صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.4353
  • بالاترین قیمت روز:1.7027
  • پایین ترین قیمت روز:1.4327
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:18.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4854
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.4558
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0205

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4353 ریال20:53:12
1.4337 ریال20:51:13
1.4327 ریال20:50:15
1.4331 ریال20:49:12
1.4334 ریال20:48:13
1.4331 ریال20:47:11
1.4327 ریال20:46:13
1.4331 ریال20:44:13
1.4334 ریال20:43:14
1.4331 ریال20:42:13
1.4357 ریال20:40:15
1.4334 ریال20:39:15
1.4331 ریال20:33:15
1.4357 ریال20:32:12
1.4331 ریال20:30:15
1.4393 ریال20:29:13
1.4357 ریال20:28:13
1.4331 ریال20:27:13
1.4357 ریال20:26:12
1.4372 ریال20:25:13
1.4332 ریال20:21:13
1.4393 ریال20:20:14
1.4417 ریال20:19:12
1.4393 ریال20:18:12
1.4417 ریال20:17:13
1.4332 ریال20:14:14
1.4417 ریال20:13:13
1.4393 ریال20:12:12
1.4332 ریال20:11:13
1.4417 ریال20:10:15
1.4332 ریال20:09:13
1.4436 ریال20:08:14
1.4453 ریال20:07:13
1.4436 ریال20:06:15
1.4453 ریال20:05:15
1.4417 ریال20:04:15
1.4453 ریال20:02:20
1.4446 ریال19:59:12
1.4417 ریال19:58:13
1.4446 ریال19:57:14
1.4417 ریال19:56:14
1.4453 ریال19:55:15
1.4446 ریال19:53:14
1.4458 ریال19:52:12
1.4453 ریال19:51:13
1.4446 ریال19:48:13
1.445 ریال19:47:13
1.4446 ریال19:44:14
1.445 ریال19:43:15
1.4449 ریال19:42:12
1.4458 ریال19:41:13
1.4443 ریال19:40:16
1.4446 ریال19:39:13
1.4443 ریال19:38:13
1.4449 ریال19:35:13
1.4446 ریال19:34:13
1.4443 ریال19:33:14
1.445 ریال19:32:14
1.4449 ریال19:31:13
1.445 ریال19:29:14
1.4443 ریال19:28:12
1.4456 ریال19:26:14
1.4449 ریال19:25:15
1.4443 ریال19:23:14
1.4456 ریال19:21:14
1.4448 ریال19:19:13
1.4456 ریال19:18:12
1.4467 ریال19:17:12
1.4448 ریال19:16:13
1.4467 ریال19:08:13
1.4513 ریال19:07:13
1.4467 ریال19:06:13
1.4535 ریال19:05:16
1.4467 ریال19:04:13
1.4535 ریال19:03:14
1.4513 ریال19:01:14
1.4535 ریال19:00:18
1.4504 ریال18:58:13
1.4505 ریال18:57:14
1.4535 ریال18:56:12
1.4505 ریال18:54:13
1.4535 ریال18:53:13
1.4513 ریال18:51:13
1.4535 ریال18:50:15
1.4505 ریال18:48:13
1.4518 ریال18:47:13
1.4535 ریال18:46:14
1.4558 ریال18:45:15
1.4505 ریال18:44:12
1.4558 ریال18:40:14
1.4568 ریال18:37:13
1.4558 ریال18:35:14
1.4518 ریال18:34:12
1.4568 ریال18:33:14
1.4518 ریال18:32:13
1.4568 ریال18:31:15
1.4593 ریال18:30:15
1.4558 ریال18:29:12
1.4593 ریال18:28:13
1.4558 ریال18:26:13
1.4619 ریال18:25:14
1.4558 ریال18:24:13
1.4568 ریال18:23:13
1.4593 ریال18:22:13
1.4619 ریال18:20:15
1.46 ریال18:19:13
1.4619 ریال18:16:13
1.4634 ریال18:14:13
1.4593 ریال18:13:11
1.4619 ریال18:11:12
1.46 ریال18:10:15
1.4634 ریال18:09:15
1.4619 ریال18:08:12
1.4601 ریال18:07:14
1.46 ریال18:05:14
1.4601 ریال18:04:13
1.4659 ریال18:03:15
1.4601 ریال18:02:14
1.4659 ریال18:01:14
1.46 ریال18:00:17
1.4659 ریال17:59:13
1.4601 ریال17:58:11
1.4659 ریال17:57:13
1.4716 ریال17:55:14
1.4624 ریال17:54:13
1.4659 ریال17:52:12
1.4716 ریال17:49:12
1.4659 ریال17:47:13
1.4661 ریال17:45:14
1.4701 ریال17:43:12
1.4716 ریال17:42:14
1.4661 ریال17:41:12
1.4716 ریال17:39:13
1.4701 ریال17:36:13
1.4655 ریال17:35:13
1.4661 ریال17:34:13
1.4701 ریال17:32:13
1.4654 ریال17:31:13
1.4655 ریال17:30:17
1.4614 ریال17:29:12
1.4701 ریال17:27:13
1.4655 ریال17:23:12
1.4628 ریال17:22:12
1.4655 ریال17:21:13
1.4654 ریال17:20:14
1.4628 ریال17:19:13
1.4654 ریال17:18:13
1.4621 ریال17:17:13
1.4628 ریال17:16:12
1.4621 ریال17:14:12
1.4628 ریال17:13:11
1.4621 ریال17:12:12
1.4628 ریال17:11:13
1.4596 ریال17:10:15
1.4654 ریال17:09:13
1.4566 ریال17:06:14
1.4596 ریال17:05:13
1.4621 ریال17:00:20
1.4628 ریال16:59:13
1.4566 ریال16:53:12
1.4536 ریال16:52:13
1.4566 ریال16:48:13
1.4536 ریال16:47:12
1.4555 ریال16:46:12
1.4566 ریال16:44:12
1.4536 ریال16:43:13
1.4566 ریال16:40:15
1.4536 ریال16:39:13
1.4541 ریال16:38:13
1.4555 ریال16:37:12
1.4541 ریال16:31:14
1.4538 ریال16:30:17
1.4541 ریال16:29:12
1.4555 ریال16:28:13
1.4541 ریال16:25:13
1.4538 ریال16:21:14
1.4541 ریال16:19:13
1.4552 ریال16:17:12
1.4538 ریال16:16:13
1.4543 ریال16:15:14
1.4552 ریال16:14:12
1.4524 ریال16:12:14
1.4552 ریال16:10:14
1.4543 ریال16:09:12
1.4531 ریال16:07:13
1.4552 ریال16:06:13
1.4543 ریال16:05:13
1.4541 ریال16:04:13
1.4552 ریال16:01:13
1.4541 ریال16:00:17
1.4543 ریال15:59:12
1.456 ریال15:58:12
1.4541 ریال15:57:13
1.4531 ریال15:56:14
1.4541 ریال15:55:12
1.4531 ریال15:54:19
1.456 ریال15:53:13
1.4554 ریال15:50:14
1.455 ریال15:49:13
1.4554 ریال15:48:14
1.456 ریال15:47:12
1.455 ریال15:46:13
1.4554 ریال15:45:14
1.455 ریال15:44:12
1.4554 ریال15:43:13
1.456 ریال15:42:14
1.4538 ریال15:41:12
1.4554 ریال15:40:15
1.453 ریال15:39:13
1.4532 ریال15:37:12
1.455 ریال15:35:14
1.4532 ریال15:30:17
1.453 ریال15:29:12
1.4538 ریال15:28:13
1.4572 ریال15:25:13
1.4591 ریال15:24:14
1.4532 ریال15:23:13
1.4572 ریال15:22:12
1.4532 ریال15:21:14
1.4604 ریال15:18:14
1.4572 ریال15:17:13
1.4618 ریال15:16:12
1.4604 ریال15:15:14
1.4622 ریال15:14:12
1.4587 ریال15:13:12
1.4618 ریال15:10:14
1.4607 ریال15:09:13
1.4622 ریال15:08:13
1.4607 ریال15:06:14
1.4618 ریال15:04:13
1.4606 ریال15:03:14
1.4607 ریال15:02:13
1.4583 ریال15:01:14
1.4618 ریال15:00:17
1.4622 ریال14:59:12
1.4583 ریال14:58:12
1.4606 ریال14:57:13
1.4607 ریال14:56:12
1.4585 ریال14:54:13
1.4605 ریال14:53:12
1.4607 ریال14:52:13
1.4585 ریال14:51:13
1.4606 ریال14:50:14
1.4585 ریال14:49:12
1.459 ریال14:47:13
1.4577 ریال14:46:12
1.459 ریال14:44:11
1.4605 ریال14:42:13
1.4607 ریال14:40:13
1.4577 ریال14:39:14
1.4607 ریال14:37:12
1.4577 ریال14:36:13
1.6698 ریال14:35:14
1.4607 ریال14:34:13
1.4577 ریال14:33:13
1.6698 ریال14:31:14
1.4577 ریال14:30:18
1.6698 ریال14:29:12
1.4577 ریال14:28:14
1.4607 ریال14:27:13
1.6698 ریال14:26:13
1.4607 ریال14:25:13
1.6698 ریال14:11:13
1.6973 ریال14:10:14
1.6698 ریال14:08:12
1.6973 ریال14:07:13
1.6698 ریال14:06:12
1.6973 ریال8:59:12
1.7 ریال8:58:11
1.6973 ریال8:56:13
1.7 ریال8:54:12
1.6973 ریال8:50:14
1.7 ریال8:49:12
1.6973 ریال8:48:12
1.7 ریال3:35:14
1.7027 ریال3:31:13
1.7 ریال3:29:12
1.7027 ریال2:54:13
1.4782 ریال2:53:11
1.7027 ریال2:51:13
1.6891 ریال2:49:12
1.7027 ریال2:48:12
1.6891 ریال2:47:12
1.4782 ریال2:02:12
1.4814 ریال2:01:13
1.4782 ریال2:00:17
1.4814 ریال1:58:11
1.4782 ریال1:57:12
1.4814 ریال1:56:11
1.4804 ریال1:55:13
1.4814 ریال1:54:12
1.4804 ریال1:53:11
1.4814 ریال1:49:12
1.4804 ریال1:48:12
1.4824 ریال1:47:12
1.4804 ریال1:45:15
1.4814 ریال1:44:12
1.4841 ریال1:43:12
1.4804 ریال1:42:12
1.4824 ریال1:38:13
1.485 ریال1:35:12
1.4841 ریال1:34:12
1.4824 ریال1:31:13
1.485 ریال1:30:18
1.4862 ریال1:29:12
1.4859 ریال1:28:13
1.485 ریال1:26:12
1.4859 ریال1:25:13
1.485 ریال1:23:11
1.4857 ریال1:21:12
1.4862 ریال1:20:16
1.4859 ریال1:17:12
1.4857 ریال1:14:12
1.4859 ریال1:13:12
1.4857 ریال1:12:12
1.4859 ریال1:10:14
1.4862 ریال1:09:11
1.4859 ریال1:06:13
1.4857 ریال1:05:14
1.4862 ریال1:04:12
1.4859 ریال1:02:12
1.4862 ریال1:01:16
1.4859 ریال1:00:19
1.4853 ریال0:58:11
1.4854 ریال0:57:11
1.4853 ریال0:56:12
1.4854 ریال0:55:14
1.4853 ریال0:54:12
1.4849 ریال0:53:12
1.4834 ریال0:52:11
1.4849 ریال0:51:12
1.4854 ریال0:50:14
1.4862 ریال0:49:11
1.4834 ریال0:48:12
1.4853 ریال0:41:12
1.4854 ریال0:40:15
1.4849 ریال0:38:12
1.4854 ریال0:37:12
1.4849 ریال0:36:13
1.4854 ریال0:35:13
1.4849 ریال0:34:12
1.4854 ریال0:31:13
1.4849 ریال0:29:13
1.4834 ریال0:28:12
1.4849 ریال0:25:14
1.4854 ریال0:24:13
1.4849 ریال0:23:12
1.4854 ریال0:22:12
1.4878 ریال0:20:14
1.4849 ریال0:17:13
1.4878 ریال0:13:12
1.4854 ریال0:11:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات