صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.946
  • بالاترین قیمت روز:2.951
  • پایین ترین قیمت روز:2.944
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.948
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:2.947
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.946 ریال2:02:35
2.945 ریال2:01:35
2.946 ریال1:58:33
2.944 ریال1:57:34
2.946 ریال1:54:13
2.945 ریال1:52:12
2.946 ریال1:51:12
2.945 ریال1:47:12
2.947 ریال1:45:14
2.945 ریال1:42:13
2.947 ریال1:40:13
2.945 ریال1:39:13
2.946 ریال1:38:12
2.945 ریال1:37:13
2.947 ریال1:36:12
2.946 ریال1:35:12
2.947 ریال1:30:16
2.946 ریال1:28:13
2.947 ریال1:27:13
2.946 ریال1:26:13
2.947 ریال1:25:12
2.946 ریال1:22:12
2.948 ریال1:21:12
2.947 ریال1:20:13
2.946 ریال1:19:13
2.947 ریال1:18:11
2.948 ریال1:15:12
2.947 ریال1:14:13
2.948 ریال1:13:13
2.95 ریال1:11:11
2.947 ریال1:10:13
2.949 ریال1:09:13
2.95 ریال1:08:13
2.948 ریال1:06:12
2.95 ریال1:04:13
2.949 ریال1:03:13
2.951 ریال1:01:11
2.95 ریال1:00:14
2.951 ریال0:58:13
2.949 ریال0:57:13
2.95 ریال0:56:12
2.951 ریال0:55:14
2.949 ریال0:54:13
2.951 ریال0:52:12
2.949 ریال0:49:12
2.95 ریال0:48:11
2.951 ریال0:47:11
2.949 ریال0:45:12
2.951 ریال0:42:13
2.949 ریال0:39:13
2.95 ریال0:38:13
2.949 ریال0:37:14
2.951 ریال0:36:13
2.95 ریال0:35:13
2.947 ریال0:33:13
2.951 ریال0:32:14
2.949 ریال0:30:15
2.95 ریال0:29:12
2.947 ریال0:27:14
2.948 ریال0:26:14
2.947 ریال0:25:14
2.951 ریال0:24:13
2.948 ریال0:23:13
2.947 ریال0:21:13
2.95 ریال0:20:14
2.947 ریال0:16:14
2.948 ریال0:15:13
2.947 ریال0:13:12
2.948 ریال0:12:13
2.947 ریال0:11:13
2.948 ریال0:10:14
2.947 ریال0:09:12
2.948 ریال0:08:13
2.947 ریال0:07:12
2.948 ریال0:06:13
نظرات