کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 608 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.08%