شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت کوره

  • نرخ فعلی:2.0982
  • بالاترین قیمت روز:2.1011
  • پایین ترین قیمت روز:2.0976
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.1011
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:2.1019
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.18%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0037

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0982 ریال2:02:35
2.0988 ریال2:01:35
2.0982 ریال1:58:33
2.0976 ریال1:57:34
2.0982 ریال1:54:13
2.0988 ریال1:52:12
2.0982 ریال1:51:12
2.0996 ریال1:50:13
2.0988 ریال1:47:12
2.0999 ریال1:45:14
2.0996 ریال1:42:13
2.0999 ریال1:41:12
2.0982 ریال1:40:13
2.0988 ریال1:39:13
2.0999 ریال1:38:12
2.0996 ریال1:37:13
2.0999 ریال1:36:12
2.0992 ریال1:35:12
2.0999 ریال1:34:12
2.0984 ریال1:32:14
2.0999 ریال1:30:16
2.0992 ریال1:28:13
2.0994 ریال1:27:13
2.0992 ریال1:26:13
2.0982 ریال1:25:12
2.0992 ریال1:22:12
2.0998 ریال1:21:12
2.0984 ریال1:20:13
2.0992 ریال1:19:13
2.0994 ریال1:18:11
2.0998 ریال1:15:12
2.0994 ریال1:14:13
2.0998 ریال1:13:13
2.0992 ریال1:11:11
2.0994 ریال1:10:13
2.0991 ریال1:09:13
2.0992 ریال1:08:13
2.0998 ریال1:06:12
2.0992 ریال1:04:13
2.0991 ریال1:03:13
2.0987 ریال1:01:11
2.0991 ریال1:00:14
2.0987 ریال0:58:13
2.0991 ریال0:57:13
2.0992 ریال0:56:12
2.0987 ریال0:55:14
2.0991 ریال0:54:13
2.0987 ریال0:52:12
2.0991 ریال0:48:11
2.0987 ریال0:46:11
2.0991 ریال0:45:12
2.0987 ریال0:44:13
2.0983 ریال0:42:13
2.0991 ریال0:39:13
2.0981 ریال0:38:13
2.0987 ریال0:37:14
2.0983 ریال0:36:13
2.0981 ریال0:35:13
2.0999 ریال0:33:13
2.0983 ریال0:32:14
2.0987 ریال0:30:15
2.0981 ریال0:27:14
2.1001 ریال0:26:14
2.0981 ریال0:25:14
2.0983 ریال0:24:13
2.1001 ریال0:23:13
2.0981 ریال0:22:13
2.1002 ریال0:21:13
2.0981 ریال0:19:12
2.1002 ریال0:16:14
2.1007 ریال0:15:13
2.0999 ریال0:14:13
2.1009 ریال0:13:12
2.1007 ریال0:12:13
2.101 ریال0:11:13
2.1007 ریال0:10:14
2.1002 ریال0:09:12
2.1007 ریال0:08:13
2.1002 ریال0:07:12
2.1007 ریال0:06:13
2.1002 ریال0:03:14
2.1011 ریال0:02:14
نظرات