شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70.18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 574 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 90.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 243.18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50.26%