شاخص یاب

یورو / ین ژاپن

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.772 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.772 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.77%