صفحات مرتبط

FTSE 100

  • نرخ فعلی:7239.75
  • بالاترین قیمت روز:7244.5
  • پایین ترین قیمت روز:7222.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,237
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۳
  • نرخ روز گذشته:7,252.39
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12.64

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,239.75 ریال17:43:41
7,243.25 ریال17:25:46
7,239 ریال17:07:59
7,237.25 ریال16:43:49
7,238.25 ریال16:31:42
7,233.5 ریال16:13:54
7,239.75 ریال16:07:54
7,239.5 ریال16:02:00
7,240.5 ریال15:55:47
7,236.25 ریال15:50:37
7,233.5 ریال15:38:33
7,241.5 ریال15:31:54
7,244.5 ریال15:19:40
7,242.5 ریال14:56:06
7,240 ریال14:49:37
7,226.25 ریال14:19:52
7,224.75 ریال14:08:01
7,222.5 ریال14:02:13
7,236.5 ریال13:26:31
7,231.5 ریال13:14:04
7,232.5 ریال13:07:41
7,231.75 ریال12:56:34
7,235.25 ریال12:19:54
7,240.25 ریال11:56:00
7,239 ریال11:49:47
7,240.25 ریال11:43:51
7,237 ریال11:37:50
نظرات