شاخص یاب

اتریوم / دلار آمریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 34.4441 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 75.4441 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 103.4441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 724 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 256.4441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.85%