صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:3.111
  • بالاترین قیمت روز:3.111
  • پایین ترین قیمت روز:2.65
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.36
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.653
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۹:۱۴
  • نرخ روز گذشته:2.657
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:17.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.454

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.111 ریال10:49:14
2.821 ریال10:48:13
3.111 ریال10:45:15
2.821 ریال10:42:15
3.111 ریال10:40:17
2.821 ریال10:38:15
3.111 ریال10:37:14
2.821 ریال10:36:14
3.111 ریال10:35:16
2.821 ریال8:28:13
2.834 ریال8:27:12
2.821 ریال8:22:13
2.834 ریال8:21:13
2.821 ریال8:20:13
2.834 ریال8:19:13
2.821 ریال8:18:13
2.834 ریال8:15:12
2.821 ریال8:14:12
2.834 ریال6:51:13
3.111 ریال6:50:13
2.834 ریال6:48:12
3.111 ریال6:47:12
2.834 ریال6:45:11
3.111 ریال6:33:13
2.755 ریال6:32:13
3.111 ریال6:29:15
2.755 ریال6:28:12
3.111 ریال6:23:12
2.755 ریال6:22:41
3.111 ریال5:52:12
2.838 ریال5:51:13
3.111 ریال5:45:13
2.838 ریال5:42:12
3.111 ریال5:41:12
2.838 ریال5:40:14
3.111 ریال5:39:11
2.838 ریال4:51:12
2.822 ریال4:46:11
2.838 ریال4:45:12
2.822 ریال4:38:10
2.838 ریال4:37:11
2.822 ریال2:54:11
2.662 ریال2:52:11
2.822 ریال2:51:11
2.662 ریال2:48:12
2.822 ریال2:47:11
2.662 ریال2:46:12
2.822 ریال2:45:12
2.662 ریال2:44:11
2.822 ریال2:43:11
2.662 ریال2:07:13
2.659 ریال2:06:12
2.662 ریال2:01:14
2.659 ریال2:00:17
2.662 ریال1:58:11
2.659 ریال1:55:12
2.657 ریال1:54:11
2.659 ریال1:50:13
2.656 ریال1:49:11
2.659 ریال1:48:11
2.656 ریال1:47:13
2.659 ریال1:46:12
2.655 ریال1:45:13
2.656 ریال1:44:11
2.659 ریال1:43:11
2.655 ریال1:41:11
2.656 ریال1:40:13
2.655 ریال1:39:11
2.656 ریال1:35:13
2.655 ریال1:30:17
2.658 ریال1:29:12
2.655 ریال1:26:11
2.658 ریال1:24:12
2.655 ریال1:23:12
2.654 ریال1:22:13
2.658 ریال1:16:12
2.654 ریال1:15:12
2.658 ریال1:13:12
2.656 ریال1:11:12
2.654 ریال1:10:12
2.656 ریال1:09:11
2.65 ریال1:08:11
2.656 ریال1:06:11
2.65 ریال1:05:12
2.654 ریال1:04:11
2.65 ریال1:03:13
2.656 ریال1:01:16
2.658 ریال0:54:12
2.65 ریال0:51:12
2.658 ریال0:44:12
2.657 ریال0:43:13
2.658 ریال0:42:13
2.657 ریال0:39:11
2.658 ریال0:38:11
2.657 ریال0:31:14
2.653 ریال0:15:13
2.656 ریال0:11:12
2.654 ریال0:10:13
2.653 ریال0:09:12
2.656 ریال0:07:11
2.657 ریال0:06:13
2.653 ریال0:04:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات