صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE)

  • نرخ فعلی:69.12
  • بالاترین قیمت روز:69.58
  • پایین ترین قیمت روز:69.12
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.37
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:69.58
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۱۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:69.55
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.43

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI ICE) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
69.12 ریال4:18:12
69.49 ریال4:17:14
69.12 ریال4:13:13
69.49 ریال4:12:14
69.12 ریال4:10:13
69.49 ریال3:56:14
69.36 ریال3:55:15
69.49 ریال3:54:14
69.36 ریال3:52:12
69.49 ریال3:48:12
69.36 ریال1:55:14
69.48 ریال1:54:12
69.36 ریال1:50:14
69.48 ریال1:48:13
69.36 ریال1:45:13
69.48 ریال1:44:14
69.46 ریال1:43:12
69.48 ریال1:41:13
69.46 ریال1:39:13
69.48 ریال1:38:13
69.46 ریال1:36:12
69.48 ریال1:35:12
69.46 ریال1:33:12
69.42 ریال1:30:14
69.46 ریال1:29:11
69.43 ریال1:27:12
69.46 ریال1:25:11
69.43 ریال1:24:11
69.42 ریال1:21:12
69.44 ریال1:20:14
69.42 ریال1:15:15
69.47 ریال1:13:12
69.42 ریال1:12:12
69.47 ریال1:11:12
69.44 ریال1:09:11
69.43 ریال1:08:13
69.47 ریال1:07:12
69.43 ریال1:06:12
69.47 ریال1:05:12
69.43 ریال1:03:12
69.55 ریال1:02:13
69.47 ریال1:01:11
69.55 ریال0:59:12
69.47 ریال0:58:11
69.55 ریال0:57:17
69.47 ریال0:56:13
69.55 ریال0:55:12
69.47 ریال0:52:11
69.55 ریال0:51:13
69.47 ریال0:50:12
69.55 ریال0:47:13
69.53 ریال0:46:13
69.55 ریال0:45:13
69.53 ریال0:44:13
69.55 ریال0:43:12
69.54 ریال0:41:13
69.53 ریال0:40:13
69.54 ریال0:38:11
69.56 ریال0:37:11
69.54 ریال0:36:13
69.53 ریال0:34:14
69.56 ریال0:32:13
69.54 ریال0:28:13
69.52 ریال0:27:13
69.53 ریال0:26:14
69.54 ریال0:25:13
69.52 ریال0:23:13
69.53 ریال0:22:12
69.57 ریال0:21:13
69.53 ریال0:20:14
69.57 ریال0:19:12
69.51 ریال0:17:12
69.57 ریال0:16:12
69.53 ریال0:15:14
69.51 ریال0:14:11
69.57 ریال0:11:11
69.53 ریال0:09:13
69.55 ریال0:04:13
69.58 ریال0:03:12
نظرات