شاخص یاب

Euro Stoxx 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,333 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.71%