کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار آمریکا / گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.585
  • بالاترین قیمت روز:2.758
  • پایین ترین قیمت روز:2.566
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.74%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.616
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۹:۲۱
  • نرخ روز گذشته:2.617
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.032

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.585 ریال17:49:21
2.584 ریال17:48:19
2.586 ریال17:47:18
2.585 ریال17:46:19
2.584 ریال17:45:23
2.587 ریال17:44:20
2.586 ریال17:43:19
2.587 ریال17:41:21
2.584 ریال17:39:20
2.594 ریال17:38:19
2.59 ریال17:35:21
2.587 ریال17:34:20
2.59 ریال17:33:22
2.587 ریال17:30:30
2.59 ریال17:29:19
2.587 ریال17:28:22
2.59 ریال17:27:20
2.589 ریال17:24:19
2.59 ریال17:23:19
2.589 ریال17:22:20
2.59 ریال17:18:16
2.587 ریال17:15:17
2.593 ریال17:14:16
2.59 ریال17:13:17
2.593 ریال17:12:21
2.59 ریال17:10:24
2.593 ریال17:03:20
2.59 ریال17:01:30
2.593 ریال16:59:19
2.566 ریال16:58:20
2.593 ریال16:57:23
2.59 ریال16:56:19
2.566 ریال16:50:22
2.59 ریال16:49:22
2.566 ریال16:48:19
2.59 ریال16:46:20
2.566 ریال8:45:12
2.659 ریال8:44:12
2.566 ریال8:42:12
2.659 ریال8:41:11
2.566 ریال8:40:14
2.659 ریال7:03:10
2.566 ریال7:00:15
2.659 ریال6:57:11
2.566 ریال6:50:11
2.659 ریال6:49:11
2.566 ریال3:48:12
2.758 ریال3:07:11
2.681 ریال2:45:12
2.613 ریال2:02:12
2.619 ریال2:00:17
2.618 ریال1:58:12
2.619 ریال1:54:12
2.618 ریال1:53:11
2.619 ریال1:51:11
2.618 ریال1:49:12
2.619 ریال1:48:11
2.618 ریال1:47:11
2.619 ریال1:46:12
2.618 ریال1:44:11
2.619 ریال1:43:11
2.618 ریال1:39:11
2.619 ریال1:38:11
2.618 ریال1:37:12
2.619 ریال1:35:11
2.618 ریال1:33:11
2.619 ریال1:27:12
2.618 ریال1:26:11
2.619 ریال1:20:13
2.618 ریال1:16:12
2.619 ریال1:15:13
2.618 ریال1:14:12
2.619 ریال1:13:12
2.618 ریال1:05:13
2.619 ریال1:03:12
2.618 ریال1:00:17
2.619 ریال0:59:11
2.617 ریال0:55:13
2.615 ریال0:53:11
2.617 ریال0:50:14
2.615 ریال0:49:12
2.617 ریال0:47:12
2.615 ریال0:46:12
2.617 ریال0:41:11
2.615 ریال0:38:10
2.616 ریال0:37:12
2.615 ریال0:36:12
2.616 ریال0:19:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات