شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1392
  • بالاترین قیمت روز:1.1394
  • پایین ترین قیمت روز:1.1384
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1388
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۹:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.1387
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1394 ریال4:51:16
1.1392 ریال4:49:13
1.1393 ریال4:48:16
1.1394 ریال4:47:13
1.1392 ریال4:44:11
1.1391 ریال4:43:12
1.1392 ریال4:42:16
1.1391 ریال4:41:14
1.139 ریال4:40:15
1.1391 ریال4:39:16
1.1393 ریال4:36:16
1.1392 ریال4:34:15
1.1393 ریال4:33:17
1.1394 ریال4:31:13
1.1393 ریال4:30:19
1.1394 ریال4:29:12
1.1393 ریال4:28:12
1.1392 ریال4:26:13
1.1391 ریال4:25:14
1.1392 ریال4:24:14
1.1388 ریال4:23:12
1.1389 ریال4:22:11
1.139 ریال4:20:15
1.1392 ریال4:19:12
1.1389 ریال4:18:16
1.1392 ریال4:15:17
1.1393 ریال4:14:13
1.1389 ریال4:13:12
1.1392 ریال4:12:16
1.1391 ریال4:11:12
1.139 ریال4:10:15
1.1392 ریال4:09:16
1.1391 ریال4:08:14
1.139 ریال4:06:15
1.1389 ریال4:05:13
1.1387 ریال4:04:13
1.1389 ریال4:03:17
1.1388 ریال4:01:15
1.1385 ریال4:00:21
1.1387 ریال3:59:12
1.1388 ریال3:58:13
1.139 ریال3:56:12
1.1386 ریال3:53:12
1.1388 ریال3:52:11
1.1387 ریال3:50:14
1.1389 ریال3:49:13
1.1388 ریال3:48:15
1.139 ریال3:46:11
1.1389 ریال3:44:12
1.139 ریال3:43:12
1.1389 ریال3:42:16
1.139 ریال3:39:16
1.1389 ریال3:38:12
1.139 ریال3:37:13
1.1389 ریال3:36:15
1.1391 ریال3:34:13
1.1389 ریال3:33:16
1.139 ریال3:32:12
1.1389 ریال3:31:13
1.1391 ریال3:30:19
1.139 ریال3:29:11
1.1391 ریال3:28:12
1.139 ریال3:27:16
1.1391 ریال3:26:12
1.1392 ریال3:24:15
1.1391 ریال3:23:13
1.139 ریال3:19:11
1.1392 ریال3:18:15
1.1389 ریال3:17:12
1.139 ریال3:16:13
1.1391 ریال3:14:12
1.139 ریال3:09:14
1.1389 ریال3:07:12
1.139 ریال3:03:16
1.1389 ریال3:01:13
1.1391 ریال2:59:12
1.139 ریال2:58:11
1.1391 ریال2:56:11
1.1389 ریال2:55:12
1.1388 ریال2:54:13
1.1389 ریال2:53:11
1.1391 ریال2:52:10
1.1388 ریال2:50:13
1.1389 ریال2:48:14
1.1387 ریال2:47:11
1.1389 ریال2:43:11
1.1387 ریال2:42:14
1.1388 ریال2:41:11
1.1387 ریال2:32:12
1.1384 ریال2:31:12
1.1386 ریال2:29:11
1.1387 ریال2:28:11
1.1386 ریال2:27:14
1.1385 ریال2:26:11
1.1387 ریال2:25:12
1.1386 ریال2:23:10
1.1387 ریال2:22:10
1.1386 ریال2:20:13
1.1387 ریال2:19:11
1.1386 ریال2:17:11
1.1384 ریال2:16:11
1.1389 ریال2:15:16
1.1387 ریال2:11:11
1.1388 ریال2:08:11
1.1387 ریال2:07:15
1.1388 ریال2:06:15
1.1386 ریال2:01:13
1.139 ریال1:59:11
1.1387 ریال1:58:11
1.1388 ریال1:57:14
1.1389 ریال1:55:12
1.139 ریال1:54:15
1.1388 ریال1:53:09
1.1389 ریال1:52:11
1.139 ریال1:51:14
1.1389 ریال1:48:15
1.1392 ریال1:47:10
1.139 ریال1:46:10
1.1392 ریال1:45:17
1.1389 ریال1:44:10
1.139 ریال1:42:13
1.1393 ریال1:41:10
1.1389 ریال1:40:13
1.1387 ریال1:38:10
1.139 ریال1:36:13
1.1392 ریال1:34:10
1.1387 ریال1:33:14
1.1388 ریال1:32:11
1.1387 ریال1:31:11
1.1388 ریال1:29:10
1.139 ریال1:28:11
1.1389 ریال1:27:13
1.1388 ریال1:26:11
1.1389 ریال1:25:11
1.1388 ریال1:21:14
1.1392 ریال1:20:12
1.1388 ریال1:18:14
1.1389 ریال1:17:10
1.1387 ریال1:15:15
1.1388 ریال1:12:12
1.1387 ریال1:11:09
1.1386 ریال1:10:12
1.1388 ریال1:08:09
1.1391 ریال1:07:10
1.1389 ریال1:06:12
1.139 ریال1:05:10
1.1391 ریال1:04:09
1.1389 ریال1:03:12
1.1385 ریال1:02:10
1.1388 ریال1:01:11
1.1389 ریال1:00:18
1.1388 ریال0:59:09
1.1389 ریال0:58:09
1.139 ریال0:57:13
1.1388 ریال0:56:09
1.139 ریال0:55:10
1.1389 ریال0:54:15
1.1388 ریال0:53:09
1.1391 ریال0:52:09
1.139 ریال0:50:12
1.1392 ریال0:49:10
1.1389 ریال0:47:09
1.1391 ریال0:46:09
1.139 ریال0:45:14
1.1391 ریال0:44:08
1.139 ریال0:41:09
1.1389 ریال0:40:11
1.139 ریال0:39:11
1.1388 ریال0:38:08
1.139 ریال0:33:11
1.1388 ریال0:14:09
1.1389 ریال0:09:13
1.139 ریال0:06:13
1.1388 ریال0:04:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات