اتریوم / Ethereum

  • نرخ فعلی:603.94
  • بالاترین قیمت روز:609.99
  • پایین ترین قیمت روز:592.39
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.42
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:609.36
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۴:۳۶
  • نرخ روز گذشته:609.99
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.05

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
603.94 ریال9:24:36
603.4 ریال9:20:55
601.85 ریال9:16:23
601.48 ریال9:12:23
601.45 ریال9:08:38
600.82 ریال9:04:43
600.63 ریال9:00:38
600.58 ریال8:56:56
600.4 ریال8:52:35
600 ریال8:48:39
600.66 ریال8:44:43
600.1 ریال8:40:41
600.29 ریال8:36:37
600.51 ریال8:32:41
599.95 ریال8:28:35
599.6 ریال8:24:34
600.27 ریال8:20:44
600.58 ریال8:16:23
601.53 ریال8:12:46
603.17 ریال8:08:41
603.16 ریال8:04:36
603.64 ریال7:52:42
603.53 ریال7:48:38
603.64 ریال7:44:34
603.66 ریال7:40:36
603.69 ریال7:36:40
603.07 ریال7:32:36
602.38 ریال7:28:38
603.09 ریال7:24:37
603.24 ریال7:20:38
602.5 ریال7:16:45
602.2 ریال7:12:37
600.7 ریال7:08:44
600.53 ریال7:04:37
599.74 ریال7:00:47
597.99 ریال6:56:35
597.59 ریال6:52:18
597.98 ریال6:44:45
596.92 ریال6:36:38
596.03 ریال6:32:34
597.7 ریال6:20:38
597.55 ریال6:16:42
597.09 ریال6:12:40
598.98 ریال6:08:23
597.65 ریال6:05:26
594.74 ریال6:00:41
594.44 ریال5:56:36
594.05 ریال5:52:41
592.73 ریال5:48:45
592.56 ریال5:44:38
592.39 ریال5:40:46
592.6 ریال5:36:38
594.92 ریال5:32:53
595 ریال5:28:37
595.18 ریال5:24:25
595.6 ریال5:20:41
599 ریال5:16:41
599.26 ریال5:12:45
600.21 ریال5:08:35
600 ریال5:04:43
601.92 ریال5:00:37
601.56 ریال4:56:35
600 ریال4:48:43
600.1 ریال4:44:43
601.15 ریال4:40:40
601.33 ریال4:36:38
604.64 ریال4:32:35
605.16 ریال4:28:36
603.77 ریال4:24:45
605.04 ریال4:20:44
605.89 ریال4:16:52
604.88 ریال4:12:37
605.52 ریال4:08:40
606.17 ریال4:04:37
606.15 ریال4:00:44
605.97 ریال3:56:37
605 ریال3:52:41
604.36 ریال3:48:40
603.49 ریال3:44:35
603.35 ریال3:36:23
603.36 ریال3:24:37
603.31 ریال3:20:39
603.22 ریال3:16:36
601.69 ریال3:08:38
600.45 ریال3:04:39
601.01 ریال3:00:47
601.77 ریال2:56:35
602.47 ریال2:52:40
602.48 ریال2:48:38
601.86 ریال2:44:38
600.65 ریال2:40:37
601.13 ریال2:36:35
601.48 ریال2:32:37
602.47 ریال2:28:36
602.96 ریال2:24:37
602.67 ریال2:20:41
602.93 ریال2:16:39
603.25 ریال2:12:43
603.75 ریال2:08:36
604.72 ریال2:01:02
604.71 ریال1:48:43
602.08 ریال1:44:34
603.27 ریال1:40:38
604.92 ریال1:36:36
604.98 ریال1:32:36
605.03 ریال1:28:37
605.02 ریال1:24:47
602.99 ریال1:20:36
598.57 ریال1:16:38
601.15 ریال1:12:41
602.15 ریال1:08:42
603.84 ریال1:04:37
603.01 ریال0:56:39
605.39 ریال0:53:01
605.81 ریال0:48:39
607.11 ریال0:44:40
608.25 ریال0:40:42
608.46 ریال0:36:38
608.71 ریال0:24:40
608.78 ریال0:20:42
609.99 ریال0:16:40
609.34 ریال0:08:40
608.82 ریال0:04:36
609.36 ریال0:00:39
نظرات