کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

FTSE 100

  • نرخ فعلی:7337.24
  • بالاترین قیمت روز:7349.75
  • پایین ترین قیمت روز:7299.19
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17.05
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,300.04
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:7,299.19
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:38.05

نمودار کندل استیک FTSE 100 در روز جاری

نمودار کندل استیک FTSE 100 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,337.24 ریال18:27:15
7,338.47 ریال18:26:14
7,337.73 ریال18:25:14
7,338.25 ریال18:24:13
7,339.47 ریال18:23:12
7,339.75 ریال18:22:13
7,338.75 ریال18:21:14
7,339.25 ریال18:20:16
7,340 ریال18:19:13
7,342.46 ریال18:18:15
7,344.21 ریال18:17:13
7,344.75 ریال18:16:14
7,344.5 ریال18:15:15
7,342.75 ریال18:14:15
7,344.24 ریال18:13:14
7,346.5 ریال18:12:13
7,346.49 ریال18:11:12
7,346.75 ریال18:10:15
7,346.25 ریال18:09:13
7,346.06 ریال18:08:13
7,346.58 ریال18:07:14
7,344.75 ریال18:06:14
7,339.75 ریال18:05:34
7,344.39 ریال18:05:15
7,344.41 ریال18:04:13
7,343 ریال18:03:12
7,341.49 ریال18:02:15
7,339.05 ریال18:01:16
7,335.75 ریال18:00:23
7,338.07 ریال17:58:12
7,338.75 ریال17:57:13
7,339.08 ریال17:56:13
7,338.6 ریال17:55:15
7,338.59 ریال17:54:12
7,339.75 ریال17:53:13
7,342.75 ریال17:52:14
7,336.59 ریال17:51:14
7,337.75 ریال17:50:16
7,337.25 ریال17:49:13
7,338.49 ریال17:48:13
7,339.75 ریال17:47:13
7,339.97 ریال17:46:12
7,338.25 ریال17:45:14
7,341.25 ریال17:44:13
7,342.4 ریال17:43:12
7,343.37 ریال17:42:13
7,343.84 ریال17:41:12
7,346.3 ریال17:40:15
7,343.32 ریال17:39:13
7,344.3 ریال17:38:12
7,345.29 ریال17:37:13
7,343.06 ریال17:36:14
7,344 ریال17:35:52
7,343.32 ریال17:35:14
7,342 ریال17:34:13
7,344.3 ریال17:33:13
7,343.07 ریال17:32:14
7,341.75 ریال17:31:13
7,341.31 ریال17:30:17
7,341.07 ریال17:29:13
7,343.05 ریال17:28:13
7,345.25 ریال17:27:14
7,343 ریال17:26:13
7,344 ریال17:25:15
7,341.36 ریال17:24:12
7,341.25 ریال17:22:14
7,342.75 ریال17:21:16
7,342.25 ریال17:20:15
7,341.75 ریال17:19:14
7,340.72 ریال17:18:12
7,340.97 ریال17:17:13
7,341.75 ریال17:16:13
7,341.25 ریال17:15:14
7,342.25 ریال17:14:13
7,344.5 ریال17:13:14
7,347.75 ریال17:12:13
7,349.25 ریال17:11:13
7,347.42 ریال17:10:15
7,348.25 ریال17:09:13
7,348.5 ریال17:08:13
7,348.25 ریال17:07:13
7,345.42 ریال17:06:14
7,346.75 ریال17:05:15
7,349.75 ریال17:04:13
7,347.25 ریال17:03:15
7,346.25 ریال17:02:16
7,346.75 ریال17:01:19
7,342.5 ریال17:00:24
7,342.75 ریال16:59:14
7,341.78 ریال16:58:13
7,342.77 ریال16:57:13
7,343.25 ریال16:56:11
7,342.03 ریال16:55:13
7,342.77 ریال16:54:12
7,342.26 ریال16:53:12
7,342.48 ریال16:52:14
7,343.21 ریال16:51:12
7,343.19 ریال16:50:15
7,345.41 ریال16:49:12
7,345 ریال16:47:13
7,346 ریال16:46:12
7,346.25 ریال16:45:14
7,344.25 ریال16:44:12
7,346.25 ریال16:43:12
7,348.25 ریال16:42:13
7,349 ریال16:41:12
7,348.17 ریال16:40:14
7,348.41 ریال16:39:13
7,347.75 ریال16:38:12
7,348.67 ریال16:37:13
7,347.75 ریال16:36:13
7,341.25 ریال16:35:50
7,345 ریال16:35:14
7,346.22 ریال16:34:13
7,344.75 ریال16:33:14
7,343.05 ریال16:32:14
7,341.5 ریال16:30:18
7,341.75 ریال16:29:12
7,342.75 ریال16:28:12
7,340.41 ریال16:27:13
7,342.15 ریال16:26:13
7,343.25 ریال16:25:15
7,340.23 ریال16:24:13
7,340.22 ریال16:23:12
7,341 ریال16:22:12
7,338.25 ریال16:21:12
7,338.55 ریال16:20:15
7,340.26 ریال16:19:12
7,342.27 ریال16:18:13
7,341.25 ریال16:17:13
7,342.25 ریال16:16:13
7,340.84 ریال16:15:13
7,338.86 ریال16:14:13
7,339.13 ریال16:13:12
7,338.89 ریال16:12:13
7,338 ریال16:11:13
7,338.18 ریال16:10:14
7,338.75 ریال16:09:23
7,339.65 ریال16:08:13
7,340.89 ریال16:07:13
7,339.66 ریال16:06:13
7,338.48 ریال16:06:12
7,339.95 ریال16:05:14
7,338.01 ریال16:04:14
7,336.54 ریال16:03:14
7,336.25 ریال16:02:13
7,336.05 ریال16:01:15
7,336.29 ریال16:00:25
7,338 ریال15:59:12
7,339.24 ریال15:58:12
7,339.48 ریال15:57:14
7,338.46 ریال15:56:13
7,338.96 ریال15:55:13
7,338.93 ریال15:54:14
7,340.5 ریال15:53:12
7,342.75 ریال15:52:12
7,342.87 ریال15:51:13
7,343.25 ریال15:50:16
7,340.37 ریال15:49:12
7,341.25 ریال15:48:13
7,341.85 ریال15:47:12
7,340.85 ریال15:46:13
7,340.83 ریال15:45:14
7,342.77 ریال15:44:13
7,342.76 ریال15:43:12
7,344.25 ریال15:42:12
7,347.2 ریال15:41:12
7,348.21 ریال15:40:18
7,347.25 ریال15:39:12
7,345 ریال15:38:11
7,345.27 ریال15:37:13
7,344.8 ریال15:36:12
7,337.35 ریال15:35:43
7,343.56 ریال15:35:14
7,342.6 ریال15:34:13
7,341.34 ریال15:33:15
7,341.84 ریال15:32:13
7,339.09 ریال15:31:13
7,338.1 ریال15:30:17
7,337.25 ریال15:29:13
7,338.25 ریال15:28:13
7,337.85 ریال15:27:13
7,337.25 ریال15:26:12
7,336.75 ریال15:25:13
7,336.5 ریال15:24:14
7,336 ریال15:23:11
7,335.37 ریال15:22:12
7,336.25 ریال15:21:12
7,337 ریال15:20:15
7,336.8 ریال15:19:12
7,337 ریال15:18:13
7,336.75 ریال15:17:12
7,338.73 ریال15:16:13
7,339 ریال15:15:14
7,338.98 ریال15:14:12
7,336.5 ریال15:13:12
7,337.75 ریال15:12:13
7,338.25 ریال15:11:12
7,339.75 ریال15:10:15
7,339.96 ریال15:09:12
7,340.75 ریال15:08:12
7,341.7 ریال15:07:12
7,342.25 ریال15:06:12
7,341.75 ریال15:05:57
7,341.72 ریال15:05:14
7,342.22 ریال15:04:12
7,343.5 ریال15:03:13
7,342.23 ریال15:02:14
7,343.22 ریال15:01:15
7,344.72 ریال15:00:20
7,343.75 ریال14:59:12
7,343.25 ریال14:58:12
7,344.77 ریال14:57:13
7,345.75 ریال14:56:13
7,344.25 ریال14:55:13
7,343 ریال14:54:13
7,342.25 ریال14:53:13
7,341.39 ریال14:52:12
7,342.75 ریال14:51:12
7,344.37 ریال14:50:15
7,343.25 ریال14:49:12
7,341.47 ریال14:48:12
7,340.76 ریال14:47:12
7,338.75 ریال14:46:12
7,339.12 ریال14:45:14
7,335.92 ریال14:44:13
7,334 ریال14:43:14
7,332.25 ریال14:42:12
7,329.29 ریال14:41:13
7,328.82 ریال14:40:15
7,325.25 ریال14:39:12
7,324.75 ریال14:38:12
7,326.5 ریال14:37:12
7,329.6 ریال14:36:28
7,326.98 ریال14:36:13
7,326 ریال14:35:14
7,325.5 ریال14:34:14
7,325.25 ریال14:33:13
7,326 ریال14:32:15
7,326.9 ریال14:31:14
7,327.87 ریال14:30:17
7,327.75 ریال14:29:12
7,326.64 ریال14:28:11
7,327.61 ریال14:27:14
7,328.75 ریال14:25:14
7,326.25 ریال14:24:11
7,325.75 ریال14:23:12
7,324.42 ریال14:22:12
7,323.17 ریال14:21:13
7,324.4 ریال14:20:15
7,320 ریال14:19:12
7,321.19 ریال14:18:11
7,321.42 ریال14:17:12
7,321.65 ریال14:16:12
7,322.86 ریال14:15:13
7,325.58 ریال14:14:11
7,325.08 ریال14:13:12
7,325.33 ریال14:12:13
7,324.75 ریال14:11:13
7,324.35 ریال14:10:15
7,323.75 ریال14:09:12
7,324.36 ریال14:08:12
7,324.11 ریال14:07:13
7,323.63 ریال14:06:13
7,322.5 ریال14:05:14
7,323.13 ریال14:04:14
7,321.5 ریال14:03:14
7,321.65 ریال14:01:16
7,322.39 ریال14:00:21
7,322.5 ریال13:59:12
7,321 ریال13:58:12
7,320.94 ریال13:57:12
7,321.68 ریال13:56:13
7,322.22 ریال13:55:14
7,321.5 ریال13:54:12
7,320.8 ریال13:53:13
7,318.86 ریال13:52:12
7,315.5 ریال13:51:12
7,317.64 ریال13:50:15
7,318.36 ریال13:49:12
7,318.12 ریال13:48:13
7,320.63 ریال13:47:12
7,318.4 ریال13:46:12
7,317.75 ریال13:45:14
7,320.84 ریال13:44:13
7,320.75 ریال13:43:14
7,322.52 ریال13:42:13
7,323.49 ریال13:41:12
7,322.75 ریال13:40:15
7,323.48 ریال13:39:13
7,321.5 ریال13:38:12
7,322.72 ریال13:37:12
7,325.96 ریال13:36:57
7,322.7 ریال13:36:14
7,323.75 ریال13:35:16
7,322.93 ریال13:34:14
7,321.5 ریال13:33:16
7,322.94 ریال13:32:14
7,321.75 ریال13:31:16
7,324.65 ریال13:30:19
7,326.64 ریال13:29:12
7,325.5 ریال13:28:13
7,325.25 ریال13:27:13
7,324.69 ریال13:26:14
7,325.66 ریال13:25:14
7,324.5 ریال13:24:13
7,325.69 ریال13:23:13
7,323.25 ریال13:22:13
7,323 ریال13:21:13
7,325.96 ریال13:20:16
7,323.46 ریال13:19:13
7,324.75 ریال13:18:13
7,322 ریال13:17:13
7,321 ریال13:16:13
7,322.75 ریال13:15:14
7,324.5 ریال13:14:13
7,325.75 ریال13:13:14
7,325.62 ریال13:12:14
7,324.25 ریال13:11:14
7,326.25 ریال13:09:12
7,328.53 ریال13:08:14
7,329.04 ریال13:07:13
7,328.3 ریال13:06:13
7,325.27 ریال13:05:54
7,326.75 ریال13:05:16
7,327.76 ریال13:04:14
7,327.5 ریال13:03:13
7,329.99 ریال13:02:13
7,328.25 ریال13:01:18
7,326.03 ریال13:00:24
7,327.26 ریال12:59:13
7,325.75 ریال12:58:12
7,326.01 ریال12:57:14
7,326.5 ریال12:56:13
7,327.49 ریال12:55:14
7,324.29 ریال12:54:13
7,323.53 ریال12:53:14
7,324.75 ریال12:52:13
7,322.47 ریال12:51:12
7,325.43 ریال12:50:17
7,325.5 ریال12:49:13
7,329.85 ریال12:48:15
7,332.33 ریال12:47:14
7,329.25 ریال12:46:14
7,327.37 ریال12:45:14
7,324.86 ریال12:44:12
7,325.25 ریال12:43:13
7,327.76 ریال12:42:14
7,327.5 ریال12:41:15
7,331.25 ریال12:40:17
7,332.25 ریال12:39:14
7,331.86 ریال12:38:14
7,329.62 ریال12:37:13
7,330.75 ریال12:36:13
7,329.25 ریال12:35:14
7,331.5 ریال12:35:04
7,330 ریال12:34:13
7,330.25 ریال12:33:14
7,331 ریال12:32:13
7,334.75 ریال12:31:15
7,332.2 ریال12:30:18
7,331.25 ریال12:29:12
7,335 ریال12:27:13
7,335.5 ریال12:26:13
7,337.26 ریال12:25:15
7,337.02 ریال12:24:13
7,336.75 ریال12:23:12
7,333.25 ریال12:22:14
7,334.28 ریال12:21:14
7,336.23 ریال12:20:16
7,338.25 ریال12:19:13
7,337.46 ریال12:18:13
7,336.97 ریال12:17:13
7,336.75 ریال12:16:13
7,336.21 ریال12:15:15
7,333.24 ریال12:13:12
7,333.75 ریال12:12:14
7,332.75 ریال12:11:13
7,332.28 ریال12:10:18
7,331.31 ریال12:09:14
7,329.85 ریال12:08:14
7,329.84 ریال12:07:14
7,332.3 ریال12:06:13
7,315.75 ریال12:05:47
7,332.8 ریال12:05:16
7,331.85 ریال12:04:14
7,330.37 ریال12:03:15
7,325.25 ریال12:02:14
7,324.94 ریال12:01:18
7,324.75 ریال12:00:25
7,321.75 ریال11:59:14
7,320 ریال11:58:14
7,321.03 ریال11:57:14
7,319.25 ریال11:56:13
7,318.75 ریال11:55:14
7,320.25 ریال11:54:13
7,316.75 ریال11:53:14
7,315.75 ریال11:52:14
7,315.7 ریال11:51:13
7,316.22 ریال11:50:17
7,315.75 ریال11:49:13
7,312.78 ریال11:48:13
7,311.83 ریال11:47:13
7,310.36 ریال11:46:14
7,307.66 ریال11:45:16
7,306.75 ریال11:44:14
7,307.43 ریال11:43:14
7,310.46 ریال11:42:14
7,309.01 ریال11:41:15
7,307.25 ریال11:40:16
7,309.55 ریال11:39:13
7,305.53 ریال11:38:13
7,307.27 ریال11:37:14
7,310.26 ریال11:36:12
7,299.19 ریال11:35:49
7,309.76 ریال11:35:15
7,307.25 ریال11:34:15
7,304.03 ریال11:33:17
7,303.53 ریال11:32:13
7,300.04 ریال11:31:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات