شاخص یاب

بازار آمریکا / روغن پالم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 608 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 29.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.73%