صفحات مرتبط
شاخص یاب

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.617
  • بالاترین قیمت روز:2.628
  • پایین ترین قیمت روز:2.611
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.619
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۰:۵۶
  • نرخ روز گذشته:2.634
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.017

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.617 ریال4:20:56
2.618 ریال4:20:51
2.617 ریال4:20:11
2.616 ریال4:19:28
2.615 ریال4:17:36
2.614 ریال4:17:12
2.615 ریال4:16:11
2.616 ریال4:10:56
2.617 ریال4:09:37
2.616 ریال4:06:07
2.617 ریال4:03:29
2.616 ریال4:01:04
2.617 ریال4:00:55
2.616 ریال4:00:53
2.617 ریال4:00:50
2.616 ریال3:58:17
2.617 ریال3:58:14
2.616 ریال3:58:12
2.617 ریال3:58:07
2.616 ریال3:57:57
2.617 ریال3:57:50
2.616 ریال3:56:22
2.615 ریال3:55:49
2.617 ریال3:55:47
2.615 ریال3:55:45
2.617 ریال3:55:43
2.615 ریال3:55:34
2.617 ریال3:55:29
2.615 ریال3:55:15
2.614 ریال3:45:54
2.613 ریال3:45:49
2.614 ریال3:45:47
2.613 ریال3:45:20
2.612 ریال3:45:18
2.613 ریال3:45:16
2.612 ریال3:45:04
2.614 ریال3:38:16
2.615 ریال3:38:09
2.614 ریال3:36:50
2.615 ریال3:36:14
2.614 ریال3:35:23
2.615 ریال3:32:15
2.617 ریال3:31:48
2.618 ریال3:31:43
2.617 ریال3:31:07
2.618 ریال3:31:05
2.619 ریال3:30:42
2.62 ریال3:30:39
2.619 ریال3:30:15
2.618 ریال3:29:11
2.619 ریال3:28:58
2.618 ریال3:24:29
2.619 ریال3:19:25
2.618 ریال3:19:23
2.619 ریال3:19:18
2.618 ریال3:17:47
2.619 ریال3:16:36
2.618 ریال3:15:53
2.619 ریال3:15:51
2.618 ریال3:15:49
2.619 ریال3:15:47
2.618 ریال3:15:44
2.619 ریال3:14:53
2.618 ریال3:13:30
2.619 ریال3:13:14
2.618 ریال3:13:12
2.619 ریال3:13:09
2.618 ریال3:13:04
2.619 ریال3:12:56
2.618 ریال3:12:53
2.619 ریال3:12:18
2.618 ریال3:11:55
2.621 ریال3:11:42
2.622 ریال3:10:10
2.619 ریال3:08:57
2.62 ریال3:07:55
2.621 ریال3:07:14
2.62 ریال3:07:07
2.619 ریال3:07:04
2.62 ریال3:06:55
2.619 ریال3:06:53
2.62 ریال3:06:20
2.619 ریال3:05:41
2.62 ریال3:05:08
2.621 ریال3:04:56
2.622 ریال3:04:37
2.621 ریال3:04:35
2.622 ریال3:04:32
2.621 ریال3:04:25
2.62 ریال3:04:23
2.621 ریال3:04:18
2.62 ریال3:04:11
2.619 ریال3:02:18
2.618 ریال3:02:16
2.619 ریال3:01:46
2.618 ریال3:01:39
2.619 ریال3:01:29
2.618 ریال3:01:27
2.619 ریال3:01:25
2.618 ریال3:00:34
2.619 ریال3:00:10
2.622 ریال2:57:04
2.623 ریال2:53:35
2.622 ریال2:52:39
2.623 ریال2:52:35
2.622 ریال2:52:09
2.623 ریال2:51:16
2.622 ریال2:51:14
2.623 ریال2:51:08
2.622 ریال2:49:32
2.623 ریال2:49:30
2.622 ریال2:49:28
2.623 ریال2:49:25
2.622 ریال2:48:53
2.623 ریال2:48:29
2.624 ریال2:48:13
2.623 ریال2:48:11
2.622 ریال2:45:45
2.623 ریال2:45:39
2.621 ریال2:45:26
2.623 ریال2:45:04
2.622 ریال2:44:54
2.626 ریال2:44:40
2.627 ریال2:44:31
2.626 ریال2:44:23
2.627 ریال2:43:24
2.626 ریال2:43:22
2.627 ریال2:43:20
2.626 ریال2:43:18
2.627 ریال2:43:07
2.626 ریال2:42:55
2.627 ریال2:42:26
2.628 ریال2:42:18
2.627 ریال2:42:12
2.626 ریال2:42:09
2.627 ریال2:42:07
2.626 ریال2:40:42
2.625 ریال2:40:40
2.624 ریال2:40:38
2.625 ریال2:40:36
2.624 ریال2:40:33
2.625 ریال2:40:29
2.626 ریال2:40:27
2.625 ریال2:40:25
2.624 ریال2:40:18
2.625 ریال2:40:16
2.624 ریال2:40:13
2.625 ریال2:40:11
2.624 ریال2:40:09
2.623 ریال2:39:42
2.624 ریال2:39:36
2.625 ریال2:39:24
2.624 ریال2:39:20
2.623 ریال2:38:55
2.622 ریال2:38:52
2.623 ریال2:38:33
2.625 ریال2:38:23
2.624 ریال2:38:19
2.625 ریال2:37:52
2.626 ریال2:37:50
2.625 ریال2:37:41
2.624 ریال2:37:39
2.625 ریال2:37:29
2.624 ریال2:37:23
2.623 ریال2:37:21
2.624 ریال2:37:17
2.623 ریال2:37:14
2.624 ریال2:37:12
2.623 ریال2:37:10
2.622 ریال2:37:08
2.623 ریال2:37:06
2.622 ریال2:36:48
2.62 ریال2:36:40
2.621 ریال2:36:29
2.622 ریال2:36:09
2.619 ریال2:35:38
2.618 ریال2:35:36
2.619 ریال2:35:34
2.618 ریال2:35:32
2.619 ریال2:35:28
2.618 ریال2:35:26
2.619 ریال2:35:24
2.617 ریال2:35:07
2.615 ریال2:34:48
2.616 ریال2:34:16
2.617 ریال2:34:10
2.618 ریال2:33:25
2.617 ریال2:33:23
2.618 ریال2:33:21
2.617 ریال2:32:54
2.616 ریال2:32:51
2.615 ریال2:32:46
2.617 ریال2:32:44
2.615 ریال2:32:42
2.617 ریال2:32:37
2.615 ریال2:32:35
2.616 ریال2:32:32
2.615 ریال2:32:16
2.617 ریال2:31:41
2.615 ریال2:31:32
2.617 ریال2:31:30
2.615 ریال2:31:28
2.616 ریال2:31:23
2.615 ریال2:31:16
2.614 ریال2:31:04
2.615 ریال2:30:52
2.613 ریال2:30:48
2.614 ریال2:30:45
2.612 ریال2:30:43
2.613 ریال2:30:38
2.614 ریال2:30:32
2.613 ریال2:30:30
2.614 ریال2:30:28
2.615 ریال2:30:24
2.619 ریال2:30:21
2.611 ریال2:30:19
2.619 ریال2:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات