صفحات مرتبط

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک FTSE MIB در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 262.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 264.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,794 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,634 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 173.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.77%