شاخص یاب

یورو / دلار

  • نرخ فعلی:1.1332
  • بالاترین قیمت روز:1.1344
  • پایین ترین قیمت روز:1.1323
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1344
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۱۶:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.1343
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1332 ریال4:16:08
1.133 ریال4:15:13
1.1332 ریال4:12:12
1.133 ریال4:07:09
1.1329 ریال4:06:11
1.1331 ریال4:04:09
1.1332 ریال4:01:08
1.1331 ریال4:00:20
1.1332 ریال3:58:10
1.1331 ریال3:56:09
1.1332 ریال3:55:09
1.133 ریال3:50:10
1.1333 ریال3:49:08
1.1331 ریال3:47:08
1.133 ریال3:46:08
1.1331 ریال3:45:11
1.1329 ریال3:44:08
1.1328 ریال3:38:08
1.1329 ریال3:36:11
1.1328 ریال3:33:11
1.1325 ریال3:25:09
1.1326 ریال3:24:11
1.1327 ریال3:19:08
1.1328 ریال3:18:11
1.1326 ریال3:16:08
1.1325 ریال3:14:08
1.1327 ریال3:13:08
1.1326 ریال3:11:08
1.1325 ریال3:06:11
1.1326 ریال3:04:08
1.1325 ریال3:03:12
1.1326 ریال3:02:09
1.1325 ریال3:01:09
1.1326 ریال2:57:11
1.1325 ریال2:53:08
1.1326 ریال2:52:08
1.1325 ریال2:48:11
1.1323 ریال2:47:08
1.1324 ریال2:46:08
1.1323 ریال2:45:12
1.1324 ریال2:42:10
1.1323 ریال2:40:10
1.1324 ریال2:38:08
1.1325 ریال2:35:09
1.1326 ریال2:33:12
1.1325 ریال2:27:11
1.133 ریال2:26:08
1.1329 ریال2:22:08
1.133 ریال2:17:08
1.1329 ریال2:15:12
1.133 ریال2:12:10
1.1329 ریال2:11:08
1.133 ریال2:07:08
1.1331 ریال2:06:12
1.1329 ریال2:03:12
1.1328 ریال2:01:10
1.1329 ریال1:58:07
1.1328 ریال1:49:08
1.1329 ریال1:38:08
1.133 ریال1:37:08
1.1329 ریال1:36:10
1.133 ریال1:35:09
1.1329 ریال1:34:07
1.133 ریال1:32:08
1.1331 ریال1:30:13
1.133 ریال1:28:08
1.1327 ریال1:27:11
1.1328 ریال1:26:07
1.1327 ریال1:23:08
1.1328 ریال1:20:09
1.1327 ریال1:16:07
1.1325 ریال1:15:12
1.1323 ریال1:14:08
1.1324 ریال1:13:07
1.1325 ریال1:12:10
1.1328 ریال1:11:07
1.1329 ریال1:10:09
1.1331 ریال1:09:10
1.1332 ریال1:08:07
1.1331 ریال1:07:07
1.1333 ریال1:05:08
1.1332 ریال1:03:10
1.1331 ریال1:02:07
1.1332 ریال0:57:11
1.133 ریال0:55:08
1.1329 ریال0:54:11
1.1331 ریال0:52:07
1.1333 ریال0:45:11
1.1332 ریال0:43:08
1.1333 ریال0:41:07
1.1334 ریال0:40:09
1.1333 ریال0:38:08
1.1334 ریال0:36:10
1.1335 ریال0:33:11
1.1334 ریال0:32:08
1.1335 ریال0:31:08
1.1333 ریال0:29:07
1.1334 ریال0:28:07
1.1333 ریال0:27:10
1.1335 ریال0:26:07
1.1334 ریال0:18:09
1.1335 ریال0:17:07
1.1336 ریال0:16:08
1.1338 ریال0:15:12
1.134 ریال0:14:07
1.1339 ریال0:12:11
1.134 ریال0:10:10
1.1341 ریال0:09:10
1.1342 ریال0:05:09
1.1344 ریال0:04:08
نظرات