شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 585 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.45%