صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (WTI)

  • نرخ فعلی:69.26
  • بالاترین قیمت روز:69.8
  • پایین ترین قیمت روز:69.17
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.57
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.78%
  • نرخ بازگشایی بازار:69.55
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:69.57
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.31

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
69.26 ریال8:15:18
69.25 ریال8:14:13
69.29 ریال8:13:15
69.26 ریال8:12:16
69.29 ریال8:09:14
69.26 ریال8:03:15
69.25 ریال8:02:17
69.27 ریال8:01:15
69.26 ریال8:00:19
69.27 ریال7:58:14
69.21 ریال7:56:15
69.26 ریال7:55:15
69.27 ریال7:54:15
69.26 ریال7:53:15
69.27 ریال7:52:13
69.23 ریال7:51:16
69.26 ریال7:50:14
69.17 ریال7:49:13
69.19 ریال7:48:17
69.23 ریال7:46:15
69.19 ریال7:44:13
69.17 ریال7:43:14
69.23 ریال7:42:15
69.17 ریال7:41:14
69.23 ریال7:38:13
69.17 ریال7:37:14
69.19 ریال7:36:15
69.17 ریال7:34:14
69.19 ریال7:33:16
69.17 ریال7:32:14
69.19 ریال7:30:17
69.17 ریال7:28:14
69.19 ریال7:26:15
69.17 ریال7:20:20
69.19 ریال7:18:14
69.18 ریال7:17:14
69.17 ریال7:16:15
69.19 ریال7:15:14
69.18 ریال7:14:13
69.17 ریال7:13:12
69.18 ریال7:10:14
69.17 ریال7:07:14
69.19 ریال7:06:15
69.17 ریال7:02:14
69.23 ریال7:01:13
69.17 ریال7:00:17
69.19 ریال6:59:13
69.24 ریال6:58:16
69.17 ریال6:57:14
69.23 ریال6:56:14
69.17 ریال6:54:15
69.24 ریال6:53:14
69.17 ریال6:50:26
69.23 ریال6:47:13
69.24 ریال6:44:14
69.23 ریال6:42:15
69.25 ریال6:41:14
69.23 ریال6:40:15
69.24 ریال6:39:14
69.8 ریال6:38:13
69.23 ریال6:37:13
69.24 ریال6:36:13
69.23 ریال6:33:14
69.8 ریال6:32:13
69.23 ریال6:30:16
69.8 ریال6:28:14
69.23 ریال6:27:14
69.24 ریال6:26:15
69.8 ریال2:03:13
69.67 ریال2:02:12
69.8 ریال2:00:17
69.67 ریال1:57:11
69.8 ریال1:55:14
69.36 ریال1:54:12
69.8 ریال1:52:12
69.67 ریال1:51:12
69.8 ریال1:50:14
69.36 ریال1:48:13
69.8 ریال1:45:13
69.36 ریال1:03:12
69.52 ریال1:02:13
69.36 ریال1:01:11
69.52 ریال0:59:12
69.36 ریال0:58:11
69.52 ریال0:57:17
69.36 ریال0:56:13
69.54 ریال0:55:12
69.36 ریال0:52:11
69.54 ریال0:51:13
69.36 ریال0:50:12
69.52 ریال0:49:12
69.54 ریال0:47:13
69.52 ریال0:44:13
69.54 ریال0:43:12
69.53 ریال0:41:13
69.52 ریال0:40:13
69.53 ریال0:38:11
69.55 ریال0:37:11
69.53 ریال0:36:13
69.52 ریال0:34:14
69.55 ریال0:32:13
69.53 ریال0:28:13
69.52 ریال0:27:13
69.51 ریال0:26:14
69.53 ریال0:25:13
69.52 ریال0:23:13
69.51 ریال0:22:12
69.55 ریال0:21:13
69.51 ریال0:20:14
69.53 ریال0:19:12
69.51 ریال0:17:12
69.55 ریال0:16:12
69.51 ریال0:14:11
69.53 ریال0:11:11
69.51 ریال0:09:13
69.55 ریال0:06:13
69.57 ریال0:05:11
69.55 ریال0:04:13
نظرات