صفحات مرتبط
شاخص یاب

بنزین (RBOB)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5587 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5587 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5587 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.4413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.31%