کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / روغن پالم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 518 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.11%