شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 631 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.66%