صفحات مرتبط
شاخص یاب

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.46%