اتریوم / Ethereum

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اتریوم / Ethereum در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 107.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 459 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 142.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 107.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.07%