شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

  • نرخ فعلی:646.75
  • بالاترین قیمت روز:646.75
  • پایین ترین قیمت روز:644.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:645.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۵۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:645.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
646.75 ریال2:58:13
645.25 ریال2:57:13
646.75 ریال2:56:11
645.25 ریال2:53:12
646.75 ریال2:52:13
645.25 ریال2:48:13
646.75 ریال2:47:12
645.25 ریال1:51:12
645.5 ریال1:50:13
645.25 ریال1:47:12
644.75 ریال1:45:14
645.5 ریال1:42:13
644.75 ریال1:40:13
645.25 ریال1:39:13
645.5 ریال1:37:13
644.75 ریال1:22:12
645 ریال1:21:12
644.75 ریال1:18:11
645 ریال1:15:12
644.75 ریال1:14:13
645 ریال1:13:13
644.75 ریال1:08:13
645 ریال1:06:12
644.75 ریال1:03:13
644.5 ریال1:01:11
645 ریال1:00:14
644.5 ریال0:58:13
645 ریال0:57:13
644.75 ریال0:56:12
644.5 ریال0:55:14
644.75 ریال0:54:13
644.5 ریال0:52:12
644.75 ریال0:51:13
645 ریال0:50:14
644.75 ریال0:49:13
645 ریال0:48:11
644.5 ریال0:47:11
644.75 ریال0:46:11
645 ریال0:45:12
644.5 ریال0:44:13
644.75 ریال0:42:13
645 ریال0:39:13
644.75 ریال0:35:13
645 ریال0:33:13
644.75 ریال0:27:14
645.25 ریال0:26:14
644.75 ریال0:24:13
645.25 ریال0:23:13
644.75 ریال0:22:13
645.25 ریال0:21:13
644.75 ریال0:19:12
645.25 ریال0:15:13
645 ریال0:14:13
645.25 ریال0:03:14
645.5 ریال0:02:14
نظرات