نفت کوره

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت کوره در روز ج