شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت کوره

  • نرخ فعلی:2.2991
  • بالاترین قیمت روز:2.3179
  • پایین ترین قیمت روز:2.2871
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.81%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.2967
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:2.3027
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.2991 ریال17:27:14
2.2992 ریال17:26:14
2.2936 ریال17:25:14
2.2974 ریال17:24:14
2.2992 ریال17:23:15
2.2931 ریال17:22:17
2.2991 ریال17:21:16
2.2992 ریال17:20:18
2.2967 ریال17:19:15
2.2992 ریال17:18:18
2.2974 ریال17:15:16
2.3011 ریال17:14:14
2.2967 ریال17:13:14
2.2991 ریال17:12:16
2.2992 ریال17:11:17
2.2967 ریال17:10:15
2.2992 ریال17:09:17
2.2967 ریال17:08:15
2.3011 ریال17:06:16
2.3048 ریال17:04:15
2.3045 ریال17:03:16
2.3048 ریال17:01:17
2.3011 ریال16:59:14
2.3045 ریال16:57:13
2.3048 ریال16:56:15
2.3076 ریال16:55:16
2.3045 ریال16:53:14
2.3051 ریال16:52:14
2.3076 ریال16:51:15
2.3045 ریال16:50:16
2.3051 ریال16:49:14
2.3076 ریال16:48:14
2.3045 ریال16:46:14
2.3064 ریال16:45:14
2.3045 ریال16:44:16
2.3064 ریال16:43:14
2.3083 ریال16:42:15
2.3094 ریال16:41:15
2.3083 ریال16:40:17
2.3094 ریال16:39:14
2.3083 ریال16:38:15
2.3094 ریال16:37:13
2.3076 ریال16:35:16
2.3083 ریال16:34:13
2.3119 ریال16:33:13
2.3083 ریال16:31:14
2.3064 ریال16:30:16
2.3094 ریال16:29:14
2.3083 ریال16:28:14
2.3094 ریال16:26:14
2.3115 ریال16:25:15
2.3119 ریال16:22:13
2.3147 ریال16:16:14
2.3115 ریال16:15:18
2.3147 ریال16:13:14
2.3142 ریال16:12:15
2.3147 ریال16:11:14
2.3142 ریال16:07:15
2.3157 ریال16:06:15
2.3172 ریال16:05:15
2.3142 ریال16:04:15
2.3172 ریال16:02:15
2.3147 ریال16:01:15
2.3149 ریال15:58:13
2.3157 ریال15:57:16
2.3172 ریال15:54:14
2.3149 ریال15:49:15
2.3172 ریال15:46:14
2.3128 ریال15:45:15
2.314 ریال15:44:14
2.3149 ریال15:42:14
2.3128 ریال15:41:15
2.3149 ریال15:40:19
2.3128 ریال15:38:14
2.314 ریال15:37:14
2.3128 ریال15:35:15
2.314 ریال15:34:14
2.3128 ریال15:32:15
2.314 ریال15:31:15
2.3128 ریال15:29:16
2.314 ریال15:27:16
2.3128 ریال15:22:14
2.3123 ریال15:21:13
2.3128 ریال15:19:13
2.3123 ریال15:18:14
2.3119 ریال15:17:15
2.3131 ریال15:16:14
2.3119 ریال15:15:15
2.3131 ریال15:13:13
2.312 ریال15:12:15
2.3131 ریال15:11:14
2.3136 ریال15:10:14
2.3123 ریال15:09:15
2.3145 ریال15:07:13
2.3131 ریال15:04:15
2.3145 ریال15:03:16
2.3136 ریال15:02:15
2.3145 ریال15:01:14
2.312 ریال15:00:19
2.3136 ریال14:58:17
2.3165 ریال14:56:15
2.3145 ریال14:55:16
2.3165 ریال14:52:15
2.3145 ریال14:51:15
2.3165 ریال14:50:17
2.3151 ریال14:49:13
2.3165 ریال14:43:13
2.3151 ریال14:42:15
2.3165 ریال14:38:13
2.3144 ریال14:37:14
2.3146 ریال14:36:15
2.3151 ریال14:35:15
2.3144 ریال14:34:15
2.314 ریال14:33:15
2.3146 ریال14:32:15
2.314 ریال14:31:15
2.3151 ریال14:30:19
2.314 ریال14:29:14
2.3146 ریال14:28:16
2.3144 ریال14:27:15
2.3146 ریال14:26:15
2.314 ریال14:25:16
2.3146 ریال14:24:17
2.3151 ریال14:23:15
2.3146 ریال14:22:15
2.314 ریال14:21:16
2.3146 ریال14:20:15
2.314 ریال14:19:16
2.3146 ریال14:15:18
2.3117 ریال14:14:14
2.3092 ریال14:13:14
2.311 ریال14:11:14
2.3117 ریال14:10:16
2.311 ریال14:09:14
2.3117 ریال14:07:15
2.3123 ریال14:06:14
2.3092 ریال14:04:15
2.311 ریال14:03:15
2.3123 ریال14:02:16
2.3096 ریال14:01:16
2.3122 ریال14:00:23
2.3092 ریال13:56:16
2.3122 ریال13:55:16
2.3092 ریال13:54:14
2.3117 ریال13:53:15
2.3122 ریال13:52:14
2.3096 ریال13:49:14
2.3108 ریال13:48:14
2.3117 ریال13:46:16
2.3108 ریال13:45:15
2.3117 ریال13:42:16
2.3119 ریال13:41:15
2.3117 ریال13:39:15
2.3125 ریال13:38:13
2.3117 ریال13:36:16
2.3119 ریال13:35:16
2.3125 ریال13:34:15
2.3119 ریال13:32:15
2.3126 ریال13:31:15
2.3119 ریال13:30:18
2.3143 ریال13:28:15
2.3126 ریال13:27:15
2.3143 ریال13:24:16
2.3179 ریال13:23:16
2.3143 ریال13:21:15
2.3179 ریال13:20:17
2.3161 ریال13:19:14
2.3143 ریال13:17:14
2.3179 ریال13:16:14
2.3143 ریال13:13:15
2.3177 ریال13:12:16
2.3161 ریال13:11:16
2.3177 ریال13:10:16
2.3176 ریال13:09:15
2.3161 ریال13:08:15
2.3176 ریال13:07:15
2.3161 ریال13:06:16
2.3176 ریال13:05:15
2.3179 ریال13:04:13
2.3177 ریال13:03:16
2.3161 ریال13:02:15
2.3177 ریال13:00:21
2.3176 ریال12:59:14
2.3177 ریال12:57:15
2.2871 ریال12:56:15
2.3177 ریال12:52:15
2.2871 ریال2:23:11
2.2967 ریال2:21:10
2.2871 ریال2:20:14
2.2967 ریال2:17:11
2.2871 ریال2:15:14
2.2967 ریال2:12:11
2.2871 ریال2:11:13
2.2967 ریال1:53:11
2.3027 ریال1:52:11
2.2967 ریال1:51:12
2.3027 ریال1:48:10
2.2967 ریال1:47:12
2.3027 ریال1:45:11
2.2967 ریال1:44:11
نظرات