شاخص یاب

بازار آمریکا / روغن پالم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 523 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.45%