صفحات مرتبط

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک گازوییل در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.87 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 491 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 68.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.88%