اتریوم / دلار آمریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک اتریوم / دلار آمریکا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 126 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 174 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 37.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.45%