شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1784
  • بالاترین قیمت روز:1.1784
  • پایین ترین قیمت روز:1.1774
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1784
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۳۴:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.1783
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1784 ریال8:34:08
1.1783 ریال8:30:13
1.1782 ریال8:29:08
1.1781 ریال8:28:08
1.1782 ریال8:27:11
1.1781 ریال8:26:08
1.1784 ریال8:22:08
1.1783 ریال8:19:08
1.1784 ریال8:18:10
1.1782 ریال8:14:08
1.1783 ریال8:13:07
1.1782 ریال8:12:11
1.1783 ریال8:09:11
1.1781 ریال8:08:08
1.1783 ریال8:05:08
1.1781 ریال8:04:09
1.1782 ریال8:02:08
1.178 ریال7:57:10
1.1781 ریال7:55:09
1.178 ریال7:50:10
1.1781 ریال7:47:07
1.1782 ریال7:46:08
1.1783 ریال7:45:12
1.1781 ریال7:44:08
1.1782 ریال7:41:08
1.1781 ریال7:39:11
1.178 ریال7:38:08
1.1781 ریال7:35:09
1.1783 ریال7:34:07
1.1781 ریال7:32:08
1.178 ریال7:31:08
1.1781 ریال7:29:08
1.1782 ریال7:27:10
1.1781 ریال7:24:10
1.1778 ریال7:11:08
1.1779 ریال7:08:07
1.1778 ریال7:07:08
1.1779 ریال7:04:07
1.178 ریال6:48:10
1.1781 ریال6:46:08
1.178 ریال6:45:11
1.1777 ریال6:41:07
1.1778 ریال6:40:09
1.1779 ریال6:39:10
1.1777 ریال6:31:08
1.1778 ریال6:28:07
1.1777 ریال6:27:10
1.1779 ریال6:26:07
1.1778 ریال6:22:07
1.1777 ریال6:21:10
1.1779 ریال6:20:08
1.178 ریال6:16:07
1.1781 ریال6:14:07
1.178 ریال6:07:51
1.178 ریال6:07:51
1.1779 ریال5:58:07
1.1781 ریال5:54:09
1.178 ریال5:53:07
1.1779 ریال5:51:09
1.178 ریال5:50:09
1.1779 ریال5:49:07
1.1777 ریال5:45:10
1.1778 ریال5:43:07
1.178 ریال5:38:07
1.1782 ریال5:35:10
1.1783 ریال5:32:08
1.1782 ریال5:31:08
1.1783 ریال5:30:15
1.1782 ریال5:23:07
1.1783 ریال5:22:07
1.1782 ریال5:20:09
1.1783 ریال5:16:07
1.1782 ریال5:14:08
1.1783 ریال5:11:07
1.1782 ریال5:05:09
1.1781 ریال5:03:10
1.1782 ریال5:00:12
1.1783 ریال4:59:07
1.1782 ریال4:58:07
1.1783 ریال4:56:07
1.1781 ریال4:53:07
1.1779 ریال4:52:07
1.1778 ریال4:50:09
1.1779 ریال4:49:07
1.1778 ریال4:47:07
1.1779 ریال4:45:11
1.1778 ریال4:40:08
1.178 ریال4:39:10
1.1781 ریال4:37:07
1.1778 ریال4:36:10
1.1779 ریال4:35:08
1.1778 ریال4:34:07
1.1777 ریال4:33:10
1.1775 ریال4:27:09
1.1774 ریال4:26:07
1.1775 ریال4:20:09
1.1774 ریال4:18:09
1.1776 ریال4:13:06
1.1778 ریال4:12:10
1.1779 ریال4:11:07
1.1778 ریال3:52:07
1.1779 ریال3:50:08
1.1778 ریال3:49:07
1.1779 ریال3:42:10
1.178 ریال3:40:08
1.1779 ریال3:38:07
1.1778 ریال3:34:07
1.1779 ریال3:33:10
1.1778 ریال3:32:08
1.1779 ریال3:30:13
1.1778 ریال3:13:07
1.1779 ریال3:12:10
1.1778 ریال3:02:07
1.178 ریال2:58:07
1.1778 ریال2:43:07
1.1777 ریال2:41:07
1.1776 ریال2:37:07
1.1777 ریال2:33:10
1.1778 ریال2:32:08
1.1777 ریال2:30:12
1.1775 ریال2:28:07
1.1776 ریال2:27:10
1.1775 ریال2:26:07
1.1776 ریال2:25:11
1.1774 ریال2:24:10
1.1775 ریال2:22:07
1.1777 ریال2:21:10
1.1774 ریال2:19:08
1.1775 ریال2:18:10
1.1774 ریال2:12:10
1.1775 ریال2:05:08
1.1776 ریال1:52:07
1.1775 ریال1:44:07
1.1777 ریال1:34:07
1.1775 ریال1:32:08
1.1776 ریال1:30:11
1.1777 ریال1:09:09
1.1776 ریال1:07:07
1.1777 ریال1:01:08
1.1782 ریال0:43:07
1.1781 ریال0:40:08
1.178 ریال0:39:09
1.1779 ریال0:36:10
1.1778 ریال0:35:08
1.1777 ریال0:33:10
1.1778 ریال0:23:07
1.178 ریال0:15:10
1.1781 ریال0:14:07
1.1782 ریال0:13:07
1.1784 ریال0:09:09
نظرات