کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین)

  • نرخ فعلی:636.75
  • بالاترین قیمت روز:644.25
  • پایین ترین قیمت روز:627
  • بیشترین مقدار نوسان روز:17.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.56%
  • نرخ بازگشایی بازار:642.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:642.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.9%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.75

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گازوییل (گوگرد پایین) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
636.75 ریال17:14:16
635.75 ریال17:13:17
636.75 ریال17:12:21
635.75 ریال17:10:24
636.75 ریال17:03:20
637.75 ریال17:01:30
636.75 ریال16:59:19
637.75 ریال16:58:20
636.75 ریال16:57:23
637.75 ریال16:56:19
638.25 ریال16:55:21
637.75 ریال16:54:20
638.25 ریال16:52:22
637.75 ریال16:51:21
638 ریال16:50:22
637.75 ریال16:49:22
638 ریال16:48:19
637.75 ریال16:46:20
638.25 ریال16:44:19
638 ریال16:43:21
638.25 ریال16:40:25
638 ریال16:39:23
638.5 ریال16:38:20
638.25 ریال16:37:23
638.75 ریال16:36:21
638.25 ریال16:35:21
638.5 ریال16:34:19
638.75 ریال16:33:23
638.5 ریال16:30:29
638.25 ریال16:24:19
638.5 ریال16:22:21
638.75 ریال16:21:23
638.5 ریال16:18:21
638.75 ریال16:16:22
638.5 ریال16:12:22
638 ریال16:10:26
638.5 ریال16:05:20
637.5 ریال16:04:23
638.5 ریال16:03:20
637.5 ریال16:02:22
638.5 ریال16:01:29
637.5 ریال15:59:19
638.5 ریال15:58:21
637.5 ریال15:57:20
638.25 ریال15:56:21
638.5 ریال15:55:23
638 ریال15:54:20
637.75 ریال15:53:19
637.5 ریال15:51:21
637.75 ریال15:48:20
637.5 ریال15:47:19
637.75 ریال15:46:21
637.5 ریال15:45:24
637.75 ریال15:44:23
637.5 ریال15:43:23
637.75 ریال15:40:29
637.25 ریال15:39:24
637.75 ریال15:33:30
637.25 ریال15:31:33
637.75 ریال15:30:30
637.25 ریال15:24:32
638 ریال15:23:23
637.25 ریال15:21:32
637.5 ریال15:20:36
637.25 ریال15:19:29
638 ریال15:18:31
637.25 ریال15:15:27
637.5 ریال15:13:32
637.25 ریال15:12:30
637.5 ریال15:07:27
637.25 ریال15:05:31
638 ریال15:04:29
637.5 ریال15:03:28
637.25 ریال15:02:34
637.5 ریال15:01:39
637 ریال14:59:24
636.75 ریال14:58:27
637 ریال14:57:31
637.5 ریال14:56:28
637.25 ریال14:55:24
636 ریال14:54:27
636.75 ریال14:53:31
637.25 ریال14:52:32
636 ریال14:51:31
635.75 ریال14:48:30
636 ریال14:47:25
636.75 ریال14:46:28
635.75 ریال14:44:26
636 ریال14:42:29
636.5 ریال14:41:36
635.75 ریال14:38:26
636.5 ریال14:37:30
635.75 ریال14:36:32
636.5 ریال14:32:33
635.75 ریال14:31:37
636.5 ریال14:29:32
636 ریال14:28:31
636.5 ریال14:26:30
636 ریال14:25:33
636.5 ریال14:24:35
636 ریال14:22:28
635.75 ریال14:21:35
636 ریال14:18:32
635.75 ریال14:16:34
636 ریال14:13:35
635.75 ریال14:12:33
636 ریال14:11:30
635.5 ریال14:10:34
635.75 ریال14:06:29
635.5 ریال14:04:30
635.75 ریال14:01:42
634.5 ریال14:00:48
635.75 ریال13:58:27
635 ریال13:57:31
635.75 ریال13:56:28
635 ریال13:55:30
635.5 ریال13:53:33
636 ریال13:52:34
634.5 ریال13:51:33
635.5 ریال13:50:34
635 ریال13:49:31
635.5 ریال13:48:30
636 ریال13:46:27
634.5 ریال13:45:37
638.25 ریال13:44:32
636 ریال13:42:30
634.5 ریال13:41:36
635 ریال13:40:35
636 ریال13:38:27
638.25 ریال13:37:33
636 ریال13:35:27
638.25 ریال13:34:30
638.5 ریال13:33:34
636 ریال13:32:33
638.5 ریال13:30:38
638.25 ریال13:29:30
636.25 ریال13:26:24
637.25 ریال13:25:30
636.75 ریال13:24:22
636.25 ریال13:23:24
636.75 ریال13:22:24
638.25 ریال13:21:33
638.5 ریال13:18:25
636.25 ریال13:17:30
636.75 ریال13:16:29
638.5 ریال13:15:27
636.75 ریال13:14:27
638.5 ریال13:13:33
636.25 ریال13:12:33
636.75 ریال13:11:33
637.25 ریال13:10:34
637.5 ریال13:09:32
637.25 ریال13:07:28
637.5 ریال13:06:32
638.5 ریال13:05:35
637.5 ریال13:04:34
638 ریال13:00:46
638.5 ریال12:59:31
638 ریال12:58:29
639 ریال12:56:40
637.5 ریال12:54:33
638 ریال12:53:33
639 ریال12:52:33
638 ریال12:49:26
639 ریال12:47:31
639.25 ریال12:46:28
639 ریال12:44:32
638.25 ریال12:43:32
639 ریال12:41:32
638.25 ریال12:39:30
639 ریال12:38:27
638.25 ریال12:37:32
639.25 ریال12:36:30
627 ریال12:34:30
638.25 ریال12:33:32
627 ریال12:29:30
638.25 ریال12:28:34
627 ریال12:27:29
638.25 ریال12:26:30
627 ریال11:02:23
644.25 ریال11:00:31
627 ریال10:57:23
644.25 ریال4:53:12
642.5 ریال2:02:12
642.25 ریال1:51:11
641.75 ریال1:50:12
642.25 ریال1:43:11
641.75 ریال1:42:11
641.5 ریال1:39:11
641.75 ریال1:38:11
641.5 ریال1:37:12
641.75 ریال1:35:11
641.5 ریال1:33:11
641.75 ریال1:27:12
641.5 ریال1:26:11
641.75 ریال1:20:13
642.5 ریال0:38:10
642.75 ریال0:37:12
642.5 ریال0:36:12
642.75 ریال0:35:12
642.5 ریال0:33:12
642.75 ریال0:32:12
642.5 ریال0:31:14
642.75 ریال0:29:12
642.5 ریال0:27:12
642.75 ریال0:25:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات