کالایاب
شاخص یاب

FTSE 250

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,939 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 69.09 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 275.91 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 310.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 359.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.89%