شاخص یاب

یورو / پوند

  • نرخ فعلی:0.8769
  • بالاترین قیمت روز:0.8774
  • پایین ترین قیمت روز:0.8753
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.8771
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۰:۳۹
  • نرخ روز گذشته:0.877
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو / پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.8769 ریال17:20:39
0.8771 ریال17:05:55
0.8768 ریال16:50:49
0.8769 ریال16:35:53
0.8768 ریال16:20:39
0.8764 ریال16:06:11
0.8763 ریال15:53:40
0.8754 ریال15:35:55
0.8759 ریال15:05:50
0.8761 ریال14:50:44
0.8768 ریال14:35:53
0.8767 ریال14:20:36
0.8773 ریال14:05:48
0.8764 ریال13:50:41
0.8768 ریال13:20:47
0.8763 ریال13:06:00
0.8774 ریال12:50:49
0.8768 ریال12:36:25
0.8773 ریال12:20:57
0.8768 ریال12:06:17
0.8772 ریال11:50:56
0.8757 ریال11:36:11
0.8763 ریال11:20:47
0.8766 ریال11:06:00
0.8765 ریال10:50:50
0.8762 ریال10:35:49
0.8761 ریال10:20:46
0.8758 ریال10:05:56
0.8756 ریال9:50:38
0.8757 ریال9:35:45
0.8756 ریال9:05:48
0.8757 ریال8:50:42
0.8755 ریال8:35:47
0.8757 ریال8:05:49
0.8755 ریال7:50:42
0.8754 ریال7:20:34
0.8756 ریال7:05:53
0.8753 ریال6:50:37
0.8754 ریال6:35:42
0.8759 ریال6:20:21
0.8758 ریال5:35:36
0.8762 ریال5:05:32
0.8761 ریال4:50:29
0.8762 ریال4:35:41
0.8761 ریال4:05:41
0.8763 ریال3:50:34
0.8766 ریال3:35:39
0.8764 ریال3:20:25
0.8765 ریال2:50:24
0.8766 ریال2:35:36
0.8765 ریال2:23:23
0.8756 ریال2:20:14
0.8764 ریال2:05:45
0.8763 ریال1:50:41
0.8765 ریال1:05:41
0.8766 ریال0:50:59
0.8769 ریال0:36:25
0.877 ریال0:21:05
0.8771 ریال0:08:45
نظرات