شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 40.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 668 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 691 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 86.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 69.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.45%