شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,002 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 695.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 994.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,309.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,204.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.92%