شاخص یاب

بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini)

  • نرخ فعلی:2.665
  • بالاترین قیمت روز:2.72
  • پایین ترین قیمت روز:2.65
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.07
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.655
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۷:۱۶
  • نرخ روز گذشته:2.66
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.005

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / گاز طبیعی (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.665 ریال12:37:16
2.67 ریال12:33:19
2.665 ریال12:32:17
2.67 ریال12:03:18
2.675 ریال12:01:19
2.67 ریال11:44:16
2.675 ریال11:43:15
2.67 ریال11:42:15
2.665 ریال11:40:18
2.67 ریال11:38:25
2.665 ریال11:34:20
2.67 ریال11:33:25
2.665 ریال11:22:17
2.66 ریال11:21:19
2.665 ریال11:15:16
2.66 ریال11:14:17
2.665 ریال11:12:16
2.66 ریال11:08:14
2.665 ریال11:07:14
2.66 ریال11:06:14
2.665 ریال11:05:17
2.66 ریال10:44:14
2.655 ریال10:43:15
2.66 ریال10:40:17
2.665 ریال10:39:13
2.655 ریال10:38:15
2.66 ریال10:37:14
2.665 ریال10:36:14
2.66 ریال10:35:16
2.665 ریال10:34:14
2.655 ریال10:33:21
2.665 ریال10:26:13
2.66 ریال10:24:13
2.665 ریال10:15:13
2.66 ریال10:13:13
2.665 ریال10:12:14
2.66 ریال9:47:14
2.655 ریال9:46:13
2.66 ریال9:45:15
2.655 ریال9:44:14
2.66 ریال9:42:13
2.655 ریال9:40:14
2.665 ریال9:38:13
2.66 ریال9:36:13
2.655 ریال9:35:15
2.66 ریال9:33:15
2.665 ریال9:32:15
2.655 ریال9:31:15
2.665 ریال9:25:15
2.66 ریال9:24:13
2.665 ریال9:16:13
2.66 ریال9:14:12
2.665 ریال9:12:13
2.66 ریال9:07:12
2.65 ریال9:06:12
2.66 ریال9:01:17
2.65 ریال8:56:13
2.66 ریال8:55:13
2.65 ریال8:54:12
2.66 ریال8:53:12
2.65 ریال8:52:13
2.66 ریال8:51:14
2.65 ریال7:04:12
2.715 ریال7:03:12
2.65 ریال7:02:13
2.715 ریال6:59:15
2.65 ریال6:58:12
2.715 ریال6:51:13
2.65 ریال6:50:13
2.715 ریال6:48:12
2.65 ریال6:47:12
2.715 ریال6:46:12
2.69 ریال6:45:11
2.65 ریال4:57:11
2.655 ریال4:56:11
2.65 ریال4:51:12
2.655 ریال4:46:11
2.65 ریال4:45:12
2.655 ریال4:31:13
2.72 ریال4:29:12
2.655 ریال4:28:12
2.72 ریال4:27:11
2.655 ریال4:25:12
2.72 ریال4:23:11
2.655 ریال4:22:11
2.72 ریال4:21:12
2.655 ریال4:18:12
2.72 ریال4:16:11
2.655 ریال4:15:11
2.72 ریال3:53:12
2.695 ریال3:52:11
2.72 ریال3:50:13
2.695 ریال2:54:11
2.66 ریال2:52:11
2.695 ریال2:51:11
2.66 ریال2:48:12
2.695 ریال2:47:11
2.66 ریال2:46:12
2.695 ریال2:45:12
2.66 ریال2:44:11
2.695 ریال2:43:11
2.66 ریال2:07:13
2.655 ریال2:06:12
2.66 ریال2:01:14
2.655 ریال2:00:17
2.66 ریال1:58:11
2.655 ریال1:46:12
2.66 ریال1:45:13
2.655 ریال1:43:11
2.66 ریال1:41:11
2.655 ریال1:40:13
2.66 ریال1:39:11
2.655 ریال1:35:13
2.66 ریال1:34:12
2.655 ریال1:33:14
2.66 ریال1:31:13
2.655 ریال1:30:17
2.65 ریال1:29:12
2.655 ریال1:28:12
2.66 ریال1:26:11
2.65 ریال1:25:12
2.655 ریال1:24:12
2.66 ریال1:23:12
2.65 ریال1:09:11
2.655 ریال1:08:11
2.65 ریال1:01:16
2.66 ریال0:54:12
2.655 ریال0:51:12
2.66 ریال0:44:12
2.655 ریال0:43:13
2.66 ریال0:42:13
2.655 ریال0:39:11
2.66 ریال0:38:11
2.655 ریال0:15:13
2.66 ریال0:10:13
2.655 ریال0:09:12
2.66 ریال0:06:13
2.655 ریال0:04:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات