کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار آمریکا / گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.566
  • بالاترین قیمت روز:2.791
  • پایین ترین قیمت روز:2.396
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.38
  • درصد بیشترین نوسان روز:6.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.413
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2.411
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.155

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.566 ریال7:19:11
2.669 ریال7:18:11
2.566 ریال7:12:10
2.669 ریال7:11:10
2.566 ریال7:09:11
2.669 ریال6:29:10
2.566 ریال3:09:09
2.791 ریال3:08:09
2.566 ریال3:07:09
2.791 ریال3:04:09
2.566 ریال3:03:10
2.791 ریال2:58:09
2.566 ریال2:57:10
2.791 ریال2:56:11
2.566 ریال2:55:09
2.408 ریال2:54:10
2.791 ریال2:51:09
2.408 ریال2:49:09
2.791 ریال2:48:10
2.408 ریال2:05:10
2.396 ریال2:04:09
2.408 ریال2:01:11
2.396 ریال1:57:10
2.408 ریال1:56:10
2.396 ریال1:55:10
2.408 ریال1:51:10
2.396 ریال1:48:09
2.408 ریال1:47:09
2.396 ریال1:46:10
2.398 ریال1:44:09
2.396 ریال1:40:10
2.398 ریال1:38:10
2.396 ریال1:37:10
2.398 ریال1:36:09
2.397 ریال1:34:10
2.398 ریال1:31:10
2.396 ریال1:30:12
2.398 ریال1:28:11
2.397 ریال1:26:09
2.398 ریال1:25:10
2.397 ریال1:15:10
2.401 ریال1:14:10
2.397 ریال1:12:09
2.401 ریال1:10:10
2.397 ریال1:09:10
2.401 ریال1:08:10
2.397 ریال1:05:10
2.402 ریال1:04:10
2.397 ریال1:03:11
2.401 ریال1:02:10
2.402 ریال1:01:10
2.403 ریال0:59:10
2.402 ریال0:56:10
2.403 ریال0:55:11
2.402 ریال0:54:09
2.401 ریال0:50:13
2.402 ریال0:49:11
2.401 ریال0:47:10
2.403 ریال0:46:10
2.402 ریال0:45:11
2.403 ریال0:41:11
2.413 ریال0:39:11
2.403 ریال0:38:11
2.413 ریال0:37:11
2.401 ریال0:36:11
2.413 ریال0:31:11
2.414 ریال0:30:13
2.403 ریال0:29:11
2.413 ریال0:24:10
2.414 ریال0:23:11
2.413 ریال0:18:10
2.414 ریال0:17:10
2.411 ریال0:15:11
2.413 ریال0:14:10
2.411 ریال0:10:12
2.413 ریال0:08:09
2.411 ریال0:07:10
2.413 ریال0:06:11
2.411 ریال0:05:13
2.413 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات