شاخص یاب

Euro Stoxx 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 236 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.41%