شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 95.71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 81.6%