صفحات مرتبط

گاز طبیعی

  • نرخ فعلی:3.102
  • بالاترین قیمت روز:3.127
  • پایین ترین قیمت روز:3.062
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.07
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۰۲
  • نرخ روز گذشته:3.067
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.035

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.102 ریال23:02:39
3.098 ریال22:59:28
3.101 ریال22:53:27
3.098 ریال22:50:29
3.101 ریال22:47:26
3.107 ریال22:41:29
3.111 ریال22:38:35
3.108 ریال22:35:32
3.106 ریال22:30:01
3.112 ریال22:26:27
3.111 ریال22:17:29
3.109 ریال22:12:15
3.111 ریال22:03:04
3.115 ریال21:53:40
3.12 ریال21:50:30
3.119 ریال21:47:26
3.12 ریال21:41:37
3.123 ریال21:38:24
3.127 ریال21:35:33
3.12 ریال21:32:36
3.123 ریال21:23:32
3.117 ریال21:20:30
3.122 ریال21:11:35
3.119 ریال21:05:33
3.122 ریال21:02:38
3.115 ریال20:59:24
3.114 ریال20:57:00
3.112 ریال20:47:33
3.103 ریال20:44:42
3.106 ریال20:38:25
3.104 ریال20:32:37
3.106 ریال20:30:05
3.103 ریال20:26:38
3.093 ریال20:20:33
3.089 ریال20:17:40
3.094 ریال20:15:01
3.096 ریال20:02:52
3.095 ریال19:59:38
3.091 ریال19:56:39
3.088 ریال19:53:42
3.094 ریال19:41:42
3.098 ریال19:35:44
3.088 ریال19:23:42
3.077 ریال19:17:38
3.081 ریال19:14:33
3.078 ریال19:05:40
3.079 ریال18:59:39
3.082 ریال18:53:34
3.079 ریال18:50:42
3.075 ریال18:47:43
3.078 ریال18:35:43
3.079 ریال18:32:38
3.085 ریال18:20:35
3.083 ریال18:17:47
3.091 ریال18:08:33
3.09 ریال18:05:41
3.086 ریال18:02:50
3.091 ریال17:59:27
3.083 ریال17:44:30
3.086 ریال17:42:11
3.087 ریال17:38:29
3.086 ریال17:35:34
3.083 ریال17:32:33
3.082 ریال17:23:33
3.088 ریال17:20:34
3.087 ریال17:08:28
3.094 ریال17:05:36
3.091 ریال16:53:24
3.093 ریال16:50:32
3.087 ریال16:38:24
3.088 ریال16:35:31
3.091 ریال16:23:29
3.088 ریال16:14:38
3.091 ریال16:02:39
3.09 ریال15:59:24
3.088 ریال15:56:30
3.09 ریال15:53:28
3.091 ریال15:44:32
3.096 ریال15:35:27
3.095 ریال15:23:27
3.096 ریال15:20:32
3.099 ریال15:14:27
3.098 ریال15:08:25
3.097 ریال15:05:34
3.095 ریال14:59:20
3.098 ریال14:56:26
3.099 ریال14:53:37
3.096 ریال14:47:24
3.099 ریال14:41:32
3.101 ریال14:35:30
3.099 ریال14:23:29
3.102 ریال14:20:31
3.096 ریال14:14:57
3.099 ریال14:11:34
3.101 ریال14:08:28
3.106 ریال14:05:32
3.104 ریال13:56:33
3.103 ریال13:50:33
3.102 ریال13:41:36
3.103 ریال13:38:32
3.099 ریال13:32:31
3.098 ریال13:29:31
3.099 ریال13:20:29
3.098 ریال13:14:31
3.101 ریال13:11:27
3.099 ریال13:08:48
3.096 ریال13:05:29
3.095 ریال12:41:34
3.096 ریال12:20:35
3.095 ریال11:56:32
3.09 ریال11:50:41
3.087 ریال11:44:56
3.085 ریال11:41:29
3.086 ریال11:35:34
3.075 ریال11:30:00
3.078 ریال11:23:28
3.074 ریال11:20:24
3.071 ریال11:17:27
3.069 ریال11:12:00
3.071 ریال11:08:25
3.07 ریال11:05:32
3.069 ریال11:02:37
3.067 ریال10:47:25
3.066 ریال10:44:27
3.067 ریال10:38:27
3.068 ریال10:35:41
3.067 ریال10:32:32
3.068 ریال10:29:47
3.067 ریال10:20:30
3.069 ریال10:14:22
3.066 ریال9:59:19
3.063 ریال9:53:52
3.064 ریال9:50:25
3.066 ریال9:47:55
3.064 ریال9:41:45
3.063 ریال9:35:28
3.062 ریال9:27:01
3.063 ریال9:11:28
3.062 ریال9:02:30
3.07 ریال8:59:53
3.071 ریال8:56:26
3.074 ریال8:48:00
3.075 ریال8:44:56
3.074 ریال8:38:21
3.072 ریال8:26:24
3.074 ریال8:24:06
3.072 ریال8:17:31
3.071 ریال8:11:28
3.07 ریال8:02:40
3.069 ریال7:56:29
3.067 ریال7:26:24
3.069 ریال7:20:26
3.068 ریال7:14:24
3.07 ریال7:11:23
3.069 ریال7:02:36
3.067 ریال6:35:25
3.066 ریال6:32:37
3.064 ریال6:26:24
3.067 ریال6:23:21
3.063 ریال6:17:25
3.062 ریال6:02:24
3.063 ریال5:59:51
3.064 ریال5:53:25
3.067 ریال5:50:26
3.07 ریال5:48:00
3.071 ریال5:44:52
3.072 ریال5:41:33
3.074 ریال5:29:25
3.073 ریال5:26:24
3.075 ریال5:23:23
3.072 ریال5:21:04
3.071 ریال5:17:25
3.075 ریال5:08:27
3.078 ریال5:05:22
3.079 ریال5:02:26
3.075 ریال4:53:28
3.077 ریال4:47:21
3.076 ریال4:44:26
3.078 ریال4:42:04
3.076 ریال4:38:50
3.077 ریال4:35:26
3.075 ریال4:32:55
3.076 ریال4:29:17
3.075 ریال4:23:23
3.077 ریال4:20:24
3.078 ریال4:14:22
3.075 ریال4:08:21
3.072 ریال4:00:10
3.071 ریال3:56:52
3.072 ریال3:47:53
3.071 ریال3:30:24
3.072 ریال3:23:14
3.074 ریال3:17:55
3.073 ریال3:12:32
3.072 ریال3:10:41
3.074 ریال3:02:55
3.071 ریال2:54:23
3.07 ریال2:47:54
3.071 ریال2:41:30
3.073 ریال2:38:22
3.075 ریال2:35:23
3.072 ریال2:31:23
3.071 ریال1:29:16
3.07 ریال1:26:38
3.071 ریال1:17:17
3.072 ریال1:14:19
3.071 ریال1:11:48
3.072 ریال1:05:23
3.073 ریال1:03:05
3.078 ریال0:56:19
3.079 ریال0:53:19
3.078 ریال0:50:47
3.075 ریال0:47:28
3.077 ریال0:41:57
3.075 ریال0:38:23
3.074 ریال0:32:24
3.071 ریال0:29:26
3.07 ریال0:20:56
3.067 ریال0:14:29
3.069 ریال0:11:28
3.071 ریال0:08:26
3.07 ریال0:02:36
نظرات