صفحات مرتبط
شاخص یاب

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.953
  • بالاترین قیمت روز:2.958
  • پایین ترین قیمت روز:2.941
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.957
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۴:۲۷
  • نرخ روز گذشته:2.958
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.953 ریال6:04:27
2.954 ریال6:04:21
2.953 ریال6:02:00
2.954 ریال5:46:29
2.953 ریال5:41:34
2.954 ریال5:41:28
2.953 ریال5:37:13
2.954 ریال5:37:07
2.953 ریال5:36:24
2.954 ریال5:32:19
2.953 ریال5:31:40
2.952 ریال5:26:11
2.953 ریال5:20:14
2.952 ریال5:19:11
2.953 ریال5:18:53
2.952 ریال5:12:06
2.95 ریال5:05:40
2.952 ریال4:46:18
2.953 ریال4:45:40
2.952 ریال4:40:48
2.953 ریال4:40:44
2.952 ریال4:37:29
2.953 ریال4:37:20
2.95 ریال4:33:06
2.949 ریال4:32:24
2.95 ریال4:30:22
2.949 ریال4:28:05
2.95 ریال4:26:05
2.949 ریال4:16:05
2.95 ریال3:54:05
2.949 ریال3:48:05
2.95 ریال3:46:05
2.949 ریال3:42:05
2.95 ریال3:40:06
2.947 ریال3:38:04
2.95 ریال3:15:44
2.951 ریال3:15:37
2.95 ریال3:11:36
2.952 ریال3:11:29
2.951 ریال3:11:25
2.95 ریال3:08:15
2.951 ریال3:07:53
2.95 ریال3:07:36
2.951 ریال3:07:32
2.952 ریال3:07:28
2.95 ریال3:06:27
2.951 ریال3:06:19
2.95 ریال3:05:45
2.949 ریال3:05:37
2.95 ریال3:03:43
2.951 ریال3:03:31
2.952 ریال3:01:22
2.953 ریال2:57:54
2.952 ریال2:57:20
2.953 ریال2:57:11
2.952 ریال2:55:11
2.953 ریال2:53:41
2.952 ریال2:53:26
2.953 ریال2:50:24
2.952 ریال2:47:44
2.95 ریال2:46:53
2.951 ریال2:46:48
2.95 ریال2:45:36
2.951 ریال2:44:55
2.95 ریال2:44:50
2.951 ریال2:44:17
2.952 ریال2:42:10
2.953 ریال2:41:46
2.952 ریال2:41:42
2.95 ریال2:40:46
2.948 ریال2:40:37
2.95 ریال2:40:16
2.949 ریال2:39:52
2.95 ریال2:39:46
2.947 ریال2:39:42
2.948 ریال2:39:26
2.95 ریال2:38:05
2.951 ریال2:37:50
2.952 ریال2:37:29
2.95 ریال2:36:47
2.949 ریال2:36:30
2.95 ریال2:36:06
2.952 ریال2:34:47
2.951 ریال2:34:43
2.95 ریال2:34:11
2.949 ریال2:34:06
2.95 ریال2:33:26
2.951 ریال2:33:17
2.95 ریال2:33:05
2.952 ریال2:32:45
2.953 ریال2:32:41
2.95 ریال2:32:22
2.948 ریال2:32:15
2.95 ریال2:32:10
2.946 ریال2:31:29
2.947 ریال2:31:21
2.944 ریال2:31:06
2.945 ریال2:30:57
2.944 ریال2:30:54
2.945 ریال2:30:49
2.943 ریال2:30:41
2.941 ریال2:30:34
2.952 ریال2:30:13
2.957 ریال1:29:30
2.955 ریال1:29:10
2.957 ریال1:18:57
2.958 ریال1:18:54
2.957 ریال1:18:50
2.958 ریال1:18:13
2.957 ریال1:15:07
2.955 ریال1:14:32
2.954 ریال1:13:58
2.955 ریال1:13:10
2.956 ریال1:13:06
2.954 ریال1:12:49
2.955 ریال1:11:06
2.956 ریال1:10:57
2.955 ریال1:09:38
2.956 ریال1:09:35
2.954 ریال1:09:31
2.956 ریال1:09:27
2.955 ریال1:09:06
2.954 ریال1:07:11
2.955 ریال1:06:18
2.954 ریال1:06:14
2.955 ریال1:06:10
2.954 ریال0:59:20
2.955 ریال0:56:25
2.954 ریال0:46:16
2.955 ریال0:46:13
2.954 ریال0:44:16
2.953 ریال0:41:46
2.952 ریال0:38:18
2.953 ریال0:36:30
2.952 ریال0:35:32
2.95 ریال0:35:28
2.952 ریال0:35:24
2.951 ریال0:35:21
2.952 ریال0:29:40
2.953 ریال0:29:09
2.952 ریال0:28:15
2.953 ریال0:24:39
2.952 ریال0:24:32
2.953 ریال0:23:12
2.954 ریال0:20:14
2.957 ریال0:19:20
2.958 ریال0:17:53
2.957 ریال0:17:13
2.958 ریال0:17:05
2.957 ریال0:16:46
2.958 ریال0:16:16
2.957 ریال0:14:14
2.958 ریال0:12:57
2.957 ریال0:12:54
2.958 ریال0:09:51
2.957 ریال0:05:17
نظرات