شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / روغن پالم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 597 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 55.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 110.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.71%