کالایاب
شاخص یاب

ETFX DAX Daily 2x Long GO UCITS

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 252 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 272 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.99%