شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:2.579
  • بالاترین قیمت روز:2.583
  • پایین ترین قیمت روز:2.558
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.47%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.567
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۹:۲۸
  • نرخ روز گذشته:2.566
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.013

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار کندل استیک گاز طبیعی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.579 ریال12:49:28
2.58 ریال12:49:22
2.579 ریال12:46:33
2.58 ریال12:46:28
2.579 ریال12:45:22
2.58 ریال12:42:55
2.581 ریال12:42:34
2.582 ریال12:42:29
2.58 ریال12:42:13
2.581 ریال12:42:07
2.582 ریال12:41:55
2.583 ریال12:41:19
2.582 ریال12:41:07
2.581 ریال12:40:56
2.582 ریال12:40:46
2.58 ریال12:39:13
2.576 ریال12:37:13
2.577 ریال12:36:13
2.578 ریال12:35:31
2.577 ریال12:32:55
2.576 ریال12:31:25
2.575 ریال12:31:19
2.576 ریال12:31:11
2.575 ریال12:30:56
2.577 ریال12:25:20
2.576 ریال12:25:15
2.575 ریال12:25:09
2.576 ریال12:24:47
2.575 ریال12:20:10
2.573 ریال12:19:35
2.574 ریال12:16:08
2.573 ریال12:13:30
2.574 ریال12:12:46
2.572 ریال12:11:32
2.573 ریال12:11:23
2.572 ریال12:10:46
2.573 ریال12:10:30
2.575 ریال12:10:11
2.574 ریال12:07:24
2.573 ریال12:07:13
2.574 ریال12:05:24
2.572 ریال12:04:54
2.574 ریال12:03:37
2.575 ریال12:02:50
2.574 ریال12:02:29
2.575 ریال11:59:17
2.574 ریال11:58:14
2.575 ریال11:57:53
2.574 ریال11:49:53
2.575 ریال11:49:34
2.574 ریال11:48:59
2.575 ریال11:48:07
2.574 ریال11:47:32
2.575 ریال11:47:27
2.574 ریال11:45:51
2.575 ریال11:45:47
2.574 ریال11:45:22
2.575 ریال11:44:34
2.574 ریال11:43:47
2.572 ریال11:43:24
2.573 ریال11:43:08
2.572 ریال11:42:17
2.573 ریال11:42:07
2.574 ریال11:41:40
2.573 ریال11:40:29
2.572 ریال11:40:11
2.574 ریال11:39:32
2.573 ریال11:39:17
2.574 ریال11:39:12
2.573 ریال11:38:51
2.572 ریال11:38:34
2.571 ریال11:37:33
2.572 ریال11:35:21
2.573 ریال11:35:17
2.574 ریال11:34:11
2.575 ریال11:34:06
2.574 ریال11:33:41
2.575 ریال11:33:06
2.574 ریال11:32:25
2.572 ریال11:30:39
2.573 ریال11:30:10
2.572 ریال11:29:51
2.573 ریال11:28:54
2.574 ریال11:28:34
2.573 ریال11:28:05
2.571 ریال11:25:22
2.572 ریال11:25:07
2.573 ریال11:24:44
2.574 ریال11:24:30
2.573 ریال11:23:50
2.574 ریال11:23:43
2.573 ریال11:23:37
2.572 ریال11:23:13
2.574 ریال11:22:55
2.571 ریال11:17:40
2.569 ریال11:16:14
2.57 ریال11:14:38
2.569 ریال11:12:55
2.568 ریال11:12:51
2.567 ریال11:11:42
2.568 ریال11:11:33
2.567 ریال11:11:26
2.566 ریال11:11:20
2.567 ریال11:11:09
2.566 ریال11:10:11
2.567 ریال11:09:28
2.566 ریال11:08:56
2.565 ریال11:08:49
2.564 ریال11:08:46
2.566 ریال11:08:39
2.565 ریال11:08:33
2.566 ریال11:08:16
2.565 ریال11:08:12
2.566 ریال11:07:44
2.567 ریال11:07:31
2.57 ریال11:07:14
2.571 ریال11:06:09
2.572 ریال11:06:05
2.571 ریال11:05:44
2.572 ریال11:05:28
2.571 ریال11:05:21
2.573 ریال11:05:17
2.572 ریال11:05:06
2.571 ریال11:04:49
2.573 ریال11:04:46
2.572 ریال11:04:30
2.573 ریال11:04:19
2.572 ریال11:04:09
2.573 ریال11:04:05
2.575 ریال11:02:06
2.574 ریال11:01:23
2.573 ریال11:01:20
2.574 ریال11:00:21
2.575 ریال11:00:10
2.572 ریال10:59:42
2.573 ریال10:59:08
2.572 ریال10:58:55
2.573 ریال10:58:42
2.572 ریال10:58:33
2.573 ریال10:58:30
2.572 ریال10:57:43
2.571 ریال10:56:12
2.572 ریال10:56:09
2.571 ریال10:54:50
2.572 ریال10:53:37
2.573 ریال10:53:21
2.574 ریال10:52:31
2.575 ریال10:51:06
2.574 ریال10:50:57
2.572 ریال10:50:53
2.573 ریال10:50:41
2.574 ریال10:50:16
2.572 ریال10:50:08
2.57 ریال10:49:50
2.568 ریال10:49:44
2.569 ریال10:49:38
2.57 ریال10:49:18
2.569 ریال10:48:37
2.567 ریال10:48:34
2.568 ریال10:48:27
2.566 ریال10:48:20
2.567 ریال10:48:17
2.566 ریال10:48:10
2.563 ریال10:48:06
2.562 ریال10:47:50
2.561 ریال10:47:16
2.562 ریال10:46:51
2.561 ریال10:46:39
2.56 ریال10:45:48
2.559 ریال10:45:44
2.56 ریال10:45:38
2.559 ریال10:45:07
2.558 ریال10:44:44
2.559 ریال10:44:41
2.558 ریال10:44:35
2.559 ریال10:44:05
2.56 ریال10:43:46
2.558 ریال10:42:44
2.559 ریال10:42:20
2.558 ریال10:41:40
2.559 ریال10:41:09
2.561 ریال10:40:46
2.562 ریال10:40:36
2.561 ریال10:40:23
2.562 ریال10:39:49
2.563 ریال10:39:42
2.562 ریال10:36:49
2.563 ریال10:36:12
2.562 ریال10:35:13
2.563 ریال10:34:26
2.562 ریال10:34:06
2.563 ریال10:33:44
2.564 ریال10:33:24
2.566 ریال10:33:09
2.564 ریال10:33:05
2.565 ریال10:32:42
2.564 ریال10:32:19
2.563 ریال10:32:05
2.564 ریال10:31:39
2.566 ریال10:31:36
2.567 ریال10:31:29
2.569 ریال10:31:22
2.571 ریال10:14:58
2.572 ریال10:14:18
2.574 ریال10:14:09
2.573 ریال10:14:05
2.574 ریال10:13:41
2.575 ریال10:13:38
2.574 ریال10:10:25
2.575 ریال10:10:22
2.574 ریال10:10:07
2.575 ریال10:09:32
2.574 ریال10:09:16
2.575 ریال9:57:40
2.576 ریال9:57:05
2.577 ریال9:56:30
2.578 ریال9:56:18
2.577 ریال9:56:08
2.576 ریال9:54:05
2.577 ریال9:51:37
2.576 ریال9:51:22
2.577 ریال9:51:15
2.576 ریال9:51:05
2.575 ریال9:30:40
2.577 ریال9:30:22
2.575 ریال9:30:13
2.576 ریال9:30:08
2.577 ریال9:28:05
2.578 ریال9:27:36
2.577 ریال9:25:39
2.576 ریال9:23:35
2.575 ریال9:23:26
2.576 ریال9:21:48
2.577 ریال9:21:45
2.576 ریال9:21:24
2.577 ریال9:19:41
2.576 ریال9:19:23
2.575 ریال9:19:20
2.577 ریال9:15:38
2.576 ریال9:15:33
2.575 ریال9:14:57
2.577 ریال9:14:26
2.575 ریال9:14:23
2.577 ریال9:11:40
2.578 ریال9:10:53
2.577 ریال9:10:47
2.578 ریال9:10:35
2.577 ریال9:10:08
2.576 ریال9:09:15
2.577 ریال9:07:20
2.576 ریال9:07:08
2.575 ریال9:06:24
2.577 ریال9:05:32
2.575 ریال9:05:18
2.577 ریال9:03:16
2.578 ریال9:02:08
2.577 ریال9:00:14
2.575 ریال9:00:09
2.578 ریال8:58:18
2.579 ریال8:58:09
2.578 ریال8:54:30
2.577 ریال8:53:04
2.578 ریال8:52:24
2.579 ریال8:51:48
2.578 ریال8:51:45
2.579 ریال8:47:05
2.58 ریال8:45:32
2.582 ریال8:45:10
2.58 ریال8:44:43
2.582 ریال8:43:49
2.58 ریال8:43:46
2.579 ریال8:40:41
2.578 ریال8:40:15
2.577 ریال8:40:07
2.576 ریال8:39:46
2.575 ریال8:36:08
2.574 ریال8:36:05
2.575 ریال8:35:28
2.574 ریال8:32:12
2.575 ریال8:32:06
2.574 ریال8:31:46
2.575 ریال8:31:35
2.574 ریال8:30:08
2.575 ریال8:29:22
2.577 ریال8:29:17
2.575 ریال8:29:08
2.576 ریال8:28:52
2.577 ریال8:27:26
2.576 ریال8:27:05
2.575 ریال8:26:52
2.576 ریال8:26:44
2.577 ریال8:26:42
2.578 ریال8:22:52
2.579 ریال8:21:09
2.578 ریال8:19:49
2.579 ریال8:18:56
2.578 ریال8:17:32
2.579 ریال8:11:37
2.578 ریال8:11:17
2.579 ریال7:46:19
2.578 ریال7:46:13
2.579 ریال7:45:41
2.578 ریال7:45:36
2.579 ریال7:39:11
2.58 ریال7:36:25
2.581 ریال7:36:16
2.582 ریال7:36:11
2.581 ریال7:35:49
2.582 ریال7:35:44
2.581 ریال7:34:54
2.58 ریال7:34:40
2.582 ریال7:34:25
2.581 ریال7:34:22
2.58 ریال7:34:13
2.581 ریال7:34:10
2.58 ریال7:34:05
2.581 ریال7:33:37
2.58 ریال7:33:10
2.579 ریال7:28:12
2.578 ریال7:26:13
2.579 ریال7:26:05
2.578 ریال7:25:45
2.577 ریال7:21:13
2.578 ریال7:21:04
2.577 ریال7:19:47
2.578 ریال7:19:31
2.577 ریال7:10:10
2.578 ریال7:10:06
2.577 ریال7:08:15
2.576 ریال7:08:13
2.577 ریال7:07:11
2.576 ریال7:06:16
2.575 ریال7:04:24
2.574 ریال7:03:33
2.575 ریال7:03:08
2.574 ریال7:02:10
2.575 ریال7:00:34
2.576 ریال7:00:29
2.575 ریال7:00:21
2.576 ریال7:00:08
2.577 ریال6:52:22
2.578 ریال6:52:14
2.577 ریال6:52:05
2.576 ریال6:47:12
2.577 ریال6:37:05
2.576 ریال6:36:05
2.575 ریال6:34:05
2.577 ریال6:32:54
2.575 ریال6:22:05
2.576 ریال6:21:44
2.575 ریال6:21:41
2.576 ریال6:21:36
2.575 ریال6:21:05
2.576 ریال6:20:54
2.575 ریال6:20:28
2.578 ریال6:20:25
2.577 ریال6:18:50
2.578 ریال6:04:28
2.579 ریال6:02:34
2.578 ریال5:59:19
2.579 ریال5:59:17
2.578 ریال5:58:28
2.579 ریال5:58:21
2.578 ریال5:56:04
2.579 ریال5:54:04
2.578 ریال5:52:27
2.577 ریال5:52:17
2.578 ریال5:52:06
2.577 ریال5:51:38
2.578 ریال5:51:30
2.577 ریال5:49:13
2.576 ریال5:48:29
2.577 ریال5:46:13
2.578 ریال5:46:04
2.577 ریال5:43:04
2.576 ریال5:42:51
2.575 ریال5:42:36
2.577 ریال5:42:27
2.575 ریال5:37:10
2.574 ریال5:37:07
2.575 ریال5:36:06
2.574 ریال5:32:57
2.573 ریال5:30:09
2.572 ریال5:28:43
2.571 ریال5:28:17
2.572 ریال5:27:06
2.571 ریال5:27:04
2.572 ریال5:26:11
2.571 ریال5:08:55
2.572 ریال5:07:42
2.571 ریال5:06:04
2.572 ریال5:03:48
2.571 ریال5:03:20
2.572 ریال4:58:11
2.571 ریال4:57:47
2.572 ریال4:57:04
2.574 ریال4:56:04
2.573 ریال4:54:11
2.572 ریال4:54:04
2.574 ریال4:52:32
2.575 ریال4:52:04
2.574 ریال4:48:04
2.575 ریال4:47:44
2.571 ریال4:42:04
2.572 ریال4:25:24
2.573 ریال4:25:15
2.572 ریال4:23:04
2.573 ریال4:22:54
2.574 ریال4:16:32
2.573 ریال4:15:47
2.572 ریال4:08:49
2.573 ریال4:08:04
2.572 ریال4:07:47
2.573 ریال4:06:43
2.572 ریال3:54:08
2.571 ریال3:54:04
2.572 ریال3:48:47
2.573 ریال3:48:13
2.572 ریال3:45:16
2.571 ریال3:45:12
2.572 ریال3:38:32
2.573 ریال3:37:44
2.574 ریال3:37:04
2.573 ریال3:36:13
2.572 ریال3:36:08
2.574 ریال3:34:08
2.575 ریال3:34:03
2.574 ریال3:33:04
2.575 ریال3:31:34
2.576 ریال3:30:46
2.575 ریال3:30:44
2.574 ریال3:30:09
2.575 ریال3:28:50
2.577 ریال3:26:08
2.575 ریال3:25:16
2.572 ریال3:25:12
2.574 ریال3:22:28
2.572 ریال3:01:39
2.571 ریال3:00:21
2.57 ریال2:56:12
2.571 ریال2:48:50
2.57 ریال2:47:48
2.571 ریال2:46:03
2.57 ریال2:45:04
2.569 ریال2:44:41
2.568 ریال2:44:23
2.567 ریال2:40:23
2.568 ریال2:40:15
2.567 ریال2:37:24
2.566 ریال2:36:04
2.567 ریال2:35:36
2.566 ریال2:34:57
2.567 ریال2:31:15
2.566 ریال2:31:06
2.564 ریال2:31:04
2.565 ریال2:30:50
2.566 ریال2:30:46
2.567 ریال2:30:11
2.566 ریال2:30:09
2.567 ریال2:30:06
2.562 ریال1:29:35
2.563 ریال1:28:48
2.562 ریال1:26:05
2.563 ریال1:25:23
2.562 ریال1:25:06
2.563 ریال1:22:40
2.562 ریال1:22:36
2.563 ریال1:22:28
2.562 ریال1:22:24
2.563 ریال1:20:26
2.562 ریال1:20:05
2.563 ریال1:19:04
2.562 ریال1:18:48
2.563 ریال1:18:13
2.562 ریال1:18:04
2.563 ریال1:16:39
2.564 ریال1:15:05
2.565 ریال1:14:47
2.566 ریال1:14:34
2.564 ریال1:13:39
2.562 ریال1:13:35
2.563 ریال1:12:04
2.562 ریال1:06:48
2.561 ریال1:06:03
2.562 ریال0:57:03
2.563 ریال0:56:24
2.562 ریال0:55:39
2.563 ریال0:55:05
2.564 ریال0:49:30
2.563 ریال0:49:08
2.564 ریال0:48:54
2.566 ریال0:48:32
2.564 ریال0:46:55
2.566 ریال0:46:22
2.565 ریال0:46:08
2.564 ریال0:46:03
2.566 ریال0:45:41
2.567 ریال0:45:37
2.566 ریال0:42:44
2.567 ریال0:40:34
2.566 ریال0:38:27
2.567 ریال0:38:12
2.566 ریال0:37:44
2.567 ریال0:37:23
2.566 ریال0:37:12
2.567 ریال0:36:42
2.566 ریال0:36:06
2.565 ریال0:35:48
2.564 ریال0:35:31
2.566 ریال0:35:04
2.567 ریال0:34:47
2.566 ریال0:34:32
2.567 ریال0:34:25
2.566 ریال0:34:15
2.567 ریال0:33:27
2.566 ریال0:33:24
2.567 ریال0:30:06
2.566 ریال0:29:13
2.567 ریال0:29:03
2.566 ریال0:28:27
2.564 ریال0:28:24
2.566 ریال0:28:04
2.567 ریال0:27:26
2.566 ریال0:27:08
2.567 ریال0:25:44
2.566 ریال0:25:39
2.567 ریال0:25:12
2.57 ریال0:25:05
2.569 ریال0:22:12
2.568 ریال0:22:04
2.569 ریال0:21:03
2.57 ریال0:20:05
2.569 ریال0:19:43
2.57 ریال0:19:32
2.569 ریال0:19:20
2.57 ریال0:18:39
2.571 ریال0:18:35
2.57 ریال0:17:03
2.571 ریال0:16:39
2.57 ریال0:16:32
2.569 ریال0:15:43
2.567 ریال0:11:24
2.568 ریال0:11:14
2.567 ریال0:10:05
2.568 ریال0:09:44
2.567 ریال0:09:16
2.568 ریال0:09:07
2.569 ریال0:08:55
2.567 ریال0:08:47
2.568 ریال0:08:23
2.569 ریال0:05:49
2.568 ریال0:05:38
2.567 ریال0:05:11
2.569 ریال0:05:07
2.568 ریال0:05:05
2.567 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات