صفحات مرتبط
شاخص یاب

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 724 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.05%