شاخص یاب

Euro Stoxx 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,452 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,424 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 47 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.39%