صفحات مرتبط
شاخص یاب

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 56.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9%