کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini)

  • نرخ فعلی:63.625
  • بالاترین قیمت روز:64
  • پایین ترین قیمت روز:62.76
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:64
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۹:۱۶
  • نرخ روز گذشته:62.76
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.865

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
63.625 ریال10:49:16
63.65 ریال10:48:17
63.625 ریال10:47:14
63.65 ریال10:46:14
63.675 ریال10:44:13
63.625 ریال10:43:15
63.65 ریال10:42:14
63.625 ریال10:40:19
63.65 ریال10:39:14
63.7 ریال10:37:14
63.625 ریال10:36:15
63.675 ریال10:35:14
63.65 ریال10:34:15
63.7 ریال10:33:14
63.65 ریال10:32:15
63.7 ریال10:30:21
63.675 ریال10:29:14
63.625 ریال10:28:15
63.7 ریال10:27:14
63.625 ریال10:26:14
63.7 ریال10:24:14
63.625 ریال10:20:15
63.7 ریال10:17:14
63.725 ریال10:16:15
63.625 ریال10:15:15
63.7 ریال10:14:14
63.625 ریال10:12:15
63.7 ریال10:11:14
63.725 ریال10:10:16
63.7 ریال10:09:14
63.725 ریال10:08:13
63.7 ریال10:06:14
63.725 ریال10:03:14
63.7 ریال10:02:14
63.725 ریال9:58:14
63.7 ریال9:57:15
63.725 ریال9:56:12
63.7 ریال9:55:13
63.725 ریال9:54:13
63.7 ریال9:53:13
63.725 ریال9:50:15
63.75 ریال9:49:14
63.7 ریال9:48:13
63.75 ریال9:46:13
63.7 ریال9:45:14
63.75 ریال9:44:13
63.7 ریال9:43:12
63.75 ریال9:42:13
63.775 ریال9:41:14
63.75 ریال9:31:15
63.775 ریال9:30:17
63.75 ریال9:13:13
63.775 ریال9:11:12
63.75 ریال9:10:15
63.775 ریال9:09:12
63.75 ریال9:07:13
63.775 ریال9:02:13
63.75 ریال9:00:22
63.775 ریال8:54:12
63.8 ریال8:48:12
63.775 ریال8:46:13
63.8 ریال8:45:13
63.85 ریال8:44:11
63.8 ریال8:42:17
63.85 ریال8:38:12
63.8 ریال8:36:13
63.85 ریال8:35:13
63.8 ریال8:34:13
63.85 ریال8:33:12
63.825 ریال8:31:13
63.85 ریال8:30:17
63.825 ریال8:29:12
63.85 ریال8:27:12
63.825 ریال8:26:12
63.8 ریال8:25:13
63.85 ریال8:24:12
63.8 ریال8:22:12
63.825 ریال8:21:13
63.8 ریال8:20:14
63.825 ریال8:19:12
63.8 ریال8:12:12
63.75 ریال8:10:13
63.725 ریال8:09:12
63.8 ریال8:08:12
63.725 ریال8:06:11
63.8 ریال8:05:12
63.725 ریال8:04:11
63.8 ریال8:03:12
63.725 ریال8:02:12
63.8 ریال8:01:16
63.725 ریال8:00:18
63.75 ریال7:59:12
63.725 ریال7:57:12
63.75 ریال7:55:12
63.725 ریال7:54:11
63.75 ریال7:23:12
63.7 ریال7:22:12
63.75 ریال7:20:13
63.7 ریال7:19:12
63.75 ریال7:18:13
63.725 ریال7:17:11
63.75 ریال7:16:11
63.725 ریال7:15:13
63.7 ریال7:14:11
63.75 ریال7:12:12
63.7 ریال7:11:11
63.725 ریال7:10:13
63.7 ریال7:06:11
63.725 ریال7:05:12
63.7 ریال7:04:11
63.725 ریال7:03:12
63.75 ریال7:01:14
63.7 ریال7:00:16
63.75 ریال6:59:12
63.7 ریال6:56:11
63.75 ریال6:55:12
63.7 ریال6:54:11
63.75 ریال6:53:11
63.7 ریال6:50:12
63.75 ریال6:47:11
63.775 ریال6:46:11
63.75 ریال6:45:12
63.775 ریال6:44:12
63.75 ریال6:43:12
63.775 ریال6:37:12
63.75 ریال6:36:11
63.775 ریال6:33:11
63.775 ریال6:31:50
63.8 ریال6:29:52
63.775 ریال6:28:00
63.775 ریال6:28:00
63.8 ریال6:26:01
63.775 ریال6:26:00
63.75 ریال6:21:12
63.775 ریال6:18:11
63.85 ریال6:17:11
63.775 ریال6:16:11
63.75 ریال6:14:11
63.85 ریال6:13:12
63.775 ریال6:12:12
63.85 ریال6:10:14
63.75 ریال6:09:12
64 ریال6:05:12
63.85 ریال6:04:12
64 ریال6:02:12
63.85 ریال6:01:13
64 ریال6:00:20
63.85 ریال5:59:11
64 ریال2:59:10
62.76 ریال2:57:11
64 ریال2:56:11
62.76 ریال2:54:11
64 ریال2:53:11
62.76 ریال2:52:11
64 ریال2:51:11
62.76 ریال2:50:12
64 ریال2:49:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات