شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini)

  • نرخ فعلی:68.2
  • بالاترین قیمت روز:69.575
  • پایین ترین قیمت روز:68.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.47
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:69.575
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۲:۱۶
  • نرخ روز گذشته:69.525
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.325

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (E-Mini) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
68.2 ریال14:42:16
68.3 ریال14:41:15
68.2 ریال14:40:17
68.275 ریال14:39:15
68.325 ریال14:38:15
68.275 ریال14:37:15
68.3 ریال14:33:15
68.325 ریال14:31:16
68.4 ریال14:30:17
68.325 ریال14:28:16
68.4 ریال14:27:15
68.325 ریال14:26:15
68.4 ریال14:25:16
68.325 ریال14:23:15
68.35 ریال14:22:15
68.4 ریال14:20:17
68.325 ریال14:19:14
68.4 ریال14:17:14
68.325 ریال14:16:15
68.375 ریال14:15:16
68.4 ریال14:14:14
68.35 ریال14:13:14
68.375 ریال14:12:16
68.4 ریال14:11:14
68.375 ریال14:10:16
68.35 ریال14:09:15
68.425 ریال14:08:15
68.375 ریال14:06:18
68.35 ریال14:04:15
68.425 ریال14:03:16
68.375 ریال14:01:15
68.425 ریال14:00:20
68.4 ریال13:59:15
68.425 ریال13:58:14
68.4 ریال13:53:15
68.425 ریال13:51:17
68.4 ریال13:50:18
68.35 ریال13:49:14
68.425 ریال13:48:15
68.45 ریال13:47:15
68.4 ریال13:45:16
68.35 ریال13:44:15
68.45 ریال13:42:15
68.4 ریال13:41:14
68.35 ریال13:40:17
68.4 ریال13:39:16
68.35 ریال13:35:16
68.2 ریال13:34:15
68.35 ریال13:30:20
68.2 ریال13:29:15
68.25 ریال13:23:16
68.2 ریال13:22:16
68.25 ریال13:21:16
68.2 ریال13:20:17
68.25 ریال13:19:16
68.2 ریال13:18:16
68.25 ریال13:17:16
68.725 ریال13:15:17
68.6 ریال13:14:16
68.25 ریال13:10:16
68.675 ریال13:09:18
68.7 ریال13:08:16
68.725 ریال13:06:17
68.675 ریال13:05:16
68.7 ریال13:04:16
68.675 ریال13:02:17
68.7 ریال13:01:16
68.675 ریال13:00:19
68.7 ریال12:59:15
68.725 ریال12:58:15
68.7 ریال12:55:17
68.75 ریال12:50:20
68.675 ریال12:49:17
68.85 ریال12:48:15
68.8 ریال12:47:14
68.75 ریال12:46:18
68.8 ریال12:45:17
68.85 ریال12:43:17
68.8 ریال12:42:17
68.85 ریال12:41:17
68.75 ریال12:40:18
68.8 ریال12:39:21
68.75 ریال12:38:16
68.85 ریال12:37:16
68.75 ریال12:36:17
68.85 ریال12:34:16
68.75 ریال12:33:18
68.85 ریال12:32:17
68.8 ریال12:29:16
68.825 ریال12:27:16
68.875 ریال12:25:18
68.8 ریال12:24:18
68.875 ریال12:23:18
68.8 ریال12:22:16
68.825 ریال12:21:17
68.8 ریال12:19:16
68.875 ریال12:18:18
68.8 ریال12:16:16
68.875 ریال12:15:18
68.85 ریال12:14:16
68.8 ریال12:13:18
68.875 ریال12:12:17
68.85 ریال12:11:16
68.875 ریال12:06:18
68.85 ریال12:05:18
68.875 ریال12:03:17
68.925 ریال12:02:18
68.875 ریال12:01:19
68.85 ریال12:00:22
68.875 ریال11:59:17
69.025 ریال11:58:16
68.875 ریال11:56:16
69.025 ریال11:55:15
68.925 ریال11:53:15
68.875 ریال11:52:17
68.925 ریال11:51:20
68.875 ریال11:50:18
69.025 ریال11:48:19
68.875 ریال11:47:16
68.925 ریال11:46:17
69.075 ریال11:45:19
69.025 ریال11:44:18
69.075 ریال11:43:17
69.025 ریال11:42:17
69.1 ریال11:41:17
69.075 ریال11:40:19
69.1 ریال11:39:18
69.05 ریال11:38:16
69.075 ریال11:36:17
69.05 ریال11:34:17
69.025 ریال11:33:16
69.05 ریال11:30:21
68.925 ریال11:29:17
69.025 ریال11:28:16
68.925 ریال11:27:17
69.05 ریال11:26:17
68.925 ریال11:25:18
69.025 ریال11:24:16
68.925 ریال11:22:16
69.05 ریال11:19:15
68.975 ریال11:17:15
68.925 ریال11:15:17
68.975 ریال11:14:16
68.925 ریال11:13:16
69.05 ریال11:12:18
68.925 ریال11:09:17
69.075 ریال11:08:16
69.05 ریال11:07:16
68.925 ریال11:06:19
69.025 ریال11:02:17
69.05 ریال11:00:21
69.075 ریال10:59:16
69.125 ریال10:58:15
69.05 ریال10:57:16
69.125 ریال10:56:18
69.05 ریال10:53:15
69.1 ریال10:52:17
69.025 ریال10:51:17
69.125 ریال10:48:19
69.075 ریال10:44:17
69.1 ریال10:43:17
69.075 ریال10:42:17
69.125 ریال10:41:16
69.075 ریال10:40:17
69.1 ریال10:39:16
69.075 ریال10:35:16
69.125 ریال10:34:19
69.075 ریال10:29:16
69.1 ریال10:28:16
69.075 ریال10:27:17
69.1 ریال10:24:17
69.125 ریال10:23:16
69.075 ریال10:22:16
69.1 ریال10:19:17
69.125 ریال10:18:18
69.1 ریال10:16:17
69.075 ریال10:13:16
69.1 ریال10:09:15
69.05 ریال10:07:16
69.075 ریال10:06:17
69.1 ریال10:05:16
69.075 ریال10:04:16
69.125 ریال10:03:18
69.075 ریال10:00:22
69.125 ریال9:59:16
69.075 ریال9:55:17
69.15 ریال9:53:17
69.175 ریال9:52:18
69.15 ریال9:50:18
69.125 ریال9:49:16
69.075 ریال9:47:16
69.125 ریال9:44:16
69.175 ریال9:43:15
69.125 ریال9:42:16
69.175 ریال9:41:16
69.15 ریال9:38:16
69.125 ریال9:34:17
69.15 ریال9:33:17
69.125 ریال9:31:16
69.15 ریال9:30:18
69.125 ریال9:29:16
69.15 ریال9:27:15
69.125 ریال9:24:16
69.175 ریال9:23:15
69.15 ریال9:22:15
69.175 ریال9:21:17
69.2 ریال9:18:16
69.175 ریال9:17:16
69.15 ریال9:16:15
69.175 ریال9:15:16
69.2 ریال9:09:14
69.175 ریال9:08:14
69.2 ریال9:04:17
69.175 ریال9:03:16
69.2 ریال9:01:16
69.175 ریال8:58:15
69.2 ریال8:55:16
69.175 ریال8:40:17
69.125 ریال8:39:14
69.175 ریال8:36:14
69.125 ریال8:35:15
69.175 ریال8:32:14
69.275 ریال8:31:14
69.125 ریال8:30:19
69.175 ریال8:28:14
69.275 ریال8:23:16
69.2 ریال8:22:16
69.275 ریال8:09:14
69.25 ریال8:05:15
69.275 ریال8:04:14
69.25 ریال8:03:15
69.275 ریال8:02:17
69.3 ریال8:01:15
69.25 ریال8:00:19
69.3 ریال7:58:14
69.25 ریال7:55:15
69.3 ریال7:54:15
69.25 ریال7:53:15
69.3 ریال7:52:13
69.25 ریال7:50:14
69.175 ریال7:48:17
69.25 ریال7:46:15
69.175 ریال7:43:14
69.25 ریال7:42:15
69.175 ریال7:41:14
69.25 ریال7:38:13
69.175 ریال7:34:14
69.12 ریال7:32:14
69.175 ریال7:27:15
69.12 ریال1:55:14
69.36 ریال1:54:12
69.12 ریال1:50:14
69.36 ریال1:48:13
69.12 ریال1:45:13
69.36 ریال1:03:12
69.55 ریال1:02:13
69.36 ریال1:01:11
69.55 ریال1:00:13
69.525 ریال0:59:12
69.36 ریال0:58:11
69.525 ریال0:57:17
69.36 ریال0:56:13
69.525 ریال0:55:12
69.36 ریال0:52:11
69.525 ریال0:51:13
69.36 ریال0:50:12
69.525 ریال0:38:11
69.55 ریال0:37:11
69.525 ریال0:34:14
69.55 ریال0:32:13
69.525 ریال0:22:12
69.55 ریال0:21:13
69.525 ریال0:19:12
69.5 ریال0:17:12
69.55 ریال0:16:12
69.525 ریال0:15:14
69.5 ریال0:14:11
69.525 ریال0:04:13
69.575 ریال0:03:12
نظرات