FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 91.84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,057 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 322.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 796.16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.69%