FTSE 100

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.76%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 109.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.48%