شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini)

  • نرخ فعلی:2.945
  • بالاترین قیمت روز:2.995
  • پایین ترین قیمت روز:2.935
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.98
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۵۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:2.975
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.95 ریال17:55:28
2.945 ریال17:53:23
2.965 ریال17:52:27
2.95 ریال17:51:25
2.955 ریال17:50:26
2.965 ریال17:49:26
2.95 ریال17:48:24
2.955 ریال17:47:24
2.965 ریال17:46:23
2.955 ریال17:43:26
2.95 ریال17:42:25
2.965 ریال17:41:25
2.955 ریال17:40:27
2.95 ریال17:39:25
2.945 ریال17:37:23
2.95 ریال17:34:25
2.955 ریال17:33:26
2.945 ریال17:30:30
2.95 ریال17:29:26
2.945 ریال17:27:25
2.935 ریال17:24:28
2.945 ریال17:23:24
2.935 ریال17:21:26
2.945 ریال17:20:26
2.935 ریال17:19:26
2.945 ریال17:18:27
2.935 ریال17:16:25
2.945 ریال17:15:28
2.95 ریال17:14:27
2.945 ریال17:12:26
2.95 ریال17:11:25
2.945 ریال17:10:27
2.955 ریال17:09:23
2.935 ریال17:08:26
2.955 ریال17:07:26
2.96 ریال17:04:26
2.955 ریال17:03:31
2.96 ریال17:02:28
2.955 ریال17:01:28
2.96 ریال17:00:42
2.95 ریال16:59:25
2.955 ریال16:58:26
2.96 ریال16:57:25
2.955 ریال16:56:25
2.96 ریال16:55:26
2.955 ریال16:54:25
2.96 ریال16:53:28
2.955 ریال16:51:25
2.96 ریال16:49:27
2.955 ریال16:48:24
2.96 ریال16:47:24
2.955 ریال16:46:24
2.96 ریال16:43:23
2.955 ریال16:42:27
2.96 ریال16:40:28
2.955 ریال16:39:24
2.96 ریال16:38:25
2.955 ریال16:37:23
2.96 ریال16:34:25
2.955 ریال16:32:26
2.96 ریال16:31:23
2.955 ریال16:30:28
2.96 ریال16:29:25
2.965 ریال16:28:28
2.96 ریال16:26:25
2.965 ریال16:23:25
2.96 ریال16:22:23
2.965 ریال16:18:26
2.96 ریال16:17:25
2.965 ریال16:08:25
2.97 ریال16:07:28
2.965 ریال16:01:28
2.97 ریال16:00:39
2.965 ریال15:58:25
2.97 ریال15:57:24
2.965 ریال15:52:26
2.97 ریال15:51:25
2.965 ریال15:50:28
2.97 ریال15:49:27
2.965 ریال15:45:25
2.97 ریال15:44:25
2.965 ریال15:13:25
2.96 ریال15:12:25
2.965 ریال15:10:25
2.96 ریال15:08:26
2.965 ریال15:06:24
2.96 ریال15:05:26
2.965 ریال14:58:24
2.97 ریال14:57:25
2.96 ریال14:56:27
2.97 ریال14:55:25
2.96 ریال14:54:24
2.965 ریال14:53:25
2.97 ریال14:50:25
2.965 ریال14:44:27
2.97 ریال14:41:25
2.965 ریال14:38:25
2.98 ریال14:37:25
2.965 ریال14:34:26
2.98 ریال14:29:24
2.965 ریال14:28:26
2.98 ریال12:42:26
2.985 ریال12:39:25
2.98 ریال12:38:25
2.985 ریال12:37:25
2.99 ریال12:32:30
2.985 ریال12:31:26
2.99 ریال12:28:29
2.985 ریال12:27:25
2.99 ریال12:25:30
2.985 ریال12:23:27
2.99 ریال12:03:28
2.985 ریال12:01:29
2.99 ریال12:00:39
2.985 ریال11:59:25
2.99 ریال11:58:25
2.985 ریال11:57:26
2.99 ریال11:55:25
2.985 ریال10:31:25
2.99 ریال10:30:29
2.985 ریال10:28:23
2.99 ریال10:27:23
2.985 ریال10:26:23
2.99 ریال10:01:25
2.954 ریال10:00:37
2.985 ریال9:59:23
2.954 ریال9:58:24
2.99 ریال9:54:23
2.954 ریال9:53:24
2.99 ریال9:51:24
2.954 ریال9:50:30
2.99 ریال9:49:25
2.985 ریال9:47:23
2.954 ریال5:00:29
2.955 ریال4:58:22
2.954 ریال4:57:22
2.955 ریال3:06:19
2.97 ریال3:05:23
2.955 ریال3:03:22
2.975 ریال3:01:23
2.97 ریال3:00:29
2.955 ریال2:59:23
2.975 ریال2:58:21
2.97 ریال2:54:21
2.975 ریال2:51:20
2.97 ریال2:48:20
2.975 ریال2:04:25
2.995 ریال2:02:24
2.975 ریال1:58:23
2.995 ریال1:57:23
2.975 ریال1:55:23
2.995 ریال1:53:22
2.98 ریال1:40:25
2.985 ریال1:39:23
2.98 ریال1:37:23
2.985 ریال1:36:23
2.98 ریال1:35:26
2.985 ریال1:34:23
2.98 ریال1:32:26
2.985 ریال1:29:24
2.98 ریال1:27:23
2.985 ریال1:14:23
2.98 ریال1:12:26
2.985 ریال1:11:23
2.98 ریال1:10:25
2.985 ریال0:50:28
2.975 ریال0:47:26
2.985 ریال0:46:24
2.975 ریال0:42:28
2.98 ریال0:40:28
2.975 ریال0:31:28
2.98 ریال0:30:30
2.975 ریال0:23:25
2.98 ریال0:21:28
2.975 ریال0:18:27
2.98 ریال0:17:26
2.975 ریال0:16:26
2.98 ریال0:15:31
نظرات