شاخص یاب

Euro Stoxx 50

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 67.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,105 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 132.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.24%