صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 59 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.74 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.04%