شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت کوره

  • نرخ فعلی:1.8172
  • بالاترین قیمت روز:1.846
  • پایین ترین قیمت روز:1.8172
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8416
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۱۱:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.8413
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0241

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت کوره در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.8172 ریال4:11:12
1.8261 ریال4:10:13
1.8172 ریال4:09:11
1.8261 ریال4:08:12
1.8172 ریال4:06:12
1.8261 ریال4:05:13
1.8172 ریال4:04:12
1.8261 ریال4:02:13
1.8172 ریال4:01:12
1.8261 ریال3:56:12
1.8172 ریال3:55:12
1.8261 ریال3:01:13
1.8441 ریال3:00:16
1.8261 ریال2:58:11
1.8441 ریال2:57:12
1.8261 ریال2:55:13
1.8441 ریال2:54:12
1.8261 ریال2:53:11
1.8441 ریال2:51:12
1.8261 ریال2:50:13
1.8441 ریال2:49:12
1.8261 ریال2:48:12
1.8441 ریال2:47:12
1.8261 ریال2:46:11
1.8441 ریال1:59:12
1.846 ریال1:57:12
1.8441 ریال1:56:12
1.846 ریال1:55:12
1.8441 ریال1:49:11
1.846 ریال1:46:11
1.8441 ریال1:45:12
1.844 ریال1:44:11
1.8441 ریال1:42:11
1.844 ریال1:41:11
1.8436 ریال1:39:11
1.8441 ریال1:37:12
1.8459 ریال1:36:11
1.8441 ریال1:34:12
1.8459 ریال1:33:12
1.8448 ریال1:32:12
1.844 ریال1:29:11
1.8446 ریال1:28:11
1.844 ریال1:27:12
1.8441 ریال1:26:12
1.8446 ریال1:25:12
1.8441 ریال1:24:11
1.8459 ریال1:23:10
1.8446 ریال1:22:12
1.8441 ریال1:21:11
1.8446 ریال1:20:12
1.8448 ریال1:19:11
1.8441 ریال1:18:12
1.8459 ریال1:17:11
1.8441 ریال1:14:12
1.8446 ریال1:11:11
1.8441 ریال1:08:12
1.8397 ریال0:08:13
1.8413 ریال0:07:13
1.8416 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات