کالایاب
شاخص یاب

FTSE Italia All Share

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 122.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 651.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 609.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 739.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.19%