صفحات مرتبط

نفت خام (WTI)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.59%