صفحات مرتبط
شاخص یاب

نفت خام (WTI)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.09 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.09 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 60 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1%