صفحات مرتبط
شاخص یاب

FTSE 100

  • نرخ فعلی:6893.25
  • بالاترین قیمت روز:6901.39
  • پایین ترین قیمت روز:6852.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:45.64
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,872.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:6,901.39
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.14

نمودار کندل استیک FTSE 100 در روز جاری

نمودار کندل استیک FTSE 100 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,893.25 ریال16:38:13
6,891.75 ریال16:37:13
6,893 ریال16:36:13
6,884.81 ریال16:35:22
6,889.6 ریال16:35:13
6,888.85 ریال16:34:12
6,888.75 ریال16:33:12
6,888.39 ریال16:32:13
6,886.25 ریال16:31:13
6,885.5 ریال16:30:45
6,884.88 ریال16:29:12
6,884.62 ریال16:28:13
6,886.25 ریال16:27:14
6,884.34 ریال16:26:12
6,883.11 ریال16:25:15
6,881.85 ریال16:24:13
6,882.1 ریال16:23:12
6,881.85 ریال16:22:12
6,882.75 ریال16:21:13
6,883.09 ریال16:20:14
6,884.34 ریال16:19:12
6,884 ریال16:18:12
6,884.5 ریال16:17:11
6,883.82 ریال16:16:11
6,885.75 ریال16:15:13
6,884.75 ریال16:14:13
6,886.25 ریال16:13:12
6,885.5 ریال16:12:13
6,885.75 ریال16:11:13
6,886.35 ریال16:10:14
6,887.5 ریال16:09:13
6,889.83 ریال16:08:12
6,890.75 ریال16:07:12
6,886.39 ریال16:06:12
6,883.5 ریال16:05:13
6,883.25 ریال16:04:13
6,885 ریال16:03:13
6,886.25 ریال16:02:12
6,885.88 ریال16:01:13
6,887.25 ریال16:00:18
6,886.75 ریال15:59:12
6,882.93 ریال15:58:12
6,882.94 ریال15:57:12
6,884.75 ریال15:56:13
6,883.5 ریال15:55:13
6,878.75 ریال15:54:15
6,883.24 ریال15:53:12
6,886.46 ریال15:51:12
6,884.25 ریال15:50:15
6,886.75 ریال15:49:12
6,885 ریال15:48:12
6,886.75 ریال15:47:12
6,885.75 ریال15:46:14
6,886.05 ریال15:45:13
6,888 ریال15:44:12
6,886 ریال15:43:12
6,886.77 ریال15:42:12
6,889.25 ریال15:41:12
6,888.27 ریال15:40:14
6,886.81 ریال15:39:12
6,886.05 ریال15:38:13
6,885.5 ریال15:37:12
6,885.75 ریال15:36:12
6,885.11 ریال15:35:13
6,885 ریال15:34:12
6,881.5 ریال15:33:55
6,882.25 ریال15:33:13
6,883.75 ریال15:32:14
6,883.64 ریال15:31:12
6,880.5 ریال15:30:16
6,879.39 ریال15:29:12
6,879.25 ریال15:28:13
6,879.91 ریال15:27:12
6,877.18 ریال15:26:12
6,875.45 ریال15:25:13
6,874.25 ریال15:24:13
6,875.68 ریال15:23:12
6,870.96 ریال15:22:11
6,872.25 ریال15:21:13
6,872.18 ریال15:20:14
6,873 ریال15:19:11
6,876.59 ریال15:18:13
6,878.59 ریال15:17:12
6,878.25 ریال15:16:12
6,876.25 ریال15:15:13
6,880 ریال15:14:13
6,877 ریال15:13:11
6,876.64 ریال15:12:13
6,880.09 ریال15:11:11
6,881.33 ریال15:10:14
6,882.35 ریال15:09:14
6,878.75 ریال15:08:12
6,877.21 ریال15:07:11
6,875.48 ریال15:06:12
6,874.25 ریال15:05:12
6,880 ریال15:05:10
6,872 ریال15:04:13
6,874.95 ریال15:03:14
6,876.91 ریال15:02:13
6,879.13 ریال15:01:17
6,878 ریال15:00:17
6,877.14 ریال14:59:12
6,876.75 ریال14:58:13
6,876.6 ریال14:57:12
6,881 ریال14:56:13
6,881.25 ریال14:55:13
6,881.03 ریال14:54:12
6,883 ریال14:53:12
6,880.25 ریال14:52:13
6,880.5 ریال14:51:13
6,880.25 ریال14:50:13
6,883.69 ریال14:49:12
6,885.75 ریال14:48:12
6,885.25 ریال14:47:13
6,884.41 ریال14:46:12
6,883.42 ریال14:45:14
6,883.75 ریال14:44:12
6,888.87 ریال14:43:12
6,887 ریال14:42:12
6,884 ریال14:41:12
6,885.19 ریال14:40:14
6,883.96 ریال14:39:12
6,884.94 ریال14:38:12
6,890.5 ریال14:37:12
6,888.17 ریال14:36:12
6,890.86 ریال14:35:17
6,888.75 ریال14:35:14
6,889.5 ریال14:34:13
6,888.68 ریال14:33:14
6,891.89 ریال14:32:14
6,890.75 ریال14:31:14
6,888 ریال14:30:16
6,886.44 ریال14:29:12
6,888.41 ریال14:28:12
6,887.25 ریال14:27:13
6,891 ریال14:26:13
6,890.86 ریال14:25:12
6,891.84 ریال14:24:12
6,891.34 ریال14:23:13
6,894 ریال14:22:12
6,894.3 ریال14:21:13
6,896.3 ریال14:20:16
6,895.32 ریال14:19:13
6,894.75 ریال14:18:13
6,891.35 ریال14:17:13
6,892.57 ریال14:16:12
6,893 ریال14:15:13
6,892.5 ریال14:14:14
6,893.25 ریال14:13:11
6,893.27 ریال14:12:13
6,895.01 ریال14:11:12
6,894.03 ریال14:10:14
6,893.3 ریال14:09:12
6,892.81 ریال14:08:13
6,893.3 ریال14:07:13
6,891.67 ریال14:06:19
6,895.5 ریال14:06:12
6,896.75 ریال14:05:15
6,896 ریال14:04:12
6,896.75 ریال14:03:14
6,893.5 ریال14:02:14
6,891.25 ریال14:01:15
6,892 ریال14:00:18
6,891.93 ریال13:59:13
6,894.75 ریال13:58:13
6,894.91 ریال13:57:14
6,895.75 ریال13:56:13
6,896.5 ریال13:55:15
6,896.25 ریال13:54:12
6,894.66 ریال13:53:13
6,894.25 ریال13:52:14
6,894.75 ریال13:51:12
6,894.4 ریال13:50:14
6,894.75 ریال13:49:13
6,890.75 ریال13:48:14
6,890.2 ریال13:47:12
6,888.25 ریال13:46:11
6,887.75 ریال13:45:13
6,888.5 ریال13:44:12
6,887.51 ریال13:43:12
6,888.25 ریال13:42:13
6,886.5 ریال13:41:13
6,886.75 ریال13:40:14
6,885.25 ریال13:39:13
6,882.5 ریال13:38:15
6,884.5 ریال13:37:13
6,884.25 ریال13:36:13
6,875.75 ریال13:35:42
6,880.5 ریال13:35:15
6,881.99 ریال13:34:15
6,880 ریال13:33:15
6,882.5 ریال13:32:15
6,880.75 ریال13:31:14
6,882 ریال13:30:20
6,882.75 ریال13:29:13
6,883.5 ریال13:28:15
6,879.25 ریال13:27:14
6,877.25 ریال13:26:14
6,876 ریال13:25:13
6,873.75 ریال13:24:14
6,876.5 ریال13:23:13
6,880.75 ریال13:22:13
6,878.07 ریال13:21:14
6,876.35 ریال13:20:14
6,872.65 ریال13:19:13
6,873.25 ریال13:18:14
6,871.93 ریال13:17:13
6,871.25 ریال13:16:15
6,873 ریال13:15:14
6,870.25 ریال13:13:13
6,870.5 ریال13:12:13
6,870 ریال13:11:14
6,871.25 ریال13:10:15
6,872 ریال13:09:13
6,869.99 ریال13:08:12
6,867.75 ریال13:07:13
6,870.45 ریال13:06:14
6,870.66 ریال13:05:23
6,871.25 ریال13:05:14
6,870.47 ریال13:04:14
6,873 ریال13:03:13
6,874.39 ریال13:02:15
6,875.75 ریال13:01:14
6,875.62 ریال13:00:20
6,872.75 ریال12:59:14
6,874.25 ریال12:58:13
6,873.75 ریال12:57:14
6,873.63 ریال12:56:14
6,874 ریال12:55:14
6,870 ریال12:54:13
6,871 ریال12:53:14
6,871.37 ریال12:52:14
6,873.75 ریال12:51:15
6,876.82 ریال12:50:16
6,875.25 ریال12:48:14
6,878.75 ریال12:47:13
6,875.55 ریال12:46:14
6,874.82 ریال12:45:14
6,872.55 ریال12:44:13
6,877.02 ریال12:43:13
6,871.6 ریال12:42:13
6,869.13 ریال12:41:14
6,866.25 ریال12:39:13
6,868.18 ریال12:38:13
6,869.21 ریال12:37:13
6,863.03 ریال12:36:14
6,858.5 ریال12:35:13
6,856.25 ریال12:34:53
6,857.8 ریال12:34:15
6,857.29 ریال12:33:14
6,857 ریال12:32:14
6,856.75 ریال12:31:15
6,852.75 ریال12:30:17
6,854.06 ریال12:29:13
6,856.8 ریال12:28:13
6,857.58 ریال12:27:13
6,855.84 ریال12:26:12
6,856.35 ریال12:25:14
6,856.34 ریال12:24:14
6,859 ریال12:23:14
6,861.55 ریال12:22:13
6,859.25 ریال12:21:13
6,860.77 ریال12:20:16
6,861.25 ریال12:19:15
6,864.72 ریال12:18:13
6,861.5 ریال12:17:13
6,860.48 ریال12:16:14
6,863.7 ریال12:15:14
6,868.25 ریال12:14:16
6,864.25 ریال12:13:13
6,866.21 ریال12:12:14
6,865.93 ریال12:11:13
6,869.13 ریال12:10:16
6,872.11 ریال12:09:14
6,871.1 ریال12:08:14
6,871 ریال12:07:14
6,865.5 ریال12:06:13
6,867.89 ریال12:05:17
6,870.12 ریال12:05:14
6,870.37 ریال12:04:14
6,869.62 ریال12:03:15
6,867.89 ریال12:02:16
6,863.75 ریال12:01:16
6,869.35 ریال12:00:19
6,869.34 ریال11:59:13
6,872.53 ریال11:58:12
6,871.52 ریال11:57:23
6,873.25 ریال11:56:14
6,874.25 ریال11:55:14
6,877.94 ریال11:54:13
6,873.25 ریال11:53:13
6,875.25 ریال11:52:13
6,873.17 ریال11:51:14
6,873.66 ریال11:50:16
6,869 ریال11:49:13
6,864.75 ریال11:48:15
6,861.5 ریال11:47:13
6,858.25 ریال11:46:13
6,860.1 ریال11:45:14
6,858.85 ریال11:44:12
6,859.75 ریال11:43:13
6,862.02 ریال11:42:14
6,854.5 ریال11:41:13
6,858.5 ریال11:39:13
6,855.5 ریال11:38:13
6,853.75 ریال11:37:13
6,854 ریال11:36:15
6,855.75 ریال11:35:14
6,901.39 ریال11:35:00
6,858.92 ریال11:34:16
6,864.41 ریال11:33:15
6,867.25 ریال11:32:14
6,868.25 ریال11:31:13
6,872.5 ریال11:30:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات