شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 665 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.6%