صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,431 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.19%