کالایاب
شاخص یاب

اتریوم / دلار آمریکا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.0048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.0048 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.0048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.0048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.13%