کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.33 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6%