شاخص یاب

ذغال سنگ

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.39%