کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار آمریکا / نفت خام (WTI)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 60 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.39%