صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / نفت خام (WTI)

  • نرخ فعلی:65.21
  • بالاترین قیمت روز:65.28
  • پایین ترین قیمت روز:65.13
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.06%
  • نرخ بازگشایی بازار:65.28
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۲:۳۵
  • نرخ روز گذشته:65.31
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
65.21 ریال2:02:35
65.22 ریال2:01:35
65.21 ریال1:58:33
65.2 ریال1:57:34
65.21 ریال1:54:13
65.22 ریال1:52:12
65.21 ریال1:51:12
65.19 ریال1:50:13
65.22 ریال1:47:12
65.25 ریال1:45:14
65.19 ریال1:42:13
65.25 ریال1:41:12
65.21 ریال1:40:13
65.22 ریال1:39:13
65.25 ریال1:38:12
65.19 ریال1:37:13
65.25 ریال1:36:12
65.2 ریال1:35:12
65.25 ریال1:34:12
65.18 ریال1:32:13
65.25 ریال1:30:16
65.2 ریال1:28:13
65.19 ریال1:27:13
65.2 ریال1:26:13
65.21 ریال1:25:12
65.2 ریال1:21:12
65.18 ریال1:20:13
65.2 ریال1:19:13
65.19 ریال1:18:11
65.2 ریال1:15:12
65.19 ریال1:14:13
65.2 ریال1:13:13
65.16 ریال1:12:12
65.18 ریال1:11:11
65.19 ریال1:10:13
65.14 ریال1:09:13
65.16 ریال1:08:13
65.2 ریال1:06:12
65.16 ریال1:05:13
65.18 ریال1:04:13
65.14 ریال1:03:13
65.13 ریال1:01:11
65.17 ریال1:00:14
65.13 ریال0:58:13
65.19 ریال0:57:13
65.16 ریال0:56:12
65.13 ریال0:55:14
65.14 ریال0:54:13
65.13 ریال0:52:12
65.14 ریال0:51:13
65.19 ریال0:50:14
65.14 ریال0:49:12
65.17 ریال0:48:11
65.13 ریال0:47:11
65.19 ریال0:45:12
65.13 ریال0:44:13
65.18 ریال0:42:13
65.19 ریال0:39:13
65.17 ریال0:38:13
65.19 ریال0:37:14
65.18 ریال0:36:13
65.17 ریال0:35:13
65.24 ریال0:33:13
65.18 ریال0:32:14
65.19 ریال0:30:15
65.17 ریال0:27:14
65.26 ریال0:26:14
65.17 ریال0:25:14
65.18 ریال0:24:13
65.26 ریال0:23:13
65.17 ریال0:22:13
65.23 ریال0:21:13
65.17 ریال0:19:12
65.23 ریال0:16:14
65.22 ریال0:15:13
65.24 ریال0:14:13
65.23 ریال0:13:12
65.22 ریال0:12:13
65.25 ریال0:11:13
65.22 ریال0:10:14
65.23 ریال0:09:12
65.22 ریال0:08:13
65.23 ریال0:07:12
65.22 ریال0:06:13
65.23 ریال0:03:14
65.28 ریال0:02:14
نظرات