شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini)

  • نرخ فعلی:51.25
  • بالاترین قیمت روز:51.76
  • پایین ترین قیمت روز:51.175
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.56
  • درصد بیشترین نوسان روز:1%
  • نرخ بازگشایی بازار:51.76
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۰:۱۵
  • نرخ روز گذشته:51.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
51.25 ریال10:20:15
51.2 ریال10:18:11
51.225 ریال10:17:13
51.2 ریال10:16:14
51.225 ریال10:13:12
51.2 ریال10:12:12
51.25 ریال10:11:13
51.225 ریال10:07:12
51.2 ریال10:05:12
51.25 ریال9:57:13
51.225 ریال9:55:13
51.25 ریال9:47:13
51.3 ریال9:46:12
51.25 ریال9:44:13
51.3 ریال9:43:13
51.275 ریال9:42:12
51.3 ریال9:40:14
51.25 ریال9:39:12
51.3 ریال9:36:12
51.275 ریال9:35:13
51.25 ریال9:33:13
51.35 ریال9:32:12
51.3 ریال9:31:14
51.25 ریال9:30:15
51.35 ریال9:25:14
51.275 ریال9:24:12
51.35 ریال9:21:13
51.325 ریال9:20:13
51.35 ریال9:13:12
51.325 ریال9:12:12
51.35 ریال9:10:13
51.325 ریال9:09:12
51.35 ریال9:08:12
51.375 ریال9:07:11
51.35 ریال9:06:12
51.325 ریال9:05:13
51.35 ریال9:04:12
51.325 ریال9:03:14
51.35 ریال9:02:11
51.325 ریال9:01:13
51.375 ریال8:57:12
51.325 ریال8:56:12
51.375 ریال8:31:12
51.35 ریال8:30:15
51.325 ریال8:29:11
51.35 ریال8:28:12
51.375 ریال8:27:12
51.35 ریال8:26:12
51.325 ریال8:22:15
51.35 ریال8:20:14
51.375 ریال8:19:11
51.325 ریال8:15:14
51.35 ریال8:14:12
51.325 ریال8:10:14
51.3 ریال8:08:11
51.325 ریال8:07:13
51.3 ریال8:05:12
51.275 ریال8:04:11
51.3 ریال8:01:13
51.275 ریال7:59:12
51.3 ریال7:57:12
51.275 ریال7:54:12
51.3 ریال7:52:12
51.275 ریال7:51:12
51.3 ریال7:46:11
51.275 ریال7:44:12
51.3 ریال7:42:12
51.35 ریال7:41:12
51.3 ریال7:39:12
51.35 ریال7:38:11
51.3 ریال7:36:12
51.35 ریال7:35:14
51.3 ریال7:34:12
51.35 ریال7:20:13
51.3 ریال7:19:16
51.35 ریال7:18:12
51.325 ریال7:16:12
51.35 ریال7:14:15
51.3 ریال7:12:12
51.325 ریال7:11:12
51.3 ریال7:07:12
51.325 ریال7:04:12
51.3 ریال7:03:12
51.325 ریال7:02:11
51.3 ریال7:01:12
51.325 ریال7:00:14
51.3 ریال6:59:11
51.325 ریال6:58:12
51.3 ریال6:57:13
51.325 ریال6:56:12
51.3 ریال6:55:12
51.325 ریال6:54:12
51.3 ریال6:53:12
51.325 ریال6:51:12
51.3 ریال6:50:14
51.325 ریال6:48:11
51.3 ریال6:42:05
51.275 ریال6:41:06
51.25 ریال6:39:39
51.275 ریال6:37:38
51.3 ریال6:36:37
51.25 ریال6:32:13
51.3 ریال6:31:13
51.25 ریال6:30:17
51.275 ریال6:29:13
51.25 ریال6:28:12
51.275 ریال6:27:15
51.25 ریال6:26:13
51.275 ریال6:23:50
51.275 ریال6:23:46
51.25 ریال6:16:38
51.275 ریال6:16:00
51.25 ریال6:14:06
51.275 ریال6:13:54
51.175 ریال6:09:14
51.275 ریال6:07:12
51.175 ریال6:03:13
51.225 ریال6:02:12
51.175 ریال5:59:12
51.3 ریال5:58:12
51.175 ریال5:57:18
51.225 ریال5:56:12
51.175 ریال5:55:15
51.3 ریال5:54:12
51.425 ریال5:53:11
51.325 ریال5:52:12
51.3 ریال5:51:13
51.45 ریال5:50:14
51.3 ریال5:49:11
51.425 ریال5:47:12
51.225 ریال5:46:12
51.45 ریال5:45:14
51.225 ریال5:44:17
51.425 ریال5:43:12
51.45 ریال5:41:13
51.425 ریال5:39:12
51.325 ریال5:38:18
51.4 ریال5:37:12
51.45 ریال5:36:14
51.4 ریال5:34:12
51.425 ریال5:31:12
51.4 ریال5:29:12
51.45 ریال5:27:12
51.4 ریال5:24:14
51.45 ریال5:22:12
51.4 ریال5:19:11
51.45 ریال5:16:12
51.4 ریال5:14:12
51.475 ریال5:13:11
51.425 ریال5:12:13
51.45 ریال5:11:11
51.475 ریال5:10:13
51.4 ریال5:08:11
51.475 ریال5:04:11
51.45 ریال5:03:12
51.475 ریال5:02:11
51.4 ریال5:01:12
51.475 ریال4:59:12
51.4 ریال4:57:12
51.475 ریال4:56:12
51.45 ریال4:55:12
51.475 ریال4:54:12
51.4 ریال4:53:11
51.45 ریال4:52:11
51.425 ریال4:50:15
51.4 ریال4:48:12
51.425 ریال4:47:12
51.4 ریال4:44:12
51.425 ریال4:42:12
51.4 ریال4:41:11
51.45 ریال4:40:13
51.425 ریال4:39:11
51.4 ریال4:38:11
51.425 ریال4:36:12
51.4 ریال4:35:12
51.425 ریال4:33:12
51.4 ریال4:32:12
51.425 ریال4:31:13
51.4 ریال4:26:12
51.425 ریال4:24:12
51.4 ریال4:23:11
51.375 ریال4:22:12
51.45 ریال4:21:11
51.425 ریال4:20:13
51.375 ریال4:19:12
51.4 ریال4:13:11
51.25 ریال4:12:14
51.4 ریال4:11:12
51.375 ریال4:10:13
51.4 ریال4:09:12
51.375 ریال4:06:12
51.2 ریال4:05:13
51.375 ریال4:04:12
51.2 ریال4:02:13
51.35 ریال4:01:12
51.2 ریال3:59:11
51.35 ریال3:58:11
51.2 ریال3:57:12
51.25 ریال3:56:12
51.35 ریال3:50:13
51.2 ریال3:48:11
51.35 ریال3:45:12
51.375 ریال3:39:12
51.35 ریال3:38:12
51.375 ریال3:33:12
51.35 ریال3:32:12
51.375 ریال3:31:12
51.35 ریال3:26:12
51.375 ریال3:25:13
51.35 ریال3:03:12
51.76 ریال3:02:12
51.2 ریال3:01:12
51.35 ریال2:59:11
51.375 ریال2:58:11
51.2 ریال2:57:12
51.76 ریال2:56:12
51.375 ریال2:55:13
51.76 ریال2:54:11
51.2 ریال2:52:11
51.375 ریال2:51:12
51.2 ریال2:48:12
51.76 ریال2:46:11
51.2 ریال2:44:11
51.76 ریال2:43:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات