شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

  • نرخ فعلی:738.5
  • بالاترین قیمت روز:738.5
  • پایین ترین قیمت روز:707.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:31.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:713.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۱۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:714
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:24.5

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
738.5 ریال4:18:12
707.25 ریال4:17:14
738.5 ریال4:13:13
707.25 ریال4:12:14
738.5 ریال4:10:13
707.25 ریال3:56:14
711 ریال3:55:15
707.25 ریال3:54:14
711 ریال3:52:12
707.25 ریال3:48:12
711 ریال1:55:14
713 ریال1:54:12
711 ریال1:50:14
713 ریال1:48:13
711 ریال1:45:13
713 ریال1:29:11
713.75 ریال1:27:12
713 ریال1:25:11
713.75 ریال1:24:11
713 ریال1:21:12
713.75 ریال1:20:14
713 ریال1:15:15
713.75 ریال1:13:12
713 ریال1:12:12
713.75 ریال1:00:13
714 ریال0:59:12
713.75 ریال0:58:11
714 ریال0:57:17
713.75 ریال0:56:13
714 ریال0:55:12
713.75 ریال0:52:11
714 ریال0:51:13
713.75 ریال0:50:12
714 ریال0:28:13
713.75 ریال0:27:13
714 ریال0:25:13
713.75 ریال0:23:13
714 ریال0:19:12
713.75 ریال0:17:12
714 ریال0:15:14
713.75 ریال0:14:11
نظرات