شاخص یاب

اتریوم / دلار آمریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 84.4128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 158.4128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 230.4128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 81.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 298.4128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 105.23%