کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 58 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.79%