صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (WTI)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 66 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 69 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.6%