شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EURRUBFIX= Ask