شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EUR/EGP Ask

  • نرخ فعلی:17.8813
  • بالاترین قیمت روز:17.9242
  • پایین ترین قیمت روز:17.8751
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:17.8845
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵:۱۷
  • نرخ روز گذشته:17.8813
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک EUR/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک EUR/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17.8813 ریال11:15:17
17.8813 ریال11:15:17
17.8751 ریال10:54:15
17.8988 ریال10:33:15
17.9242 ریال10:15:16
17.9242 ریال10:15:16
17.8926 ریال9:54:13
17.8894 ریال9:15:17
17.8894 ریال9:15:17
17.8877 ریال8:54:14
17.8861 ریال8:33:15
17.8894 ریال8:15:17
17.8894 ریال8:15:16
17.8861 ریال7:54:14
17.8894 ریال7:15:17
17.8894 ریال7:15:16
17.8926 ریال6:54:14
17.8942 ریال6:33:15
17.8926 ریال6:15:21
17.8926 ریال6:15:21
17.8894 ریال5:54:15
17.891 ریال5:15:17
17.891 ریال5:15:16
17.8926 ریال4:54:14
17.8894 ریال4:33:14
17.8926 ریال3:36:14
17.891 ریال2:54:14
17.8926 ریال2:36:14
17.8877 ریال2:15:16
17.8877 ریال2:15:15
17.8861 ریال1:54:14
17.8845 ریال1:33:13
17.8813 ریال1:15:16
17.8813 ریال1:15:16
17.8861 ریال0:54:13
17.8829 ریال0:33:14
17.8845 ریال0:15:16
17.8845 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات