شاخص یاب

دلار فیجی / دلار

  • نرخ فعلی:0.472
  • بالاترین قیمت روز:0.4753
  • پایین ترین قیمت روز:0.4711
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4711
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۲:۴۸
  • نرخ روز گذشته:0.4713
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار فیجی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.472 ریال9:12:48
0.472 ریال9:11:37
0.472 ریال9:10:43
0.4753 ریال9:09:50
0.4753 ریال9:07:01
0.472 ریال8:56:18
0.472 ریال8:55:21
0.472 ریال8:54:39
0.472 ریال8:53:35
0.4753 ریال8:52:44
0.4753 ریال8:49:27
0.472 ریال8:44:23
0.472 ریال8:42:43
0.472 ریال8:41:33
0.4753 ریال8:37:38
0.472 ریال8:22:23
0.472 ریال8:21:33
0.472 ریال8:20:10
0.4753 ریال8:16:27
0.472 ریال8:14:14
0.472 ریال8:13:18
0.472 ریال8:12:35
0.472 ریال8:11:25
0.4753 ریال8:09:41
0.4753 ریال8:07:36
0.472 ریال8:05:00
0.472 ریال8:04:37
0.472 ریال8:03:05
0.472 ریال8:01:51
0.4753 ریال7:57:35
0.472 ریال7:56:19
0.472 ریال7:55:21
0.472 ریال7:54:31
0.472 ریال7:53:23
0.4753 ریال7:49:19
0.472 ریال7:46:27
0.472 ریال7:45:37
0.472 ریال7:44:18
0.472 ریال7:43:20
0.4753 ریال7:41:18
0.4753 ریال7:39:37
0.472 ریال7:38:34
0.472 ریال7:36:49
0.472 ریال7:35:36
0.4753 ریال7:34:39
0.4753 ریال7:31:37
0.472 ریال7:30:37
0.472 ریال7:29:16
0.472 ریال7:28:09
0.472 ریال7:27:26
0.4753 ریال4:30:35
0.4753 ریال4:29:09
0.4753 ریال4:28:09
0.4753 ریال4:27:25
0.472 ریال4:26:16
0.4724 ریال4:24:29
0.4724 ریال4:23:24
0.4724 ریال4:22:15
0.4753 ریال1:20:06
0.4753 ریال1:19:10
0.4753 ریال1:18:28
0.4753 ریال1:17:14
0.472 ریال1:16:09
0.4711 ریال0:11:40
0.4711 ریال0:10:48
0.4711 ریال0:09:55
0.4711 ریال0:08:59
نظرات