صفحات مرتبط

FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88.43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 178.43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 199.43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,381 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.55%