شاخص یاب

اتریوم / دلار آمریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.8999 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.8999 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48.8999 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 226.8999 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110.63%