صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.961
  • بالاترین قیمت روز:3.187
  • پایین ترین قیمت روز:2.64
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.55
  • درصد بیشترین نوسان روز:12.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.976
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۷:۲۴
  • نرخ روز گذشته:2.975
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.014

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.961 ریال17:57:24
2.94 ریال17:56:27
2.943 ریال17:55:28
2.94 ریال17:53:23
2.961 ریال17:52:27
2.943 ریال17:51:25
2.953 ریال17:50:26
2.961 ریال17:49:26
2.951 ریال17:48:24
2.952 ریال17:47:24
2.961 ریال17:46:23
2.952 ریال17:45:26
2.953 ریال17:44:24
2.961 ریال17:43:26
2.951 ریال17:42:25
2.961 ریال17:40:27
2.951 ریال17:39:25
2.944 ریال17:38:25
2.948 ریال17:37:23
2.951 ریال17:34:25
2.953 ریال17:33:26
2.945 ریال17:32:27
2.944 ریال17:31:26
2.948 ریال17:30:30
2.951 ریال17:29:26
2.945 ریال17:27:25
2.941 ریال17:24:28
2.948 ریال17:23:24
2.945 ریال17:21:26
2.944 ریال17:20:26
2.945 ریال17:19:26
2.944 ریال17:18:27
2.941 ریال17:16:25
2.945 ریال17:15:28
2.953 ریال17:14:27
2.945 ریال17:13:25
2.946 ریال17:12:26
2.953 ریال17:11:25
2.946 ریال17:10:27
2.955 ریال17:09:23
2.941 ریال17:08:26
2.955 ریال17:07:26
2.953 ریال17:06:25
2.955 ریال17:03:31
2.953 ریال17:02:28
2.955 ریال17:00:42
2.953 ریال16:59:25
2.956 ریال16:58:26
2.955 ریال16:57:25
2.956 ریال16:56:25
2.955 ریال16:54:25
2.953 ریال16:53:28
2.955 ریال16:52:25
2.956 ریال16:51:25
2.953 ریال16:49:27
2.956 ریال16:48:24
2.953 ریال16:47:24
2.951 ریال16:46:24
2.956 ریال16:42:27
2.951 ریال16:41:25
2.956 ریال16:39:24
2.951 ریال16:37:23
2.956 ریال16:36:25
2.959 ریال16:34:25
2.951 ریال16:30:28
2.956 ریال16:29:25
2.965 ریال16:28:27
2.956 ریال16:26:25
2.965 ریال16:23:25
2.956 ریال16:22:23
2.965 ریال16:18:26
2.959 ریال16:17:25
2.965 ریال16:16:26
2.962 ریال16:12:25
2.965 ریال16:08:25
2.968 ریال16:07:28
2.965 ریال16:03:27
2.962 ریال16:02:28
2.965 ریال16:01:28
2.969 ریال16:00:39
2.962 ریال15:59:24
2.969 ریال15:58:25
2.968 ریال15:57:23
2.969 ریال15:50:28
2.968 ریال15:49:27
2.969 ریال15:42:27
2.964 ریال15:41:25
2.969 ریال15:39:24
2.966 ریال15:36:28
2.967 ریال15:35:27
2.964 ریال15:34:26
2.967 ریال15:31:26
2.964 ریال15:30:28
2.967 ریال15:29:24
2.964 ریال15:28:26
2.967 ریال15:26:24
2.966 ریال15:25:26
2.967 ریال15:24:25
2.964 ریال15:23:26
2.967 ریال15:21:25
2.966 ریال15:20:28
2.967 ریال15:15:26
2.966 ریال15:13:25
2.963 ریال15:12:25
2.966 ریال15:11:24
2.967 ریال15:10:25
2.963 ریال15:09:25
2.961 ریال15:08:26
2.966 ریال15:07:26
2.967 ریال15:06:24
2.963 ریال15:04:25
2.964 ریال15:03:26
2.966 ریال15:02:27
2.963 ریال14:59:23
2.964 ریال14:58:24
2.962 ریال14:57:25
2.963 ریال14:56:27
2.962 ریال14:55:25
2.961 ریال14:54:24
2.965 ریال14:53:25
2.962 ریال14:50:25
2.964 ریال14:49:25
2.965 ریال14:48:26
2.964 ریال14:47:24
2.965 ریال14:46:24
2.964 ریال14:44:27
2.962 ریال14:41:25
2.965 ریال14:38:25
2.971 ریال14:37:25
2.964 ریال14:36:25
2.965 ریال14:35:27
2.964 ریال14:34:26
2.972 ریال14:33:27
2.973 ریال14:32:29
2.972 ریال14:31:26
2.973 ریال14:30:28
2.971 ریال14:29:24
2.964 ریال14:28:26
2.973 ریال14:26:24
2.972 ریال14:24:22
2.973 ریال14:23:26
2.972 ریال14:21:28
2.973 ریال14:18:24
2.972 ریال14:17:24
2.973 ریال14:16:26
2.974 ریال14:15:27
2.973 ریال14:14:26
2.974 ریال14:13:26
2.973 ریال14:12:24
2.974 ریال14:11:23
2.973 ریال14:10:25
2.974 ریال14:09:24
2.973 ریال14:07:26
2.974 ریال14:06:24
2.976 ریال14:05:25
2.975 ریال14:01:25
2.976 ریال13:59:23
2.975 ریال13:58:24
2.974 ریال13:54:25
2.976 ریال13:53:24
2.974 ریال13:52:25
2.976 ریال13:50:26
2.974 ریال13:49:26
2.976 ریال13:48:25
2.975 ریال13:47:24
2.974 ریال13:44:24
2.976 ریال13:43:25
2.974 ریال13:42:25
2.976 ریال13:41:24
2.974 ریال13:24:26
2.973 ریال13:23:25
2.974 ریال13:22:24
2.976 ریال13:20:27
2.974 ریال13:19:23
2.973 ریال13:17:24
2.975 ریال13:16:25
2.973 ریال13:15:27
2.977 ریال13:14:25
2.976 ریال13:13:25
2.973 ریال13:11:25
2.977 ریال13:09:24
2.976 ریال13:08:26
2.977 ریال13:07:25
2.976 ریال13:06:23
2.977 ریال13:05:26
2.976 ریال13:01:24
2.977 ریال13:00:33
2.976 ریال12:53:25
2.977 ریال12:50:27
2.976 ریال12:49:24
2.977 ریال12:48:26
2.976 ریال12:42:26
2.98 ریال12:39:25
2.976 ریال12:38:25
2.98 ریال12:20:29
2.981 ریال12:19:24
2.98 ریال12:17:23
2.987 ریال12:16:26
2.98 ریال12:15:27
2.986 ریال12:13:25
2.981 ریال12:12:26
2.986 ریال12:11:25
2.987 ریال12:10:30
2.981 ریال12:08:27
2.986 ریال12:07:28
2.98 ریال12:06:26
2.987 ریال12:05:25
2.986 ریال12:04:28
2.988 ریال12:03:28
2.984 ریال12:01:29
2.987 ریال12:00:39
2.984 ریال11:59:25
2.986 ریال11:58:25
2.984 ریال11:57:26
2.988 ریال11:56:26
2.986 ریال11:55:25
2.984 ریال11:34:27
2.983 ریال11:33:26
2.984 ریال11:29:23
2.983 ریال11:28:27
2.984 ریال11:27:25
2.983 ریال11:22:25
2.984 ریال11:21:25
2.983 ریال11:20:27
2.984 ریال11:18:24
2.983 ریال11:03:27
2.982 ریال11:02:25
2.984 ریال11:00:40
2.983 ریال10:58:23
2.982 ریال10:56:27
2.983 ریال10:55:26
2.982 ریال10:54:24
2.983 ریال10:53:24
2.982 ریال10:52:24
2.984 ریال10:51:23
2.983 ریال10:50:28
2.984 ریال10:49:24
2.982 ریال10:47:24
2.984 ریال10:46:23
2.985 ریال10:43:24
2.982 ریال10:42:26
2.985 ریال10:33:25
2.984 ریال10:32:26
2.985 ریال10:31:25
2.707 ریال10:30:29
2.985 ریال10:28:23
2.707 ریال10:27:23
2.985 ریال10:26:23
2.707 ریال9:03:25
2.64 ریال9:02:25
2.707 ریال9:01:24
2.64 ریال9:00:32
2.707 ریال8:59:24
2.64 ریال8:21:25
3.187 ریال8:20:26
2.64 ریال8:18:25
3.187 ریال8:17:24
2.64 ریال8:13:25
3.187 ریال8:12:25
2.64 ریال8:11:22
3.187 ریال6:34:22
2.992 ریال6:33:23
3.187 ریال6:32:24
2.992 ریال6:26:22
3.187 ریال6:25:23
2.992 ریال4:18:22
2.954 ریال4:17:23
2.992 ریال4:16:23
2.954 ریال4:14:24
2.992 ریال4:13:22
2.954 ریال2:59:23
2.975 ریال2:58:21
2.954 ریال2:53:21
2.975 ریال2:51:20
2.954 ریال2:48:20
2.975 ریال2:04:25
2.982 ریال2:02:24
2.975 ریال1:58:23
2.982 ریال1:57:23
2.975 ریال1:55:23
2.982 ریال1:52:24
2.981 ریال1:48:23
2.982 ریال1:47:22
2.983 ریال1:46:23
2.982 ریال1:45:24
2.981 ریال1:44:24
2.982 ریال1:41:22
2.983 ریال1:40:25
2.982 ریال1:34:23
2.981 ریال1:32:26
2.982 ریال1:28:24
2.983 ریال1:27:23
2.982 ریال1:14:23
2.983 ریال1:12:26
2.982 ریال1:11:23
2.983 ریال1:10:25
2.982 ریال1:09:22
2.983 ریال1:08:22
2.981 ریال1:07:23
2.983 ریال1:06:23
2.981 ریال1:05:24
2.98 ریال1:02:24
2.982 ریال1:01:23
2.98 ریال1:00:30
2.983 ریال0:58:24
2.981 ریال0:56:25
2.983 ریال0:55:23
2.982 ریال0:53:24
2.98 ریال0:52:24
2.981 ریال0:51:23
2.98 ریال0:50:28
2.979 ریال0:48:25
2.978 ریال0:47:26
2.98 ریال0:46:24
2.979 ریال0:44:26
2.978 ریال0:43:26
2.977 ریال0:42:28
2.976 ریال0:40:28
2.979 ریال0:34:26
2.977 ریال0:33:29
2.979 ریال0:32:28
2.977 ریال0:31:28
2.976 ریال0:30:30
2.975 ریال0:29:27
2.974 ریال0:28:31
2.978 ریال0:27:26
2.975 ریال0:26:25
2.977 ریال0:25:28
2.974 ریال0:24:27
2.975 ریال0:23:25
2.976 ریال0:22:26
2.977 ریال0:21:28
2.973 ریال0:19:25
2.975 ریال0:18:27
2.977 ریال0:17:26
2.975 ریال0:16:26
2.977 ریال0:15:31
2.974 ریال0:11:24
2.975 ریال0:09:24
2.974 ریال0:08:26
2.976 ریال0:07:25
2.974 ریال0:06:25
2.973 ریال0:05:30
2.976 ریال0:04:29
نظرات