کالایاب
شاخص یاب

ETFS WTI Short Crude Oil

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 60 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.05 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.17%