شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.67%