شاخص یاب

اتریوم / دلار آمریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.7374 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.75%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.7374 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.7374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 191 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 73.7374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62.88%