شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fondak I EUR

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 64,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,527.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 64,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,901.47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 62,965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,979.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 63,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,928.47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.65%