شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 138.28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 621.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,283.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.86%