اتریوم / دلار

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اتریوم / دلار در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 125.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 173.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.79%