صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.716
  • بالاترین قیمت روز:3.138
  • پایین ترین قیمت روز:2.716
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.42
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.134
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۰۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:3.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:15.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.414

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.744 ریال3:04:11
2.716 ریال3:03:13
2.744 ریال3:02:12
2.716 ریال3:01:12
2.744 ریال3:00:17
2.716 ریال1:55:14
3.138 ریال1:54:12
2.716 ریال1:50:14
3.138 ریال1:48:13
2.716 ریال1:45:13
3.138 ریال1:03:12
3.135 ریال1:02:13
3.138 ریال1:01:11
3.135 ریال1:00:13
3.133 ریال0:59:12
3.138 ریال0:58:11
3.133 ریال0:57:17
3.138 ریال0:56:13
3.133 ریال0:55:12
3.138 ریال0:52:11
3.133 ریال0:51:13
3.138 ریال0:50:12
3.133 ریال0:47:13
3.131 ریال0:46:13
3.133 ریال0:45:13
3.131 ریال0:44:13
3.133 ریال0:43:12
3.132 ریال0:41:13
3.131 ریال0:40:13
3.132 ریال0:39:11
3.131 ریال0:38:11
3.132 ریال0:37:11
3.131 ریال0:34:14
3.132 ریال0:32:13
3.131 ریال0:31:13
3.132 ریال0:30:14
3.131 ریال0:28:13
3.133 ریال0:26:14
3.131 ریال0:25:13
3.133 ریال0:22:12
3.13 ریال0:21:13
3.133 ریال0:20:14
3.129 ریال0:19:12
3.134 ریال0:17:12
3.13 ریال0:16:12
3.133 ریال0:15:14
3.134 ریال0:14:11
3.129 ریال0:11:11
3.133 ریال0:09:13
3.134 ریال0:08:12
3.132 ریال0:06:13
3.13 ریال0:05:11
3.132 ریال0:04:13
3.134 ریال0:03:12
نظرات