صفحات مرتبط

FTSE 100

  • نرخ فعلی:7354.25
  • بالاترین قیمت روز:7364.25
  • پایین ترین قیمت روز:7350.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:13.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,350.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۳:۴۵
  • نرخ روز گذشته:7,328.92
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25.33

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,354.25 ریال13:13:45
7,356.75 ریال13:07:50
7,356.66 ریال13:01:54
7,358.25 ریال12:55:53
7,357.75 ریال12:37:51
7,352.91 ریال12:32:30
7,350.25 ریال12:26:35
7,352.49 ریال12:19:55
7,362.75 ریال11:50:19
7,364.25 ریال11:43:52
7,350.5 ریال11:31:44
نظرات