بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 665 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 91.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.17%