کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 24.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.57%