کالایاب
شاخص یاب

FTSE NSE Kenya 25

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.15 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.43%