کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 604 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 604 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.32%