شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.0999
  • بالاترین قیمت روز:1.1017
  • پایین ترین قیمت روز:1.0995
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1007
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.1006
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0999 ریال14:25:13
1.0999 ریال14:25:13
1.1 ریال14:21:19
1.0999 ریال14:19:11
1.1001 ریال14:17:10
1.1 ریال14:15:23
1.1 ریال14:15:21
1.1001 ریال14:03:18
1.1002 ریال14:01:16
1.1003 ریال13:59:11
1.1002 ریال13:57:19
1.1003 ریال13:53:10
1.1004 ریال13:49:12
1.1002 ریال13:47:10
1.1003 ریال13:45:23
1.1003 ریال13:45:22
1.1004 ریال13:41:10
1.1005 ریال13:39:20
1.1004 ریال13:37:11
1.1002 ریال13:35:11
1.1002 ریال13:35:11
1.1004 ریال13:33:20
1.1 ریال13:31:12
1.1002 ریال13:27:20
1.1004 ریال13:25:17
1.1004 ریال13:25:16
1.1002 ریال13:23:09
1.1004 ریال13:21:19
1.1002 ریال13:19:10
1.1001 ریال13:17:09
1.1 ریال13:15:21
1.1 ریال13:15:20
1.1002 ریال13:11:10
1.1004 ریال13:07:12
1.1003 ریال13:05:11
1.1003 ریال13:05:11
1.1002 ریال13:01:12
1.1004 ریال12:59:10
1.1006 ریال12:57:18
1.1005 ریال12:55:12
1.1005 ریال12:55:12
1.1006 ریال12:53:10
1.1004 ریال12:49:10
1.1005 ریال12:47:09
1.1007 ریال12:45:20
1.1007 ریال12:45:20
1.1006 ریال12:43:10
1.1008 ریال12:41:09
1.1005 ریال12:39:18
1.1006 ریال12:37:10
1.1009 ریال12:33:21
1.101 ریال12:31:11
1.1012 ریال12:29:09
1.1014 ریال12:27:18
1.1015 ریال12:25:14
1.1015 ریال12:25:13
1.1014 ریال12:23:09
1.1011 ریال12:21:18
1.1014 ریال12:19:09
1.1012 ریال12:17:09
1.1015 ریال12:15:22
1.1015 ریال12:15:21
1.1013 ریال12:11:08
1.101 ریال12:09:17
1.1012 ریال12:07:11
1.1011 ریال12:01:12
1.1013 ریال11:59:08
1.1014 ریال11:55:12
1.1014 ریال11:55:12
1.1015 ریال11:53:09
1.1016 ریال11:51:17
1.1017 ریال11:49:09
1.1015 ریال11:47:09
1.1012 ریال11:43:09
1.1011 ریال11:41:07
1.1014 ریال11:39:16
1.1012 ریال11:37:08
1.1013 ریال11:35:09
1.1013 ریال11:35:09
1.1012 ریال11:27:17
1.1008 ریال11:25:11
1.1008 ریال11:25:10
1.1006 ریال11:23:07
1.1008 ریال11:21:13
1.1007 ریال11:19:04
1.1008 ریال11:17:03
1.101 ریال11:15:15
1.101 ریال11:15:14
1.1007 ریال11:13:04
1.1008 ریال11:11:04
1.1007 ریال11:09:12
1.1005 ریال11:07:04
1.1007 ریال11:05:05
1.1007 ریال11:05:04
1.1006 ریال11:03:11
1.1004 ریال11:01:04
1.1003 ریال10:59:04
1.0997 ریال8:59:05
1.0999 ریال8:57:13
1.0997 ریال8:53:06
1.0996 ریال8:49:05
1.0995 ریال8:47:05
1.0996 ریال8:45:15
1.0996 ریال8:45:14
1.0998 ریال8:41:04
1.0997 ریال8:39:14
1.1 ریال8:37:05
1.1001 ریال8:31:06
1.1002 ریال8:29:05
1.1004 ریال8:27:13
1.1003 ریال8:25:07
1.1003 ریال8:25:06
1.1002 ریال8:23:06
1.1001 ریال8:21:13
1.1003 ریال8:15:20
1.1003 ریال8:15:19
1.1004 ریال8:07:05
1.1005 ریال8:05:07
1.1005 ریال8:05:06
1.1004 ریال8:03:13
1.1003 ریال8:01:06
1.1006 ریال7:59:05
1.1005 ریال7:57:15
1.1007 ریال7:55:07
1.1007 ریال7:55:07
1.1005 ریال7:51:12
1.1007 ریال7:49:05
1.1006 ریال7:43:05
1.1005 ریال7:39:13
1.1004 ریال7:33:14
1.1005 ریال7:31:06
1.1004 ریال7:29:05
1.1006 ریال7:27:13
1.1004 ریال7:25:07
1.1004 ریال7:25:06
1.1006 ریال7:23:05
1.1004 ریال7:21:13
1.1005 ریال7:19:06
1.1007 ریال7:17:04
1.1006 ریال7:15:18
1.1006 ریال7:15:18
1.1007 ریال7:13:06
1.1004 ریال7:11:05
1.1005 ریال7:09:13
1.1004 ریال7:05:06
1.1004 ریال7:05:06
1.1006 ریال7:03:11
1.1004 ریال7:01:07
1.1006 ریال6:59:05
1.1004 ریال6:55:06
1.1004 ریال6:55:06
1.1006 ریال6:53:05
1.1004 ریال6:51:12
1.1006 ریال6:49:06
1.1004 ریال6:47:05
1.1006 ریال6:45:15
1.1006 ریال6:45:14
1.1005 ریال6:43:05
1.1003 ریال6:37:05
1.1002 ریال6:33:14
1.1004 ریال6:31:08
1.1003 ریال6:29:05
1.1002 ریال6:27:14
1.1001 ریال6:25:07
1.1001 ریال6:25:06
1.1002 ریال6:23:05
1.1003 ریال6:21:13
1.1001 ریال6:19:05
1.1002 ریال6:17:04
1.1001 ریال6:15:17
1.1001 ریال6:15:16
1.1 ریال6:13:06
1.1001 ریال6:11:06
1.1002 ریال6:09:14
1.1001 ریال6:07:05
1.1002 ریال6:05:06
1.1002 ریال6:05:05
1.1004 ریال6:01:08
1.1003 ریال5:59:05
1.1002 ریال5:55:06
1.1002 ریال5:55:06
1.1003 ریال5:51:15
1.1004 ریال5:49:05
1.1003 ریال5:45:16
1.1003 ریال5:45:16
1.1004 ریال5:43:05
1.1005 ریال5:41:05
1.1003 ریال5:39:15
1.1004 ریال5:33:14
1.1005 ریال5:25:06
1.1005 ریال5:25:06
1.1007 ریال5:23:05
1.1006 ریال5:19:05
1.1007 ریال5:17:05
1.1006 ریال5:15:16
1.1006 ریال5:15:15
1.1007 ریال5:05:06
1.1007 ریال5:05:05
1.1006 ریال5:03:12
1.1008 ریال4:59:05
1.1005 ریال4:57:13
1.1006 ریال4:55:05
1.1006 ریال4:55:05
1.1005 ریال4:53:04
1.1006 ریال4:49:05
1.1007 ریال4:47:06
1.1008 ریال4:43:05
1.1009 ریال4:41:04
1.1008 ریال4:39:16
1.1006 ریال4:37:05
1.1008 ریال4:35:06
1.1008 ریال4:35:05
1.1009 ریال4:33:12
1.1007 ریال4:29:04
1.1008 ریال4:27:12
1.1007 ریال4:19:05
1.1009 ریال4:13:04
1.1007 ریال4:11:05
1.1009 ریال4:07:05
1.1008 ریال4:05:05
1.1008 ریال4:05:05
1.101 ریال4:03:12
1.1012 ریال4:01:05
1.1011 ریال3:59:04
1.1012 ریال3:57:12
1.1011 ریال3:55:06
1.1011 ریال3:55:05
1.1012 ریال3:53:04
1.1011 ریال3:47:04
1.1012 ریال3:45:14
1.1012 ریال3:45:13
1.1011 ریال3:43:05
1.1012 ریال3:41:04
1.1011 ریال3:39:12
1.101 ریال3:37:04
1.1009 ریال3:33:12
1.101 ریال3:17:04
1.1011 ریال3:15:14
1.1011 ریال3:15:13
1.101 ریال3:11:04
1.1009 ریال2:59:04
1.1011 ریال2:57:12
1.101 ریال2:49:05
1.1011 ریال2:47:04
1.101 ریال2:43:03
1.1011 ریال2:41:03
1.1009 ریال2:39:12
1.1011 ریال2:37:04
1.1009 ریال2:29:03
1.1008 ریال2:23:04
1.101 ریال2:22:05
1.1008 ریال2:17:04
1.1009 ریال2:15:15
1.1009 ریال2:15:14
1.101 ریال2:13:04
1.1009 ریال2:05:04
1.1009 ریال2:05:04
1.101 ریال2:03:12
1.1008 ریال1:57:12
1.101 ریال1:51:12
1.1009 ریال1:49:04
1.1011 ریال1:45:13
1.1011 ریال1:45:12
1.101 ریال1:41:04
1.1009 ریال1:39:11
1.1008 ریال1:33:12
1.1009 ریال1:31:04
1.1008 ریال1:27:12
1.1007 ریال1:25:04
1.1007 ریال1:25:04
1.1006 ریال1:21:11
1.1005 ریال1:19:03
1.1007 ریال1:17:04
1.1004 ریال1:09:11
1.1003 ریال1:05:04
1.1003 ریال1:05:03
1.1004 ریال1:03:12
1.1005 ریال1:01:04
1.1003 ریال0:59:03
1.1005 ریال0:53:04
1.1004 ریال0:51:11
1.1006 ریال0:49:03
1.1005 ریال0:47:04
1.1006 ریال0:41:03
1.1007 ریال0:39:12
1.1009 ریال0:37:04
1.101 ریال0:31:03
1.1008 ریال0:27:13
1.1006 ریال0:25:04
1.1006 ریال0:25:03
1.1007 ریال0:21:11
1.1005 ریال0:19:04
1.1006 ریال0:11:03
1.1007 ریال0:07:04
1.1005 ریال0:05:04
1.1005 ریال0:05:04
1.1007 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات