شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 139.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 213.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 75.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 283.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 100.85%