شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ETFS Physical Silver

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 59.71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 70.71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 59.71 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,226 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48.29 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.94%