صفحات مرتبط
شاخص یاب

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45%