صفحات مرتبط
شاخص یاب

گازوییل

  • نرخ فعلی:635.38
  • بالاترین قیمت روز:636.13
  • پایین ترین قیمت روز:633.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:634.38
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۱:۴۳
  • نرخ روز گذشته:634.13
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.25

نمودار کندل استیک گازوییل در روز جاری

نمودار کندل استیک گازوییل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
635.38 ریال4:51:43
635.13 ریال4:51:40
635.38 ریال4:51:25
635.13 ریال4:44:25
634.88 ریال4:44:14
635.13 ریال4:42:07
635.25 ریال4:41:49
635.38 ریال4:41:47
635.13 ریال4:41:45
635.38 ریال4:41:12
635.25 ریال4:41:09
635.38 ریال4:41:07
635.25 ریال4:39:44
635.13 ریال4:39:26
635.38 ریال4:38:19
635.13 ریال4:38:04
635.25 ریال4:37:49
635.38 ریال4:37:19
635.5 ریال4:37:09
635.63 ریال4:35:35
635.38 ریال4:35:04
635.5 ریال4:34:29
635.38 ریال4:34:24
635.88 ریال4:34:03
635.63 ریال4:33:33
635.88 ریال4:33:22
635.63 ریال4:32:42
635.88 ریال4:32:28
635.63 ریال4:31:53
635.38 ریال4:31:51
635.63 ریال4:31:45
635.38 ریال4:31:38
635.5 ریال4:31:25
635.88 ریال4:31:12
636.13 ریال4:30:50
635.38 ریال4:30:40
635.25 ریال4:30:09
634.75 ریال1:30:10
634.88 ریال1:30:07
634.75 ریال1:30:05
634.88 ریال1:29:50
634.63 ریال1:29:43
634.75 ریال1:29:41
634.63 ریال1:29:38
634.75 ریال1:29:25
635 ریال1:29:15
634.88 ریال1:29:13
635 ریال1:29:09
634.88 ریال1:29:06
635 ریال1:29:04
634.88 ریال1:28:37
634.63 ریال1:28:34
634.88 ریال1:28:32
634.63 ریال1:26:29
634.88 ریال1:24:29
635 ریال1:23:55
634.88 ریال1:23:52
635 ریال1:23:48
634.88 ریال1:22:23
634.75 ریال1:21:27
634.5 ریال1:21:22
634.75 ریال1:21:20
634.5 ریال1:11:08
634.63 ریال1:11:06
634.5 ریال1:10:23
634.63 ریال1:10:21
634.5 ریال1:10:07
634.38 ریال1:10:04
634.5 ریال1:09:40
634.38 ریال1:09:33
634.5 ریال1:09:31
634.38 ریال1:09:28
634.5 ریال1:09:26
634.63 ریال1:06:19
634.5 ریال1:06:17
634.63 ریال1:06:10
634.5 ریال1:05:44
634.63 ریال1:04:52
634.88 ریال1:03:43
635 ریال1:03:27
634.63 ریال1:03:22
634.75 ریال1:03:20
634.63 ریال0:58:04
634.5 ریال0:57:18
634.38 ریال0:57:11
634.5 ریال0:57:04
634.38 ریال0:56:53
634.63 ریال0:56:51
634.38 ریال0:56:49
634.63 ریال0:56:44
634.38 ریال0:56:40
634.5 ریال0:56:38
634.38 ریال0:56:35
634.5 ریال0:56:19
634.38 ریال0:54:33
634.25 ریال0:53:52
634.38 ریال0:53:50
634.25 ریال0:53:47
634.38 ریال0:53:41
634.25 ریال0:53:39
634.13 ریال0:53:34
634.25 ریال0:53:28
634.13 ریال0:53:21
634.25 ریال0:53:19
634.13 ریال0:53:17
634.25 ریال0:53:13
634.13 ریال0:53:10
634.25 ریال0:53:08
634.13 ریال0:53:04
634.25 ریال0:51:51
634.13 ریال0:47:38
634.38 ریال0:47:27
634.25 ریال0:47:25
634.38 ریال0:47:21
634.25 ریال0:47:16
634.13 ریال0:46:08
634.25 ریال0:46:06
634.13 ریال0:46:04
634.25 ریال0:45:46
634.13 ریال0:44:30
633.88 ریال0:44:04
634.13 ریال0:43:18
634 ریال0:42:16
634.13 ریال0:42:14
634 ریال0:42:12
634.13 ریال0:41:53
634 ریال0:41:51
634.13 ریال0:41:49
634 ریال0:41:18
634.13 ریال0:41:09
634 ریال0:40:55
634.13 ریال0:40:33
634 ریال0:40:10
634.13 ریال0:39:35
634 ریال0:39:17
633.88 ریال0:38:17
634 ریال0:38:15
633.88 ریال0:38:13
634 ریال0:38:10
634.13 ریال0:38:06
634 ریال0:38:03
634.13 ریال0:37:34
634 ریال0:37:31
634.13 ریال0:37:21
634 ریال0:37:19
634.13 ریال0:37:16
634 ریال0:37:14
634.13 ریال0:37:08
634 ریال0:36:56
634.13 ریال0:36:46
634 ریال0:36:29
634.13 ریال0:36:22
634 ریال0:35:45
634.13 ریال0:35:19
633.88 ریال0:35:17
634.13 ریال0:35:15
633.88 ریال0:34:12
634 ریال0:34:10
633.88 ریال0:34:08
634 ریال0:34:06
633.88 ریال0:34:04
634 ریال0:33:47
633.88 ریال0:31:36
633.75 ریال0:31:31
633.88 ریال0:31:22
633.75 ریال0:31:20
633.88 ریال0:31:16
633.75 ریال0:31:14
633.88 ریال0:31:11
633.75 ریال0:31:09
633.88 ریال0:31:04
633.75 ریال0:30:51
633.88 ریال0:30:49
633.75 ریال0:30:44
633.88 ریال0:29:55
634 ریال0:29:53
633.88 ریال0:29:48
634 ریال0:29:36
634.13 ریال0:29:32
634 ریال0:29:25
633.88 ریال0:29:21
633.75 ریال0:29:19
633.88 ریال0:29:17
633.75 ریال0:28:27
633.88 ریال0:27:50
633.75 ریال0:27:36
633.88 ریال0:27:34
633.75 ریال0:27:25
633.88 ریال0:27:23
633.75 ریال0:27:21
633.88 ریال0:26:35
633.75 ریال0:26:05
633.63 ریال0:25:41
633.88 ریال0:25:32
633.5 ریال0:25:19
633.63 ریال0:25:17
633.5 ریال0:25:13
633.75 ریال0:25:11
633.63 ریال0:25:07
633.75 ریال0:24:36
633.63 ریال0:24:10
633.75 ریال0:23:39
633.88 ریال0:23:37
633.63 ریال0:23:35
633.88 ریال0:23:31
633.63 ریال0:23:03
633.75 ریال0:22:43
633.63 ریال0:22:14
633.75 ریال0:22:04
633.63 ریال0:21:11
633.88 ریال0:20:56
633.63 ریال0:20:54
633.88 ریال0:20:52
633.63 ریال0:20:32
633.75 ریال0:20:30
633.63 ریال0:20:28
633.75 ریال0:20:21
633.88 ریال0:19:40
634 ریال0:19:35
633.88 ریال0:18:57
634 ریال0:18:43
633.88 ریال0:18:27
634 ریال0:18:16
634.13 ریال0:18:03
634 ریال0:17:46
633.88 ریال0:17:14
634.13 ریال0:17:12
633.88 ریال0:17:10
634.13 ریال0:16:53
634 ریال0:16:51
634.13 ریال0:16:44
634 ریال0:16:36
634.13 ریال0:16:33
634 ریال0:16:31
634.13 ریال0:16:28
633.88 ریال0:16:18
634 ریال0:16:15
634.13 ریال0:16:11
634 ریال0:15:45
634.13 ریال0:15:42
634 ریال0:15:40
634.13 ریال0:15:31
633.88 ریال0:15:27
634.13 ریال0:14:03
634 ریال0:13:04
633.88 ریال0:12:57
634 ریال0:12:51
633.88 ریال0:12:43
634 ریال0:12:39
634.13 ریال0:11:42
634 ریال0:11:40
634.13 ریال0:11:38
634 ریال0:11:16
634.13 ریال0:10:29
634.25 ریال0:10:27
634.13 ریال0:10:20
634.25 ریال0:10:16
634.13 ریال0:09:37
634.25 ریال0:09:35
634.13 ریال0:09:29
634.38 ریال0:09:24
634.13 ریال0:08:45
633.88 ریال0:08:30
634 ریال0:08:28
633.88 ریال0:08:25
634 ریال0:08:20
634.13 ریال0:07:11
634 ریال0:05:33
634.13 ریال0:04:48
634.38 ریال0:04:18
634.25 ریال0:04:13
634.13 ریال0:04:11
634.38 ریال0:04:06
634.13 ریال0:04:04
634.38 ریال0:03:41
634.25 ریال0:03:39
634.38 ریال0:03:37
634.25 ریال0:03:28
634.38 ریال0:03:04
نظرات