کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار آمریکا / بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:2.1232
  • بالاترین قیمت روز:2.1232
  • پایین ترین قیمت روز:1.7514
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.37
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.9632
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۴۲:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.9632
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.16

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.1232 ریال6:42:12
1.7514 ریال6:40:14
2.1232 ریال6:39:13
1.7514 ریال6:38:12
2.1232 ریال6:35:12
1.7514 ریال6:33:12
2.1232 ریال6:32:12
1.7514 ریال6:30:14
2.1232 ریال6:29:12
1.7514 ریال6:28:12
2.1232 ریال6:27:12
1.7514 ریال6:06:50
1.9024 ریال6:04:32
1.7514 ریال6:01:12
1.9024 ریال2:54:11
1.9675 ریال2:53:10
1.9024 ریال2:52:12
1.9675 ریال2:49:11
1.9024 ریال2:48:11
1.9675 ریال2:00:15
1.9662 ریال1:59:11
1.9675 ریال1:58:12
1.9662 ریال1:57:11
1.9655 ریال1:56:12
1.9675 ریال1:55:13
1.9662 ریال1:54:12
1.9655 ریال1:53:11
1.9647 ریال1:52:12
1.9675 ریال1:50:14
1.9662 ریال1:49:12
1.9647 ریال1:48:12
1.9655 ریال1:46:13
1.9645 ریال1:45:13
1.9647 ریال1:44:12
1.9645 ریال1:42:11
1.9647 ریال1:39:12
1.9645 ریال1:37:12
1.9647 ریال1:36:12
1.9645 ریال1:35:13
1.9641 ریال1:34:12
1.9645 ریال1:33:12
1.9641 ریال1:32:12
1.9638 ریال1:31:13
1.9645 ریال1:30:34
1.9638 ریال1:29:12
1.9645 ریال1:28:12
1.9641 ریال1:25:12
1.9638 ریال1:24:12
1.9641 ریال1:23:12
1.9639 ریال1:22:12
1.9641 ریال1:21:11
1.9639 ریال1:19:12
1.9638 ریال1:18:11
1.9639 ریال1:15:13
1.9638 ریال1:13:12
1.9639 ریال1:11:13
1.9635 ریال1:10:13
1.9638 ریال1:09:13
1.9639 ریال1:07:11
1.9635 ریال1:06:13
1.9639 ریال1:05:12
1.9635 ریال0:50:13
1.9629 ریال0:49:12
1.9635 ریال0:46:13
1.963 ریال0:45:13
1.9629 ریال0:43:12
1.963 ریال0:40:15
1.9623 ریال0:39:12
1.963 ریال0:37:12
1.9623 ریال0:36:11
1.963 ریال0:35:12
1.9623 ریال0:34:12
1.9629 ریال0:31:12
1.9623 ریال0:30:16
1.963 ریال0:27:12
1.9638 ریال0:26:12
1.963 ریال0:25:13
1.965 ریال0:23:10
1.9623 ریال0:22:11
1.9638 ریال0:21:11
1.9623 ریال0:20:12
1.965 ریال0:19:12
1.9644 ریال0:18:12
1.965 ریال0:17:11
1.9638 ریال0:16:13
1.965 ریال0:14:11
1.9638 ریال0:13:13
1.965 ریال0:08:10
1.963 ریال0:07:10
1.965 ریال0:05:12
1.9644 ریال0:04:11
1.963 ریال0:03:11
1.9632 ریال0:02:28
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات