صفحات مرتبط
شاخص یاب

گازوییل

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 28.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 104.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 105.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.02%