شاخص یاب

بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA)

  • نرخ فعلی:19.23
  • بالاترین قیمت روز:19.84
  • پایین ترین قیمت روز:18.91
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.91
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:19.84
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۰۴:۱۳
  • نرخ روز گذشته:18.93
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.3

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / ذغال سنگ (EUA) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19.23 ریال20:04:13
19.26 ریال20:02:13
19.2 ریال20:01:13
19.23 ریال20:00:18
19.26 ریال19:59:13
19.23 ریال19:58:12
19.2 ریال19:57:12
19.26 ریال19:56:12
19.23 ریال19:54:12
19.2 ریال19:53:12
19.18 ریال19:52:12
19.2 ریال19:50:14
19.18 ریال19:47:12
19.2 ریال19:44:12
19.18 ریال19:42:13
19.2 ریال19:38:12
19.18 ریال19:37:13
19.16 ریال19:36:13
19.2 ریال19:35:15
19.16 ریال19:34:13
19.2 ریال19:32:14
19.07 ریال19:23:13
19.16 ریال19:22:14
19.15 ریال19:21:13
19.07 ریال19:18:12
19.15 ریال19:17:12
19.07 ریال19:14:13
19.19 ریال19:12:14
18.91 ریال19:10:14
19.19 ریال19:05:13
18.91 ریال19:04:12
19.29 ریال19:02:12
19.19 ریال19:01:15
19.29 ریال19:00:18
19.19 ریال18:59:13
19.29 ریال18:58:13
19.19 ریال18:56:14
19.29 ریال18:55:14
19.19 ریال18:52:13
19.43 ریال18:46:13
19.42 ریال18:45:13
19.43 ریال18:43:14
19.42 ریال18:42:13
19.43 ریال18:41:12
19.42 ریال18:40:14
19.43 ریال18:38:13
19.42 ریال18:37:13
19.43 ریال18:36:14
19.42 ریال18:35:13
19.43 ریال18:34:14
19.42 ریال18:33:15
19.32 ریال18:32:16
19.42 ریال18:30:16
19.32 ریال18:29:13
19.38 ریال18:27:13
19.32 ریال18:26:12
19.38 ریال18:24:14
19.42 ریال18:23:12
19.38 ریال18:22:13
19.32 ریال18:21:13
19.38 ریال18:20:15
19.42 ریال18:19:13
19.32 ریال18:18:14
19.38 ریال18:16:14
19.45 ریال18:15:14
19.32 ریال18:14:12
19.38 ریال18:13:13
19.45 ریال18:12:13
19.38 ریال18:10:15
19.46 ریال18:08:14
19.41 ریال18:06:14
19.45 ریال18:05:14
19.41 ریال18:04:14
19.46 ریال18:03:14
19.45 ریال18:02:13
19.41 ریال18:00:18
19.46 ریال17:59:11
19.45 ریال17:58:13
19.46 ریال17:57:12
19.45 ریال17:56:14
19.41 ریال17:55:14
19.57 ریال17:54:14
19.41 ریال17:53:12
19.46 ریال17:52:13
19.41 ریال17:50:13
19.57 ریال17:49:12
19.51 ریال17:43:13
19.57 ریال17:41:12
19.51 ریال17:31:14
19.53 ریال17:30:17
19.51 ریال17:29:14
19.53 ریال17:28:13
19.55 ریال17:27:13
19.53 ریال17:26:13
19.55 ریال17:23:13
19.53 ریال17:19:13
19.55 ریال17:16:13
19.53 ریال17:15:15
19.55 ریال17:14:13
19.53 ریال17:13:13
19.55 ریال17:12:13
19.53 ریال17:11:13
19.55 ریال17:09:13
19.53 ریال17:08:13
19.52 ریال17:04:13
19.53 ریال17:03:13
19.52 ریال17:00:19
19.53 ریال16:59:12
19.52 ریال16:58:13
19.53 ریال16:57:13
19.52 ریال16:54:13
19.53 ریال16:53:11
19.52 ریال16:49:13
19.55 ریال16:27:13
19.51 ریال16:05:13
19.54 ریال16:03:13
19.42 ریال16:00:16
19.5 ریال15:59:13
19.42 ریال15:57:13
19.5 ریال15:56:13
19.51 ریال15:55:12
19.42 ریال15:52:13
19.51 ریال15:50:13
19.5 ریال15:49:12
19.42 ریال15:48:12
19.53 ریال15:47:13
19.5 ریال15:46:12
19.42 ریال15:44:12
19.55 ریال15:36:12
19.53 ریال15:32:13
19.55 ریال15:30:16
19.53 ریال15:29:12
19.55 ریال15:28:12
19.53 ریال15:27:13
19.55 ریال15:25:12
19.53 ریال15:21:13
19.56 ریال15:20:14
19.48 ریال15:16:13
19.46 ریال15:15:13
19.52 ریال15:14:13
19.56 ریال15:13:11
19.48 ریال15:12:12
19.56 ریال15:11:13
19.48 ریال15:10:13
19.52 ریال15:08:11
19.56 ریال15:07:12
19.48 ریال15:06:12
19.46 ریال15:05:12
19.53 ریال15:04:12
19.48 ریال15:02:13
19.46 ریال15:00:16
19.47 ریال14:59:13
19.46 ریال14:58:12
19.47 ریال14:56:13
19.45 ریال14:55:13
19.47 ریال14:54:12
19.46 ریال14:53:12
19.45 ریال14:52:12
19.47 ریال14:51:13
19.45 ریال14:49:12
19.47 ریال14:47:12
19.45 ریال14:46:12
19.46 ریال14:45:12
19.45 ریال14:44:12
19.46 ریال14:42:12
19.4 ریال14:41:11
19.45 ریال14:39:13
19.46 ریال14:38:14
19.45 ریال14:37:12
19.4 ریال14:36:12
19.45 ریال14:35:13
19.4 ریال14:34:12
19.46 ریال14:33:12
19.44 ریال14:31:13
19.4 ریال14:30:15
19.44 ریال14:29:12
19.43 ریال14:28:11
19.4 ریال14:25:12
19.44 ریال14:23:12
19.38 ریال14:22:11
19.44 ریال14:21:12
19.4 ریال14:20:14
19.44 ریال14:18:12
19.38 ریال14:14:11
19.44 ریال14:13:12
19.35 ریال14:12:13
19.38 ریال14:10:14
19.35 ریال14:08:12
19.38 ریال14:04:12
19.35 ریال14:03:11
19.38 ریال14:02:12
19.35 ریال14:01:11
19.24 ریال13:59:12
19.35 ریال13:58:13
19.24 ریال13:57:13
19.23 ریال13:56:12
19.24 ریال13:51:13
19.23 ریال13:49:11
19.24 ریال13:45:12
19.26 ریال13:44:13
19.24 ریال13:43:12
19.26 ریال13:42:13
19.24 ریال13:40:16
19.31 ریال13:39:13
19.23 ریال13:38:13
19.31 ریال13:36:13
19.26 ریال13:35:13
19.3 ریال13:34:12
19.31 ریال13:33:12
19.26 ریال13:32:13
19.31 ریال13:31:14
19.3 ریال13:30:16
19.36 ریال13:29:13
19.35 ریال13:28:12
19.31 ریال13:25:13
19.3 ریال13:24:15
19.31 ریال13:23:13
19.35 ریال13:22:13
19.31 ریال13:20:14
19.36 ریال13:19:13
19.37 ریال13:18:13
19.36 ریال13:17:12
19.35 ریال13:16:12
19.3 ریال13:15:15
19.37 ریال13:11:13
19.3 ریال13:10:14
19.33 ریال13:09:11
19.37 ریال13:08:13
19.3 ریال13:06:12
19.37 ریال13:03:15
19.33 ریال13:02:13
19.37 ریال13:01:14
19.3 ریال12:59:12
19.36 ریال12:58:12
19.33 ریال12:57:12
19.41 ریال12:56:12
19.36 ریال12:54:13
19.41 ریال12:53:11
19.36 ریال12:51:12
19.33 ریال12:50:14
19.41 ریال12:49:11
19.36 ریال12:47:15
19.41 ریال12:44:11
19.36 ریال12:43:11
19.41 ریال12:42:12
19.43 ریال12:41:12
19.41 ریال12:39:11
19.47 ریال12:37:12
19.43 ریال12:36:13
19.47 ریال12:35:13
19.4 ریال12:33:13
19.44 ریال12:32:12
19.4 ریال12:31:13
19.47 ریال12:30:15
19.4 ریال12:29:12
19.28 ریال12:28:12
19.47 ریال12:27:14
19.28 ریال12:24:13
19.4 ریال12:22:13
19.47 ریال12:21:13
19.4 ریال12:20:15
19.28 ریال12:19:12
19.4 ریال12:18:13
19.28 ریال12:16:13
19.4 ریال12:08:13
19.33 ریال12:07:12
19.4 ریال12:06:13
19.03 ریال12:05:13
19.33 ریال12:04:12
19.03 ریال12:03:13
19.4 ریال12:02:12
19.33 ریال12:01:12
19.03 ریال11:59:11
19.4 ریال11:57:12
19.03 ریال11:36:14
19.84 ریال11:33:13
19.03 ریال11:32:12
19.84 ریال10:57:13
18.93 ریال10:54:14
19.84 ریال10:53:11
18.93 ریال10:49:13
19.84 ریال10:48:13
نظرات