شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini)

  • نرخ فعلی:3.165
  • بالاترین قیمت روز:3.385
  • پایین ترین قیمت روز:3.15
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.19
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.95%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.385
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۹:۱۵
  • نرخ روز گذشته:3.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.69%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.085

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.16 ریال17:40:17
3.165 ریال17:39:15
3.16 ریال17:28:13
3.15 ریال17:26:14
3.16 ریال17:24:14
3.15 ریال17:23:15
3.16 ریال17:22:17
3.15 ریال17:20:18
3.17 ریال17:19:15
3.15 ریال17:18:18
3.16 ریال17:15:16
3.165 ریال17:14:14
3.17 ریال17:13:14
3.15 ریال17:11:17
3.17 ریال17:10:15
3.15 ریال17:09:17
3.17 ریال17:08:15
3.165 ریال17:04:15
3.17 ریال17:03:16
3.165 ریال16:59:14
3.17 ریال16:57:13
3.165 ریال16:56:15
3.18 ریال16:55:16
3.17 ریال16:53:14
3.18 ریال16:51:15
3.17 ریال16:50:16
3.18 ریال16:48:14
3.17 ریال16:46:14
3.175 ریال16:45:14
3.17 ریال16:44:16
3.175 ریال16:43:14
3.165 ریال16:37:13
3.18 ریال16:35:16
3.165 ریال16:34:13
3.17 ریال16:33:13
3.165 ریال16:31:14
3.175 ریال16:30:16
3.165 ریال16:26:14
3.17 ریال16:22:13
3.175 ریال16:16:14
3.17 ریال16:15:18
3.175 ریال16:13:14
3.165 ریال16:12:15
3.175 ریال16:11:14
3.18 ریال16:10:16
3.165 ریال16:07:15
3.19 ریال16:06:15
3.195 ریال16:05:15
3.18 ریال16:04:15
3.195 ریال16:02:15
3.175 ریال16:01:15
3.21 ریال15:58:13
3.19 ریال15:57:16
3.195 ریال15:54:14
3.21 ریال15:52:14
3.205 ریال15:51:15
3.21 ریال15:49:15
3.195 ریال15:46:14
3.205 ریال15:45:15
3.2 ریال15:44:14
3.21 ریال15:42:14
3.205 ریال15:40:19
3.19 ریال15:39:14
3.205 ریال15:38:14
3.2 ریال15:37:14
3.19 ریال15:35:15
3.2 ریال15:34:14
3.19 ریال15:32:15
3.2 ریال15:31:15
3.19 ریال15:29:16
3.2 ریال15:27:16
3.19 ریال15:22:14
3.22 ریال15:21:13
3.19 ریال15:19:13
3.22 ریال15:18:14
3.21 ریال15:17:15
3.22 ریال15:16:14
3.21 ریال15:15:15
3.22 ریال15:13:13
3.23 ریال15:12:15
3.22 ریال15:11:14
3.235 ریال15:10:14
3.22 ریال15:09:15
3.24 ریال15:07:13
3.22 ریال15:04:15
3.24 ریال15:03:16
3.235 ریال15:02:15
3.24 ریال15:01:14
3.23 ریال15:00:19
3.235 ریال14:58:17
3.24 ریال14:43:13
3.23 ریال14:42:15
3.24 ریال14:38:13
3.23 ریال14:37:14
3.235 ریال14:36:15
3.23 ریال14:34:15
3.24 ریال14:33:15
3.235 ریال14:32:15
3.24 ریال14:31:15
3.23 ریال14:30:19
3.24 ریال14:29:14
3.235 ریال14:28:16
3.23 ریال14:27:16
3.235 ریال14:26:15
3.24 ریال14:25:16
3.235 ریال14:24:17
3.23 ریال14:23:15
3.235 ریال14:22:15
3.24 ریال14:21:16
3.225 ریال14:20:15
3.24 ریال14:19:16
3.235 ریال14:17:14
3.225 ریال14:16:14
3.235 ریال14:15:18
3.225 ریال14:02:16
3.22 ریال14:00:23
3.225 ریال13:56:16
3.22 ریال13:55:16
3.225 ریال13:54:14
3.215 ریال13:53:15
3.22 ریال13:48:14
3.215 ریال13:46:16
3.22 ریال13:45:15
3.215 ریال13:10:16
3.21 ریال13:09:15
3.215 ریال13:08:15
3.21 ریال13:07:15
3.215 ریال13:06:16
3.21 ریال13:05:15
3.215 ریال13:00:21
3.21 ریال12:59:14
3.215 ریال12:57:15
3.21 ریال12:56:15
3.215 ریال12:52:15
3.205 ریال12:50:17
3.21 ریال12:49:14
3.205 ریال12:46:16
3.21 ریال12:45:15
3.205 ریال12:42:15
3.21 ریال12:41:14
3.205 ریال12:40:17
3.21 ریال12:39:15
3.205 ریال12:37:14
3.21 ریال12:34:14
3.205 ریال12:32:16
3.21 ریال12:31:15
3.205 ریال12:30:18
3.21 ریال12:28:15
3.215 ریال12:27:16
3.21 ریال12:20:17
3.215 ریال12:16:15
3.21 ریال12:13:15
3.215 ریال12:07:16
3.21 ریال12:06:15
3.215 ریال12:04:16
3.21 ریال11:55:16
3.215 ریال11:54:15
3.21 ریال11:51:15
3.215 ریال11:50:16
3.21 ریال11:49:17
3.215 ریال11:48:16
3.2 ریال11:44:15
3.21 ریال11:43:16
3.2 ریال11:35:15
3.215 ریال11:34:15
3.2 ریال11:28:16
3.195 ریال11:26:15
3.2 ریال11:22:16
3.195 ریال11:20:17
3.2 ریال11:19:16
3.195 ریال11:17:16
3.2 ریال11:11:16
3.195 ریال11:10:18
3.2 ریال11:05:15
3.195 ریال11:04:16
3.2 ریال10:55:16
3.195 ریال10:54:15
3.2 ریال10:53:14
3.195 ریال10:50:18
3.2 ریال10:49:17
3.195 ریال10:46:15
3.2 ریال10:40:17
3.195 ریال10:39:16
3.2 ریال10:33:17
3.195 ریال10:32:17
3.2 ریال10:19:16
3.195 ریال10:17:16
3.2 ریال10:16:16
3.195 ریال10:13:16
3.19 ریال10:10:17
3.2 ریال10:09:16
3.19 ریال10:04:17
3.195 ریال10:03:16
3.19 ریال9:41:16
3.195 ریال9:40:16
3.19 ریال9:37:14
3.195 ریال9:36:15
3.19 ریال9:35:16
3.195 ریال9:34:16
3.19 ریال9:30:19
3.2 ریال9:29:15
3.19 ریال9:28:14
3.195 ریال9:26:14
3.2 ریال9:25:15
3.195 ریال9:23:15
3.2 ریال9:22:15
3.195 ریال9:18:16
3.2 ریال9:15:15
3.195 ریال9:13:15
3.2 ریال8:34:14
3.205 ریال8:27:15
3.2 ریال8:25:14
3.205 ریال8:23:14
3.2 ریال8:20:15
3.205 ریال8:17:14
3.2 ریال8:16:13
3.205 ریال8:15:14
3.2 ریال8:12:14
3.205 ریال8:10:15
3.2 ریال8:08:12
3.205 ریال8:07:14
3.2 ریال8:05:13
3.205 ریال7:51:15
3.21 ریال7:50:14
3.205 ریال7:48:16
3.21 ریال7:47:15
3.205 ریال7:46:14
3.21 ریال7:45:14
3.205 ریال7:42:14
3.21 ریال7:31:13
3.2 ریال7:30:16
3.21 ریال7:27:15
3.2 ریال7:26:14
3.21 ریال7:25:16
3.2 ریال7:24:15
3.205 ریال7:23:15
3.2 ریال7:22:15
3.205 ریال7:14:13
3.2 ریال7:13:14
3.205 ریال6:56:14
3.21 ریال6:53:12
3.205 ریال6:47:12
3.21 ریال6:41:13
3.205 ریال6:40:15
3.21 ریال6:39:14
3.205 ریال5:42:16
3.21 ریال5:41:11
3.205 ریال5:40:14
3.21 ریال5:39:13
3.2 ریال5:38:14
3.215 ریال5:36:13
3.205 ریال5:35:13
3.2 ریال5:33:13
3.215 ریال5:32:15
3.21 ریال5:30:18
3.215 ریال5:29:13
3.21 ریال5:28:13
3.215 ریال5:26:12
3.21 ریال5:25:13
3.215 ریال5:23:13
3.21 ریال5:22:13
3.215 ریال5:21:13
3.2 ریال5:20:14
3.21 ریال5:19:14
3.2 ریال5:17:13
3.215 ریال5:16:13
3.2 ریال5:14:14
3.215 ریال5:13:12
3.2 ریال5:09:11
3.215 ریال5:08:13
3.2 ریال4:36:13
3.205 ریال4:35:12
3.2 ریال4:30:15
3.205 ریال4:26:12
3.2 ریال4:24:13
3.205 ریال4:23:12
3.2 ریال4:22:12
3.205 ریال4:17:12
3.2 ریال4:16:13
3.205 ریال4:13:12
3.2 ریال4:11:11
3.205 ریال4:10:15
3.2 ریال4:06:14
3.195 ریال4:05:11
3.2 ریال3:59:11
3.195 ریال3:57:12
3.2 ریال3:52:12
3.195 ریال3:40:13
3.2 ریال3:38:12
3.195 ریال3:37:12
3.2 ریال3:36:13
3.195 ریال3:35:12
3.2 ریال3:34:11
3.195 ریال3:32:12
3.2 ریال3:29:12
3.195 ریال3:28:11
3.2 ریال3:17:13
3.205 ریال3:15:14
3.2 ریال3:13:13
3.21 ریال3:12:12
3.205 ریال3:10:13
3.21 ریال3:09:12
3.205 ریال3:08:11
3.2 ریال3:07:13
3.205 ریال3:06:12
3.21 ریال3:05:13
3.205 ریال3:04:14
3.2 ریال3:02:12
3.21 ریال3:01:11
3.2 ریال3:00:15
3.21 ریال2:59:11
3.2 ریال2:52:13
3.21 ریال2:51:12
3.2 ریال2:37:12
3.19 ریال2:34:13
3.2 ریال2:33:12
3.19 ریال2:32:11
3.2 ریال2:30:13
3.19 ریال2:29:12
3.2 ریال2:27:11
3.195 ریال2:26:12
3.2 ریال2:25:12
3.19 ریال2:24:11
3.2 ریال2:23:11
3.205 ریال2:21:10
3.19 ریال2:20:14
3.205 ریال2:17:11
3.195 ریال2:15:14
3.205 ریال2:12:11
3.195 ریال2:11:13
3.385 ریال2:10:15
3.2 ریال2:09:12
3.205 ریال2:05:13
3.2 ریال2:04:12
3.385 ریال2:03:12
3.2 ریال2:02:11
3.385 ریال1:59:11
3.2 ریال1:58:11
3.385 ریال1:53:11
3.25 ریال1:52:11
3.385 ریال1:51:12
3.25 ریال1:48:10
3.385 ریال1:47:12
3.25 ریال1:45:11
3.385 ریال1:44:11
نظرات