شاخص یاب

بازار آمریکا / روغن پالم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 484 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 512 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.44%