شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 137.67%