شاخص یاب

بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA)

  • نرخ فعلی:15.15
  • بالاترین قیمت روز:15.81
  • پایین ترین قیمت روز:14.72
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.97
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.09%
  • نرخ بازگشایی بازار:15.04
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۷:۲۳
  • نرخ روز گذشته:14.81
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.34

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15.15 ریال17:37:23
15.13 ریال17:34:25
15.12 ریال17:33:26
15.09 ریال17:32:27
15.13 ریال17:31:26
15.15 ریال17:30:30
15.13 ریال17:29:26
15.09 ریال17:27:25
15.12 ریال17:24:28
15.15 ریال17:23:24
15.12 ریال17:21:26
15.13 ریال17:20:26
15.12 ریال17:19:26
15.13 ریال17:18:27
15.12 ریال17:16:25
15.09 ریال17:15:28
15.12 ریال17:14:27
15.09 ریال17:13:25
15.15 ریال17:12:26
15.12 ریال17:11:25
15.15 ریال17:10:27
15.16 ریال17:09:23
15.12 ریال17:08:26
15.16 ریال17:07:26
15.12 ریال17:04:26
15.16 ریال17:03:31
15.12 ریال17:02:28
15.16 ریال17:01:28
15.12 ریال16:59:25
15.17 ریال16:58:26
15.12 ریال16:57:25
15.15 ریال16:56:25
15.12 ریال16:55:26
15.16 ریال16:54:25
15.12 ریال16:53:28
15.16 ریال16:52:25
15.17 ریال16:51:25
15.12 ریال16:49:27
15.15 ریال16:48:24
15.12 ریال16:47:24
15.16 ریال16:46:24
15.11 ریال16:43:23
15.17 ریال16:42:27
15.11 ریال16:40:28
15.15 ریال16:39:24
15.11 ریال16:38:25
15.16 ریال16:37:23
15.06 ریال16:36:25
15.08 ریال16:34:25
15.16 ریال16:32:26
15.11 ریال16:31:23
15.16 ریال16:30:28
15.06 ریال16:29:25
15.12 ریال16:28:28
15.11 ریال16:26:25
15.1 ریال16:24:27
15.12 ریال16:23:25
15.06 ریال16:22:23
15.12 ریال16:21:26
15.13 ریال16:20:27
15.12 ریال16:19:25
15.1 ریال16:18:26
15.08 ریال16:17:25
15.1 ریال16:16:26
15.12 ریال16:12:25
15.1 ریال16:11:25
15.12 ریال16:10:27
15.1 ریال16:09:24
15.12 ریال16:07:28
15.13 ریال16:05:28
15.1 ریال16:04:31
15.13 ریال16:03:27
15.12 ریال16:02:28
15.13 ریال16:01:28
15.15 ریال16:00:39
15.12 ریال15:59:24
15.15 ریال15:58:25
15.12 ریال15:57:24
15.15 ریال15:56:25
15.14 ریال15:54:24
15.15 ریال15:53:24
15.14 ریال15:52:26
15.15 ریال15:51:26
15.14 ریال15:50:28
15.12 ریال15:49:27
15.14 ریال15:47:24
15.15 ریال15:46:24
15.14 ریال15:45:25
15.15 ریال15:41:25
15.14 ریال15:39:24
15.15 ریال15:36:28
15.13 ریال15:35:27
15.12 ریال15:34:26
15.13 ریال15:31:26
15.12 ریال15:30:28
15.11 ریال15:29:24
15.12 ریال15:28:26
15.13 ریال15:26:24
15.15 ریال15:25:26
15.13 ریال15:24:25
15.15 ریال15:23:26
15.13 ریال15:22:23
15.14 ریال15:21:25
15.15 ریال15:20:28
15.13 ریال15:19:22
15.14 ریال15:18:25
15.13 ریال15:17:24
15.14 ریال15:16:24
15.11 ریال15:15:26
15.12 ریال15:13:25
15.14 ریال15:12:25
15.12 ریال15:11:24
15.11 ریال15:10:25
15.14 ریال15:09:25
15.08 ریال15:08:26
15.12 ریال15:07:26
15.14 ریال15:05:26
15.09 ریال15:04:25
15.1 ریال15:03:26
15.12 ریال15:02:27
15.09 ریال14:59:23
15.1 ریال14:58:24
15.13 ریال14:57:25
15.14 ریال14:56:27
15.13 ریال14:55:25
15.08 ریال14:54:24
15.1 ریال14:53:25
15.13 ریال14:50:25
15.1 ریال14:44:27
15.13 ریال14:41:25
15.1 ریال14:38:25
15.08 ریال14:37:25
15.1 ریال14:34:26
15.18 ریال14:30:28
15.08 ریال14:29:24
15.1 ریال14:28:26
15.18 ریال14:27:24
15.12 ریال14:26:24
15.13 ریال14:24:22
15.18 ریال14:23:26
15.13 ریال14:22:26
15.18 ریال14:20:26
15.12 ریال14:19:24
15.05 ریال14:18:24
15.13 ریال14:17:24
15.12 ریال14:16:26
15.02 ریال14:15:27
15.18 ریال14:14:26
15.02 ریال14:13:26
15.12 ریال14:12:24
15.02 ریال14:11:23
15.05 ریال14:10:25
15.02 ریال14:09:24
15.12 ریال14:08:26
15.05 ریال14:07:26
15.02 ریال14:06:24
14.85 ریال13:58:24
15.02 ریال13:54:25
14.85 ریال13:53:24
15.02 ریال13:52:25
14.85 ریال13:51:24
14.76 ریال13:50:26
14.72 ریال13:49:26
14.85 ریال13:47:24
14.72 ریال13:44:24
14.76 ریال13:43:25
14.72 ریال13:42:25
14.76 ریال13:41:24
14.72 ریال13:38:24
14.73 ریال13:35:27
14.72 ریال13:33:27
14.73 ریال13:32:30
14.72 ریال13:31:26
14.73 ریال13:27:25
14.72 ریال13:26:23
14.73 ریال13:25:25
14.72 ریال13:24:26
14.78 ریال13:23:25
14.73 ریال13:22:24
14.77 ریال13:20:27
14.73 ریال13:19:23
14.78 ریال13:17:24
14.77 ریال13:16:25
14.78 ریال13:14:25
14.79 ریال13:13:25
14.78 ریال13:09:24
14.79 ریال13:08:26
14.78 ریال13:07:25
14.77 ریال13:06:23
14.79 ریال13:05:26
14.77 ریال13:04:29
14.79 ریال13:03:28
14.77 ریال13:01:24
14.78 ریال13:00:33
14.77 ریال12:58:24
14.79 ریال12:57:24
14.77 ریال12:52:25
14.79 ریال12:48:26
14.77 ریال12:45:24
14.79 ریال12:44:25
14.77 ریال12:42:26
14.83 ریال12:39:25
14.77 ریال12:38:25
14.83 ریال12:37:25
14.84 ریال12:32:30
14.83 ریال12:31:26
14.84 ریال12:28:29
14.83 ریال12:27:25
14.84 ریال12:25:30
14.83 ریال12:23:27
14.84 ریال12:22:27
14.82 ریال12:21:27
14.84 ریال12:20:29
14.82 ریال12:18:25
14.84 ریال12:17:23
14.82 ریال12:16:26
14.84 ریال12:15:27
14.88 ریال12:13:25
14.82 ریال12:12:26
14.88 ریال12:11:25
14.82 ریال12:08:27
14.88 ریال12:07:28
14.82 ریال12:05:25
14.88 ریال12:04:28
14.89 ریال12:03:28
14.91 ریال12:01:29
14.82 ریال12:00:39
14.91 ریال11:59:25
14.88 ریال11:58:25
14.82 ریال11:57:26
14.89 ریال11:56:26
14.88 ریال11:55:25
14.82 ریال11:51:25
14.9 ریال11:50:27
14.85 ریال11:49:26
14.82 ریال11:48:26
14.84 ریال11:47:23
14.82 ریال11:46:24
14.85 ریال11:45:27
14.82 ریال11:44:25
14.84 ریال11:43:27
14.91 ریال11:42:27
14.82 ریال11:41:24
14.84 ریال11:39:25
14.82 ریال11:38:25
14.85 ریال11:37:23
14.84 ریال11:34:27
15.81 ریال11:33:26
14.84 ریال11:30:32
15.81 ریال11:12:25
15.04 ریال11:10:27
15.81 ریال11:08:24
15.04 ریال11:04:26
15.81 ریال11:03:27
15.04 ریال10:53:24
14.81 ریال10:50:28
15.04 ریال10:49:24
14.81 ریال10:48:24
15.04 ریال10:46:23
نظرات