کالایاب
شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1153
  • بالاترین قیمت روز:1.117
  • پایین ترین قیمت روز:1.1152
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1158
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:1.1161
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1153 ریال10:47:13
1.1155 ریال10:44:12
1.1154 ریال10:43:13
1.1155 ریال10:41:16
1.1156 ریال10:40:16
1.1155 ریال10:39:18
1.1156 ریال10:38:12
1.1157 ریال10:37:14
1.1156 ریال10:36:18
1.1154 ریال10:35:13
1.1157 ریال10:34:14
1.1156 ریال10:33:17
1.1155 ریال10:32:13
1.1154 ریال10:29:13
1.1153 ریال10:28:13
1.1154 ریال10:24:16
1.1153 ریال10:23:11
1.1154 ریال10:22:12
1.1152 ریال10:21:18
1.1153 ریال10:20:14
1.1152 ریال10:19:12
1.1153 ریال10:17:13
1.1154 ریال10:16:14
1.1153 ریال10:15:18
1.1154 ریال10:14:12
1.1152 ریال10:13:14
1.1154 ریال10:11:13
1.1153 ریال10:10:16
1.1154 ریال10:08:12
1.1153 ریال10:07:13
1.1152 ریال10:06:16
1.1153 ریال10:05:14
1.1152 ریال10:04:12
1.1153 ریال10:03:16
1.1152 ریال10:02:13
1.1154 ریال10:00:31
1.1152 ریال9:59:10
1.1153 ریال9:49:12
1.1154 ریال9:48:16
1.1153 ریال9:46:12
1.1154 ریال9:44:11
1.1153 ریال9:43:11
1.1154 ریال9:42:15
1.1153 ریال9:39:16
1.1154 ریال9:37:11
1.1155 ریال9:36:16
1.1154 ریال9:31:14
1.1156 ریال9:29:11
1.1155 ریال9:25:14
1.1156 ریال9:23:10
1.1154 ریال9:22:12
1.1155 ریال9:19:12
1.1154 ریال9:16:12
1.1157 ریال9:15:17
1.1154 ریال9:13:13
1.1157 ریال9:12:16
1.1155 ریال9:11:10
1.1157 ریال9:10:15
1.1156 ریال9:08:10
1.1157 ریال9:06:14
1.1156 ریال9:04:11
1.1154 ریال9:02:11
1.1156 ریال9:01:17
1.1155 ریال9:00:29
1.1157 ریال8:59:11
1.1154 ریال8:54:14
1.1155 ریال8:52:12
1.1157 ریال8:51:15
1.1155 ریال8:50:14
1.1154 ریال8:49:13
1.1156 ریال8:48:15
1.1155 ریال8:47:10
1.1157 ریال8:44:10
1.1156 ریال8:43:11
1.1155 ریال8:41:10
1.1154 ریال8:39:14
1.1155 ریال8:37:12
1.1156 ریال8:35:11
1.1157 ریال8:34:10
1.1156 ریال8:33:13
1.1155 ریال8:32:10
1.1156 ریال8:30:20
1.1157 ریال8:29:10
1.1156 ریال8:28:11
1.1155 ریال8:27:14
1.1156 ریال8:26:10
1.1157 ریال8:25:12
1.1155 ریال8:23:10
1.1156 ریال8:21:14
1.1155 ریال8:20:12
1.1157 ریال8:19:10
1.1154 ریال8:18:13
1.1155 ریال8:17:10
1.1157 ریال8:16:10
1.1156 ریال8:14:09
1.1157 ریال8:12:14
1.1156 ریال8:04:10
1.1157 ریال8:02:11
1.1156 ریال7:54:13
1.1157 ریال7:51:13
1.1158 ریال7:47:11
1.1159 ریال7:46:10
1.1157 ریال7:45:15
1.1156 ریال7:42:14
1.1158 ریال7:41:09
1.1157 ریال7:39:14
1.1158 ریال7:38:09
1.1159 ریال7:35:10
1.116 ریال7:34:09
1.1159 ریال7:33:14
1.116 ریال7:32:10
1.1159 ریال7:30:20
1.116 ریال7:26:09
1.1161 ریال7:24:12
1.1162 ریال7:23:09
1.1159 ریال7:21:13
1.1162 ریال7:17:10
1.1161 ریال7:16:10
1.1162 ریال7:14:09
1.116 ریال7:13:10
1.1161 ریال7:12:14
1.116 ریال7:11:09
1.1161 ریال7:10:12
1.1162 ریال7:09:13
1.1161 ریال7:07:10
1.1163 ریال7:06:13
1.1162 ریال7:04:10
1.1163 ریال7:02:09
1.1161 ریال7:00:20
1.1162 ریال6:59:09
1.1161 ریال6:58:09
1.1163 ریال6:57:13
1.1161 ریال6:56:09
1.1162 ریال6:52:10
1.1163 ریال6:51:13
1.1161 ریال6:50:11
1.1162 ریال6:47:09
1.1163 ریال6:45:14
1.1162 ریال6:40:12
1.1163 ریال6:37:10
1.1162 ریال6:36:13
1.1163 ریال6:33:40
1.1163 ریال6:33:36
1.1165 ریال6:31:31
1.1165 ریال6:31:29
1.1164 ریال6:27:45
1.1163 ریال6:25:39
1.1162 ریال6:22:10
1.1163 ریال6:21:14
1.1162 ریال6:20:13
1.1163 ریال6:19:11
1.1165 ریال6:18:14
1.1164 ریال6:17:17
1.1163 ریال6:16:12
1.1165 ریال6:15:16
1.1164 ریال6:14:10
1.1166 ریال6:12:15
1.1165 ریال6:11:10
1.1167 ریال6:10:14
1.1165 ریال6:09:13
1.1167 ریال6:03:16
1.117 ریال6:02:11
1.1169 ریال6:00:22
1.1168 ریال5:59:15
1.1167 ریال5:58:11
1.1168 ریال5:56:10
1.1166 ریال5:52:11
1.1167 ریال5:50:13
1.1165 ریال5:49:10
1.1167 ریال5:46:10
1.1166 ریال5:44:10
1.1168 ریال5:42:14
1.1166 ریال5:41:10
1.1167 ریال5:40:14
1.1169 ریال5:38:10
1.1168 ریال5:36:14
1.1169 ریال5:35:11
1.1166 ریال5:34:14
1.1167 ریال5:32:10
1.1166 ریال5:31:14
1.1165 ریال5:30:19
1.1164 ریال5:29:13
1.1165 ریال5:28:11
1.1164 ریال5:26:10
1.1162 ریال5:25:11
1.1163 ریال5:24:14
1.1161 ریال5:22:10
1.1162 ریال5:20:11
1.1163 ریال5:19:12
1.1162 ریال5:16:10
1.1163 ریال5:15:14
1.1162 ریال5:13:09
1.1163 ریال5:10:12
1.1164 ریال5:08:09
1.1165 ریال5:07:10
1.1166 ریال5:06:13
1.1163 ریال5:05:12
1.1164 ریال5:04:09
1.1163 ریال5:03:14
1.1164 ریال5:02:11
1.1163 ریال5:01:13
1.1162 ریال5:00:22
1.1165 ریال4:59:09
1.1164 ریال4:58:10
1.1165 ریال4:57:14
1.1162 ریال4:56:10
1.1164 ریال4:55:12
1.1161 ریال4:54:13
1.1164 ریال4:52:11
1.1163 ریال4:50:12
1.1162 ریال4:46:10
1.1161 ریال4:44:10
1.1162 ریال4:41:08
1.1164 ریال4:40:13
1.1161 ریال4:39:13
1.1162 ریال4:38:09
1.1164 ریال4:37:10
1.1162 ریال4:35:10
1.1165 ریال4:33:12
1.1168 ریال4:32:09
1.1163 ریال4:31:11
1.1166 ریال4:30:19
1.1165 ریال4:28:10
1.1166 ریال4:27:13
1.1165 ریال4:26:09
1.1163 ریال4:24:12
1.1165 ریال4:21:12
1.1166 ریال4:20:11
1.1162 ریال4:19:10
1.1164 ریال4:17:10
1.1162 ریال4:13:10
1.1164 ریال4:08:09
1.1163 ریال4:05:09
1.1164 ریال4:00:22
1.1165 ریال3:59:09
1.1164 ریال3:52:10
1.1166 ریال3:51:14
1.1164 ریال3:49:10
1.1163 ریال3:48:13
1.1165 ریال3:46:09
1.1163 ریال3:45:14
1.1164 ریال3:43:09
1.1165 ریال3:42:13
1.1163 ریال3:41:09
1.1164 ریال3:38:08
1.1163 ریال3:36:13
1.1162 ریال3:35:10
1.1165 ریال3:34:11
1.1164 ریال3:33:14
1.1165 ریال3:32:09
1.1164 ریال3:24:12
1.1165 ریال3:23:09
1.1164 ریال3:22:09
1.1162 ریال3:21:13
1.1165 ریال3:19:10
1.1163 ریال3:18:13
1.1164 ریال3:17:08
1.1163 ریال3:16:10
1.1167 ریال3:15:15
1.1163 ریال3:14:10
1.1164 ریال3:12:14
1.1166 ریال3:11:09
1.1167 ریال3:10:14
1.1165 ریال3:08:10
1.1164 ریال3:07:10
1.1165 ریال3:06:13
1.1167 ریال3:05:10
1.1166 ریال3:04:10
1.1167 ریال3:03:14
1.1168 ریال3:02:10
1.1167 ریال3:00:21
1.1166 ریال2:57:14
1.1168 ریال2:56:09
1.1167 ریال2:52:10
1.1165 ریال2:51:14
1.1166 ریال2:48:13
1.1167 ریال2:47:09
1.1166 ریال2:46:09
1.1167 ریال2:44:09
1.1166 ریال2:43:10
1.1165 ریال2:41:10
1.1161 ریال2:31:10
1.1165 ریال2:30:17
1.1167 ریال2:22:10
1.1165 ریال2:21:13
1.1168 ریال2:20:21
1.1165 ریال2:19:10
1.1166 ریال2:16:10
1.1165 ریال2:15:14
1.1166 ریال2:12:13
1.1164 ریال2:11:09
1.1165 ریال2:10:13
1.1163 ریال2:09:13
1.1166 ریال2:08:09
1.1169 ریال2:07:10
1.1168 ریال2:04:09
1.1165 ریال2:03:13
1.1163 ریال2:02:12
1.1165 ریال1:57:13
1.1164 ریال1:56:09
1.1165 ریال1:48:13
1.1164 ریال1:47:09
1.1166 ریال1:46:10
1.1165 ریال1:43:10
1.1164 ریال1:40:12
1.1163 ریال1:39:13
1.1164 ریال1:38:08
1.1166 ریال1:37:09
1.1161 ریال1:35:10
1.1164 ریال1:34:10
1.1162 ریال1:32:09
1.1161 ریال1:30:17
1.1162 ریال1:27:13
1.116 ریال1:13:10
1.1159 ریال1:07:10
1.116 ریال1:06:13
1.1161 ریال1:05:10
1.116 ریال1:01:15
1.1157 ریال0:57:13
1.1156 ریال0:56:09
1.1157 ریال0:47:09
1.1155 ریال0:43:10
1.1156 ریال0:41:09
1.1158 ریال0:39:13
1.1157 ریال0:38:09
1.1158 ریال0:36:13
1.1159 ریال0:34:10
1.1157 ریال0:33:14
1.1158 ریال0:32:09
1.1159 ریال0:31:13
1.1157 ریال0:10:13
1.1158 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات