صفحات مرتبط

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 599 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 59.63 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.18%