شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.18%