اتریوم / دلار

  • نرخ فعلی:602.12
  • بالاترین قیمت روز:609.98
  • پایین ترین قیمت روز:592.57
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:609.36
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۱۹:۴۵
  • نرخ روز گذشته:609.62
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
602.12 ریال9:19:45
601.69 ریال9:13:56
601.37 ریال9:07:51
600.71 ریال8:55:54
600.4 ریال8:44:00
600.22 ریال8:38:02
603.16 ریال8:08:15
603.63 ریال7:55:54
603.52 ریال7:49:57
603.69 ریال7:38:13
602.37 ریال7:32:18
603.09 ریال7:25:46
602.49 ریال7:20:16
600.75 ریال7:07:42
599.67 ریال7:01:47
597.84 ریال6:56:15
596.4 ریال6:31:53
597.7 ریال6:25:44
597.08 ریال6:14:25
598.98 ریال6:07:59
594.73 ریال6:01:42
594.05 ریال5:55:43
592.7 ریال5:50:31
592.57 ریال5:43:51
592.92 ریال5:37:43
595 ریال5:32:26
599.26 ریال5:13:41
601.13 ریال5:07:48
601.92 ریال5:02:01
601.13 ریال4:55:46
600 ریال4:49:40
601.27 ریال4:37:44
604.05 ریال4:19:40
606.13 ریال4:07:48
603.35 ریال3:32:02
601.69 ریال3:14:22
602.21 ریال2:55:48
600.95 ریال2:44:22
602.48 ریال2:31:37
602.8 ریال2:20:09
603.34 ریال2:14:11
604.71 ریال1:50:20
603.27 ریال1:43:48
604.64 ریال1:32:08
605.01 ریال1:26:05
601.14 ریال1:13:50
602.66 ریال1:07:51
603 ریال0:55:49
608.24 ریال0:44:06
608.28 ریال0:37:50
608.71 ریال0:25:58
609.98 ریال0:14:20
609.36 ریال0:07:49
نظرات