صفحات مرتبط
شاخص یاب

نفت خام (WTI)

  • نرخ فعلی:70.72
  • بالاترین قیمت روز:70.84
  • پایین ترین قیمت روز:70.72
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:70.83
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۲۹:۳۷
  • نرخ روز گذشته:70.84
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.12

نمودار کندل استیک نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار کندل استیک نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
70.72 ریال0:29:37
70.73 ریال0:29:34
70.72 ریال0:29:32
70.73 ریال0:29:30
70.72 ریال0:29:25
70.73 ریال0:29:22
70.75 ریال0:29:13
70.73 ریال0:29:04
70.72 ریال0:28:51
70.75 ریال0:28:26
70.78 ریال0:28:22
70.77 ریال0:28:20
70.78 ریال0:28:17
70.77 ریال0:28:10
70.75 ریال0:28:08
70.77 ریال0:28:06
70.75 ریال0:27:56
70.76 ریال0:27:46
70.77 ریال0:27:44
70.75 ریال0:27:24
70.77 ریال0:27:20
70.75 ریال0:27:18
70.77 ریال0:26:56
70.78 ریال0:26:54
70.77 ریال0:26:51
70.78 ریال0:25:12
70.84 ریال0:23:56
70.83 ریال0:23:04
70.84 ریال0:22:35
70.83 ریال0:22:31
70.84 ریال0:22:28
70.83 ریال0:21:49
70.84 ریال0:20:53
70.83 ریال0:20:44
70.84 ریال0:20:14
70.81 ریال0:19:45
70.83 ریال0:19:31
70.81 ریال0:19:29
70.82 ریال0:19:27
70.81 ریال0:19:24
70.82 ریال0:19:20
70.81 ریال0:19:15
70.83 ریال0:19:12
70.82 ریال0:19:03
70.83 ریال0:18:49
70.81 ریال0:18:27
70.83 ریال0:18:23
70.81 ریال0:18:09
70.84 ریال0:17:53
70.83 ریال0:17:49
70.84 ریال0:16:54
70.83 ریال0:16:25
70.84 ریال0:16:08
70.83 ریال0:15:21
70.82 ریال0:15:12
70.83 ریال0:14:12
70.82 ریال0:13:49
70.84 ریال0:13:47
70.83 ریال0:13:42
70.84 ریال0:13:36
70.83 ریال0:13:13
70.82 ریال0:13:11
70.83 ریال0:13:04
70.82 ریال0:12:45
70.81 ریال0:12:03
70.83 ریال0:11:55
70.81 ریال0:11:51
70.83 ریال0:10:16
70.82 ریال0:09:38
70.81 ریال0:09:15
70.82 ریال0:09:13
70.81 ریال0:09:11
70.82 ریال0:08:42
70.81 ریال0:06:48
70.79 ریال0:06:44
70.8 ریال0:06:39
70.81 ریال0:06:17
70.83 ریال0:06:08
70.84 ریال0:03:17
70.83 ریال0:03:11
70.84 ریال0:03:06
70.83 ریال0:03:04
نظرات