شاخص یاب

بازار آمریکا / ذغال سنگ (South China)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 79 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.42%