FTSE MIB

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 129.15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 306.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,570 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 776.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.6%