صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 65 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.54 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.45%