صفحات مرتبط
شاخص یاب

بنزین (RBOB)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.106 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.106 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.6%