بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.28%