صفحات مرتبط
شاخص یاب

بنزین (RBOB)

  • نرخ فعلی:1.4475
  • بالاترین قیمت روز:1.4505
  • پایین ترین قیمت روز:1.4464
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.4493
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۲۹:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.4495
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار کندل استیک بنزین (RBOB) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.4475 ریال1:29:18
1.448 ریال1:29:06
1.447 ریال1:28:54
1.4484 ریال1:28:50
1.448 ریال1:28:40
1.4479 ریال1:28:34
1.447 ریال1:28:21
1.4472 ریال1:28:19
1.4475 ریال1:28:16
1.4472 ریال1:28:14
1.4475 ریال1:27:23
1.4474 ریال1:27:18
1.4475 ریال1:26:38
1.4473 ریال1:26:36
1.4475 ریال1:25:35
1.4476 ریال1:25:33
1.4475 ریال1:25:31
1.4476 ریال1:25:27
1.4475 ریال1:25:20
1.4485 ریال1:25:18
1.4475 ریال1:25:11
1.4474 ریال1:25:08
1.4485 ریال1:24:49
1.4487 ریال1:24:46
1.4485 ریال1:24:42
1.4487 ریال1:24:40
1.449 ریال1:24:30
1.4489 ریال1:24:28
1.449 ریال1:24:11
1.4495 ریال1:24:08
1.449 ریال1:24:06
1.4495 ریال1:23:39
1.4492 ریال1:23:37
1.4493 ریال1:23:35
1.4495 ریال1:23:33
1.4492 ریال1:23:31
1.4493 ریال1:23:27
1.4492 ریال1:23:24
1.4495 ریال1:23:08
1.449 ریال1:19:17
1.4491 ریال1:19:15
1.449 ریال1:19:13
1.4491 ریال1:19:11
1.449 ریال1:18:19
1.4485 ریال1:17:52
1.449 ریال1:17:32
1.4485 ریال1:17:30
1.449 ریال1:17:28
1.4485 ریال1:16:26
1.4487 ریال1:16:24
1.4485 ریال1:16:19
1.4487 ریال1:16:17
1.4485 ریال1:13:50
1.4488 ریال1:13:48
1.4485 ریال1:13:46
1.4488 ریال1:13:42
1.4485 ریال1:10:32
1.4482 ریال1:10:21
1.448 ریال1:10:11
1.4485 ریال1:09:53
1.4484 ریال1:09:51
1.4482 ریال1:09:49
1.448 ریال1:09:47
1.4484 ریال1:09:44
1.448 ریال1:09:42
1.4484 ریال1:09:38
1.4486 ریال1:09:36
1.4485 ریال1:09:32
1.4486 ریال1:09:30
1.4485 ریال1:09:13
1.449 ریال1:09:08
1.4485 ریال1:09:03
1.4488 ریال1:08:51
1.4485 ریال1:07:48
1.4488 ریال1:07:46
1.4485 ریال1:07:42
1.4488 ریال1:07:37
1.449 ریال1:07:14
1.4495 ریال1:07:11
1.449 ریال1:07:09
1.4495 ریال1:04:20
1.4493 ریال1:04:14
1.4495 ریال1:03:42
1.449 ریال1:03:40
1.4491 ریال1:03:29
1.449 ریال1:03:23
1.4493 ریال1:03:18
1.4495 ریال1:03:16
1.4493 ریال1:03:11
1.4495 ریال1:03:09
1.4493 ریال1:03:04
1.4495 ریال1:02:06
1.4489 ریال1:02:04
1.449 ریال1:01:57
1.4489 ریال1:01:50
1.4493 ریال1:01:48
1.449 ریال1:01:46
1.4492 ریال1:01:43
1.4493 ریال1:01:37
1.4497 ریال1:01:33
1.4495 ریال1:01:22
1.4484 ریال1:01:20
1.4485 ریال1:01:17
1.4484 ریال1:01:15
1.4485 ریال1:01:07
1.4475 ریال1:00:36
1.4479 ریال1:00:29
1.4483 ریال1:00:24
1.4488 ریال1:00:22
1.4483 ریال1:00:19
1.4488 ریال1:00:09
1.4486 ریال0:59:54
1.4485 ریال0:59:52
1.4486 ریال0:59:50
1.4485 ریال0:59:33
1.4486 ریال0:59:31
1.4485 ریال0:59:29
1.4486 ریال0:59:27
1.4487 ریال0:59:25
1.4485 ریال0:59:23
1.4487 ریال0:59:14
1.4488 ریال0:59:12
1.4487 ریال0:59:10
1.4485 ریال0:58:46
1.4486 ریال0:58:42
1.4485 ریال0:58:13
1.4487 ریال0:58:08
1.4485 ریال0:58:03
1.4487 ریال0:57:51
1.4485 ریال0:57:45
1.4487 ریال0:57:42
1.4485 ریال0:57:40
1.4487 ریال0:57:36
1.4485 ریال0:57:34
1.4487 ریال0:57:30
1.449 ریال0:57:23
1.4491 ریال0:57:21
1.449 ریال0:57:17
1.4491 ریال0:57:15
1.449 ریال0:56:53
1.4492 ریال0:56:49
1.4491 ریال0:56:47
1.449 ریال0:56:42
1.4491 ریال0:56:39
1.4492 ریال0:56:35
1.449 ریال0:55:30
1.4491 ریال0:55:26
1.449 ریال0:55:13
1.4492 ریال0:55:11
1.449 ریال0:54:03
1.4495 ریال0:53:41
1.4491 ریال0:53:39
1.4495 ریال0:53:36
1.4485 ریال0:53:34
1.4491 ریال0:53:32
1.4485 ریال0:53:13
1.4488 ریال0:53:11
1.449 ریال0:53:08
1.4488 ریال0:53:06
1.449 ریال0:52:50
1.4485 ریال0:52:48
1.449 ریال0:52:46
1.4485 ریال0:52:44
1.449 ریال0:52:41
1.4485 ریال0:51:03
1.4482 ریال0:50:57
1.4485 ریال0:50:55
1.448 ریال0:50:45
1.4475 ریال0:49:21
1.4476 ریال0:49:17
1.4475 ریال0:49:04
1.4474 ریال0:48:55
1.4475 ریال0:48:54
1.4474 ریال0:48:51
1.4475 ریال0:48:27
1.4474 ریال0:48:22
1.4475 ریال0:47:53
1.4476 ریال0:47:48
1.4475 ریال0:47:44
1.4474 ریال0:47:42
1.4475 ریال0:47:40
1.4474 ریال0:47:38
1.4475 ریال0:47:04
1.4474 ریال0:46:54
1.4475 ریال0:45:27
1.4476 ریال0:45:23
1.4475 ریال0:42:51
1.4474 ریال0:42:47
1.4475 ریال0:42:22
1.4477 ریال0:42:20
1.4475 ریال0:42:18
1.4472 ریال0:42:16
1.4477 ریال0:42:13
1.4473 ریال0:42:11
1.4475 ریال0:41:55
1.4479 ریال0:41:53
1.4475 ریال0:41:51
1.4479 ریال0:41:43
1.448 ریال0:41:39
1.4479 ریال0:41:36
1.4478 ریال0:41:35
1.4477 ریال0:41:32
1.4478 ریال0:41:30
1.4475 ریال0:41:28
1.4477 ریال0:41:26
1.4478 ریال0:41:24
1.4477 ریال0:41:21
1.4478 ریال0:41:19
1.4477 ریال0:41:15
1.4478 ریال0:41:11
1.447 ریال0:41:04
1.4471 ریال0:40:56
1.4465 ریال0:40:48
1.4474 ریال0:40:39
1.4476 ریال0:40:35
1.4479 ریال0:40:33
1.4481 ریال0:40:26
1.4478 ریال0:40:24
1.4475 ریال0:40:22
1.4478 ریال0:40:15
1.4475 ریال0:39:51
1.448 ریال0:39:39
1.4475 ریال0:39:13
1.4474 ریال0:39:10
1.4475 ریال0:39:08
1.4474 ریال0:39:03
1.4471 ریال0:38:56
1.4475 ریال0:38:54
1.4471 ریال0:38:52
1.4465 ریال0:38:50
1.4471 ریال0:38:46
1.4465 ریال0:38:44
1.4475 ریال0:38:40
1.4469 ریال0:38:38
1.4475 ریال0:38:36
1.4471 ریال0:38:33
1.447 ریال0:37:27
1.4473 ریال0:37:25
1.447 ریال0:37:19
1.4473 ریال0:37:17
1.447 ریال0:37:04
1.4495 ریال0:36:53
1.4494 ریال0:36:51
1.4495 ریال0:36:49
1.4494 ریال0:36:46
1.4495 ریال0:36:44
1.4494 ریال0:36:42
1.4495 ریال0:36:29
1.4492 ریال0:36:27
1.4495 ریال0:36:21
1.449 ریال0:36:16
1.4495 ریال0:36:11
1.449 ریال0:35:51
1.448 ریال0:35:49
1.4489 ریال0:35:47
1.448 ریال0:35:11
1.4485 ریال0:35:09
1.448 ریال0:35:05
1.4485 ریال0:34:39
1.4483 ریال0:34:37
1.448 ریال0:34:35
1.4485 ریال0:34:33
1.4483 ریال0:34:31
1.448 ریال0:34:20
1.4485 ریال0:33:43
1.4487 ریال0:33:37
1.4485 ریال0:32:54
1.4489 ریال0:32:47
1.4485 ریال0:32:04
1.448 ریال0:31:57
1.4485 ریال0:31:55
1.448 ریال0:31:44
1.4478 ریال0:31:42
1.448 ریال0:31:38
1.4478 ریال0:31:31
1.4475 ریال0:31:27
1.4477 ریال0:31:22
1.4475 ریال0:30:38
1.4476 ریال0:30:36
1.4475 ریال0:30:34
1.4465 ریال0:30:32
1.4476 ریال0:30:29
1.4465 ریال0:30:05
1.4464 ریال0:29:54
1.4465 ریال0:29:50
1.4464 ریال0:29:44
1.4485 ریال0:29:42
1.4465 ریال0:29:40
1.4485 ریال0:29:22
1.448 ریال0:29:19
1.4485 ریال0:29:17
1.448 ریال0:29:13
1.4485 ریال0:28:29
1.4483 ریال0:28:27
1.4485 ریال0:28:22
1.4483 ریال0:28:20
1.4485 ریال0:28:12
1.448 ریال0:28:08
1.4475 ریال0:27:53
1.4478 ریال0:27:51
1.4479 ریال0:27:47
1.4475 ریال0:27:41
1.4479 ریال0:27:38
1.4478 ریال0:27:36
1.4475 ریال0:27:34
1.4478 ریال0:27:30
1.4475 ریال0:27:19
1.4478 ریال0:27:17
1.4476 ریال0:27:08
1.4475 ریال0:26:39
1.4477 ریال0:26:37
1.4475 ریال0:26:26
1.4476 ریال0:26:23
1.4475 ریال0:26:21
1.4476 ریال0:26:14
1.4472 ریال0:26:06
1.4475 ریال0:25:47
1.4476 ریال0:25:43
1.4475 ریال0:25:41
1.4476 ریال0:25:37
1.4475 ریال0:25:33
1.4476 ریال0:25:29
1.4475 ریال0:25:25
1.4474 ریال0:25:21
1.4475 ریال0:25:19
1.4474 ریال0:25:17
1.4475 ریال0:25:14
1.4474 ریال0:25:12
1.4475 ریال0:24:23
1.4473 ریال0:24:21
1.4475 ریال0:23:30
1.447 ریال0:23:24
1.4475 ریال0:23:10
1.448 ریال0:23:03
1.4475 ریال0:22:57
1.448 ریال0:22:53
1.4475 ریال0:22:51
1.448 ریال0:22:21
1.4475 ریال0:22:19
1.4472 ریال0:22:17
1.4475 ریال0:22:15
1.4472 ریال0:22:13
1.4475 ریال0:22:08
1.4472 ریال0:22:06
1.4475 ریال0:21:50
1.4474 ریال0:21:48
1.4475 ریال0:21:42
1.4474 ریال0:21:40
1.4469 ریال0:21:34
1.447 ریال0:21:19
1.4475 ریال0:21:17
1.4471 ریال0:21:15
1.4475 ریال0:20:37
1.4478 ریال0:20:35
1.448 ریال0:20:22
1.4485 ریال0:20:13
1.4483 ریال0:20:11
1.4485 ریال0:20:08
1.4483 ریال0:19:55
1.4485 ریال0:19:53
1.4483 ریال0:19:49
1.4485 ریال0:19:48
1.4483 ریال0:19:46
1.4485 ریال0:19:40
1.4484 ریال0:19:36
1.4485 ریال0:19:33
1.448 ریال0:19:31
1.4485 ریال0:19:29
1.448 ریال0:19:11
1.4482 ریال0:19:06
1.4483 ریال0:19:04
1.4482 ریال0:18:52
1.4485 ریال0:18:50
1.4487 ریال0:18:48
1.4485 ریال0:18:46
1.4487 ریال0:18:44
1.4485 ریال0:18:39
1.4487 ریال0:18:37
1.4485 ریال0:18:27
1.4487 ریال0:18:21
1.4485 ریال0:17:42
1.4489 ریال0:17:37
1.4487 ریال0:17:33
1.449 ریال0:17:16
1.4491 ریال0:17:14
1.449 ریال0:17:11
1.4491 ریال0:17:09
1.449 ریال0:17:07
1.4491 ریال0:17:04
1.449 ریال0:16:50
1.4491 ریال0:16:46
1.4495 ریال0:16:39
1.4494 ریال0:16:37
1.4495 ریال0:16:35
1.4494 ریال0:16:33
1.4495 ریال0:16:31
1.4494 ریال0:16:29
1.4495 ریال0:16:27
1.4497 ریال0:16:25
1.4495 ریال0:16:22
1.45 ریال0:16:09
1.4502 ریال0:15:55
1.45 ریال0:15:53
1.4502 ریال0:15:49
1.45 ریال0:15:46
1.4503 ریال0:15:43
1.4504 ریال0:15:39
1.4505 ریال0:15:37
1.4504 ریال0:15:31
1.4503 ریال0:15:29
1.4505 ریال0:15:25
1.4503 ریال0:15:23
1.4505 ریال0:15:18
1.4504 ریال0:15:12
1.4505 ریال0:14:06
1.45 ریال0:13:47
1.4499 ریال0:13:45
1.4495 ریال0:13:43
1.4499 ریال0:13:41
1.4495 ریال0:13:39
1.4499 ریال0:13:37
1.4495 ریال0:13:27
1.4498 ریال0:13:23
1.45 ریال0:13:04
1.4495 ریال0:12:11
1.45 ریال0:12:08
1.4495 ریال0:12:04
1.45 ریال0:11:45
1.4499 ریال0:10:18
1.4498 ریال0:10:16
1.45 ریال0:10:14
1.4498 ریال0:10:12
1.4497 ریال0:10:09
1.4498 ریال0:10:05
1.4497 ریال0:09:55
1.4495 ریال0:09:50
1.4498 ریال0:09:48
1.4495 ریال0:08:53
1.4496 ریال0:08:44
1.4495 ریال0:08:17
1.4494 ریال0:08:04
1.4495 ریال0:07:50
1.4494 ریال0:07:42
1.4495 ریال0:07:40
1.4494 ریال0:07:36
1.4495 ریال0:07:04
1.4494 ریال0:06:56
1.4495 ریال0:06:47
1.4497 ریال0:06:43
1.4496 ریال0:06:39
1.4495 ریال0:03:36
1.4493 ریال0:03:34
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات